ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕ
ΠΙΣΩ Αναφορές : Συγκέντρωση & κατάχρηση εξουσιών

 

Οι αναφορές περιστατικών παραβίασης ή υπόνοιας παραβίασης του Κράτους Δικαίου στην Ελλάδα υποβάλλονται και ενημερώνονται από την ομάδα του Govwatch, την Κοινωνία των Πολιτών, πολίτες, δημοσιογράφους και ακαδημαϊκούς συνεργάτες της πρωτοβουλίας. Τα περιστατικά παρουσιάζονται με απλό και κατανοητό τρόπο και με την κατά το δυνατόν πληρέστερη τεκμηρίωση στα γεγονότα και το νομικό υπόβαθρο κάθε υπόθεσης ώστε να είναι έγκυρα και προσβάσιμα αλλά και να εμπνέουν την ανάδειξη άλλων σχετικών αναφορών από τ@ πολίτες / το κοινό.

Φίλτρα
Συντάχθηκε από:
Έτος
Κατηγορίες
Χριστιάννα Στυλιανίδου 28 • 12 • 2021
Συγκέντρωση & κατάχρηση εξουσιών
Αναφορά Μη ενσωμάτωση της οδηγίας (EΕ) 2019/1937 στην ελληνική νομοθεσία
Χριστιάννα Στυλιανίδου 15 • 12 • 2021
Συγκέντρωση & κατάχρηση εξουσιών
Αναφορά Παράλειψη της Ελλάδας να καταρτίσει και να αποστείλει αντίγραφα θαλάσσιου χωροταξικού σχεδίου-παράβαση: INFR(2021)2226
Χριστιάννα Στυλιανίδου 11 • 12 • 2021
Συγκέντρωση & κατάχρηση εξουσιών Ποινικό σύστημα και καταστήματα κράτησης
Αναφορά Μη ορθή μεταφορά της οδηγίας για το δικαίωμα πρόσβασης σε δικηγόρο και επικοινωνίας κατά τη…
Χριστιάννα Στυλιανίδου 10 • 12 • 2021
Συγκέντρωση & κατάχρηση εξουσιών
Αναφορά Μη ενσωμάτωση της οδηγίας (ΕΕ) 2020/1504-παράβαση: INFR(2021)0218
Χριστιάννα Στυλιανίδου 10 • 12 • 2021
Συγκέντρωση & κατάχρηση εξουσιών
Αναφορά Μη ορθή μεταφορά και ενσωμάτωση διατάξεων της οδηγίας 2012/34/ΕΕ-παράβαση: INFR(2017)2141
Χριστιάννα Στυλιανίδου 09 • 12 • 2021
Συγκέντρωση & κατάχρηση εξουσιών Ποινικό σύστημα και καταστήματα κράτησης
Αναφορά Ποινική ευθύνη μελών οργάνων επίλυσης φορολογικών διαφορών
Χριστιάννα Στυλιανίδου 02 • 12 • 2021
Συγκέντρωση & κατάχρηση εξουσιών
Αναφορά Μη συμμόρφωση της ελληνικής νομοθεσίας με την οδηγία (ΕΕ) 2018/958- παράβαση: INFR(2021)2200
Χριστιάννα Στυλιανίδου 02 • 12 • 2021
Συγκέντρωση & κατάχρηση εξουσιών
Αναφορά Μη συμμόρφωση της Ελλάδας με την οδηγία για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων- παράβαση: INFR(2020)2021
Χριστιάννα Στυλιανίδου 01 • 12 • 2021
Συγκέντρωση & κατάχρηση εξουσιών
Αναφορά Εσφαλμένη εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) 29/2009-παράβαση: ΙNFR(2020)2050
Χριστιάννα Στυλιανίδου 15 • 11 • 2021
Συγκέντρωση & κατάχρηση εξουσιών
Αναφορά Μη ορθή εφαρμογή των οδηγιών 1991/31/ΕΚ και 2008/98/ΕΚ-παράβαση: INFR(2021)2166
Χριστιάννα Στυλιανίδου 12 • 11 • 2021
Συγκέντρωση & κατάχρηση εξουσιών
Αναφορά Μη συμμόρφωση με το δίκαιο της ΕΕ στο ζήτημα της πρόσβασης σε υψηλόβαθμες θέσεις στον…
Χριστιάννα Στυλιανίδου 10 • 11 • 2021
Συγκέντρωση & κατάχρηση εξουσιών
Αναφορά Παράλειψη της Ελλάδας να γνωστοποιήσει την πλήρη ενσωμάτωση της οδηγίας ΕΕ 2018/2002- παράβαση: INFR(2020)0520
Χριστιάννα Στυλιανίδου 06 • 11 • 2021
Συγκέντρωση & κατάχρηση εξουσιών
Αναφορά Η υποβολή αναφοράς από τον Υφυπουργό Αθλητισμού και οι υποψίες περί προσπάθειας παρέμβασης στο έργο…
Θοδωρής Χονδρόγιαννος 31 • 10 • 2021
Συγκέντρωση & κατάχρηση εξουσιών
Αναφορά Παραπομπή της Ελλάδας στο Δικαστήριο της ΕΕ για την ατμοσφαιρική ρύπανση
Χριστιάννα Στυλιανίδου 10 • 10 • 2021
Διαδικασία προετοιμασίας και θέσπισης νόμων Συγκέντρωση & κατάχρηση εξουσιών
Αναφορά Ο νόμος 4855 /2021 και οι τροπολογίες του Υπουργείου Δικαιοσύνης
Χριστιάννα Στυλιανίδου 02 • 10 • 2021
Συγκέντρωση & κατάχρηση εξουσιών
Αναφορά Μη ορθή μεταφορά της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2193 στην ελληνική νομοθεσία- παράβαση: INFR(2021)2090
Χριστιάννα Στυλιανίδου 23 • 09 • 2021
Συγκέντρωση & κατάχρηση εξουσιών
Αναφορά Μη συμμόρφωση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2014/59/ΕΕ- παράβαση: INFR(2021)2129
Χριστιάννα Στυλιανίδου 15 • 07 • 2021
Συγκέντρωση & κατάχρηση εξουσιών
Αναφορά Μη συμμόρφωση της ελληνικής νομοθεσίας με την οδηγία 2014/67/ΕΕ- παράβαση: INFR(2018)2233
Χριστιάννα Στυλιανίδου 15 • 07 • 2021
Συγκέντρωση & κατάχρηση εξουσιών Ποινικό σύστημα και καταστήματα κράτησης
Αναφορά Μη συμμόρφωση της ελληνικής νομοθεσίας με την οδηγία (ΕΕ) 2017/541 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας-…
Χριστιάννα Στυλιανίδου 08 • 07 • 2021
Συγκέντρωση & κατάχρηση εξουσιών
Αναφορά Παράλειψη καθορισμού φορέα σωστής νοοτροπίας-παράβαση: INFR(2020)2027
Χριστιάννα Στυλιανίδου 06 • 07 • 2021
Συγκέντρωση & κατάχρηση εξουσιών Ποινικό σύστημα και καταστήματα κράτησης
Αναφορά Μη συμμόρφωση των διατάξεων της ελληνικής νομοθεσίας με την απόφαση-πλαίσιο για το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης-…
Χριστιάννα Στυλιανίδου 05 • 07 • 2021
Συγκέντρωση & κατάχρηση εξουσιών
Αναφορά Μη κοινοποίηση των μέτρων που λήφθηκαν για την ενσωμάτωση της οδηγίας (ΕΕ) 2018/851- παράβαση: INFR(2020)0416
Χριστιάννα Στυλιανίδου 01 • 07 • 2021
Συγκέντρωση & κατάχρηση εξουσιών
Αναφορά Μη εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τον Κανονισμό (ΕΕ) 1143/2014-παράβαση: INFR(2021)2011
Χριστιάννα Στυλιανίδου 28 • 06 • 2021
Συγκέντρωση & κατάχρηση εξουσιών
Αναφορά Μη συμμόρφωση με την οδηγία 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση: παράβαση INFR(2018)2260
Χριστιάννα Στυλιανίδου 25 • 06 • 2021
Συγκέντρωση & κατάχρηση εξουσιών
Αναφορά Μη συμμόρφωση με ορισμένες απαιτήσεις της Οδηγίας 2013/59/Ευρατόμ του Συμβουλίου-παράβαση: INFR(2021)2080
Χριστιάννα Στυλιανίδου 24 • 06 • 2021
Διαφάνεια στη διαδικασία λήψης αποφάσεων Συγκέντρωση & κατάχρηση εξουσιών
Αναφορά Απαγόρευση εξέτασης δημοσίων υπαλλήλων σε δίκες με διάδικο το Ελληνικό Δημόσιο
Χριστιάννα Στυλιανίδου 18 • 06 • 2021
Συγκέντρωση & κατάχρηση εξουσιών
Αναφορά Μη κοινοποίηση των μέτρων που λήφθηκαν για την ενσωμάτωση της οδηγίας (ΕΕ) 2018/852- παράβαση: INFR(2020)0417
Χριστιάννα Στυλιανίδου 09 • 06 • 2021
Συγκέντρωση & κατάχρηση εξουσιών
Αναφορά Μη κοινοποίηση των μέτρων που λήφθηκαν για την ενσωμάτωση της οδηγίας (ΕΕ) 2018/850- παράβαση: INFR(2020)0415
Χριστιάννα Στυλιανίδου 09 • 06 • 2021
Συγκέντρωση & κατάχρηση εξουσιών
Αναφορά Μη κοινοποίηση των μέτρων που λήφθηκαν για την ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/849- παράβαση: INFR(2020)0414
Χριστιάννα Στυλιανίδου 09 • 06 • 2021
Συγκέντρωση & κατάχρηση εξουσιών
Αναφορά Μη συμμόρφωση της Ελλάδας με απόφαση ΔΕΕ – παράβαση: INFR(2011)2027
Θοδωρής Χονδρόγιαννος 24 • 05 • 2021
Συγκέντρωση & κατάχρηση εξουσιών
Αναφορά Ευρωδικαστήριο: Παραβίαση των ενωσιακών υποχρεώσεων εκ μέρους της Ελλάδας από τη μη ανάκτηση παράνομων κρατικών…
Χριστιάννα Στυλιανίδου 08 • 05 • 2021
Συγκέντρωση & κατάχρηση εξουσιών
Αναφορά Απόφαση Υπ. Οικονομικών περί ακατάσχετου τραπεζικών λογαριασμών του Δημοσίου
Χριστιάννα Στυλιανίδου 08 • 05 • 2021
Διαδικασία προετοιμασίας και θέσπισης νόμων Συγκέντρωση & κατάχρηση εξουσιών Ποινικό σύστημα και καταστήματα κράτησης
Αναφορά Το ακαταδίωκτο των μελών των Επιτροπών που συμβουλεύουν την κυβέρνηση σε σχέση με την πανδημία
Λουλουδένια Κρίκη 20 • 03 • 2021
Συγκέντρωση & κατάχρηση εξουσιών
Αναφορά Διεξαγωγή βάπτισης παρά την ύπαρξη περιοριστικών μέτρων από τον Πρόεδρο της ΕΑΑΔΗΣΥ με τον Υπουργό…
Χριστιάννα Στυλιανίδου 17 • 03 • 2021
Συγκέντρωση & κατάχρηση εξουσιών Ποινικό σύστημα και καταστήματα κράτησης Δικαιώματα εθνικών μειονοτήτων και ευάλωτων ομάδων
Αναφορά Εσφαλμένη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο της απόφασης πλαίσιο για την καταπολέμηση του ρατσισμού και της…
Χριστιάννα Στυλιανίδου 17 • 03 • 2021
Συγκέντρωση & κατάχρηση εξουσιών Ποινικό σύστημα και καταστήματα κράτησης
Αναφορά Εσφαλμένη εφαρμογή του πλαισίου που αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών ποινικού μητρώου- παράβαση: INFR(2021)2144
Χριστιάννα Στυλιανίδου 09 • 03 • 2021
Συγκέντρωση & κατάχρηση εξουσιών
Αναφορά Υπερβολική καθυστέρηση πληρωμών σε επιχειρήσεις στον τομέα της υγείας- παράβαση:INFR(2019)2298
Χριστιάννα Στυλιανίδου 20 • 02 • 2021
Συγκέντρωση & κατάχρηση εξουσιών
Αναφορά Μη ορθή εφαρμογή της οδηγίας 2014/90/ΕΕ για τον εξοπλισμό πλοίων-παράβαση: INFR(2020)2354
Χριστιάννα Στυλιανίδου 12 • 02 • 2021
Συγκέντρωση & κατάχρηση εξουσιών
Αναφορά Μη συμμόρφωση της ελληνικής νομοθεσίας με την οδηγία (ΕΕ) 2017/1371- παράβαση: INFR(2021)2236
Λουλουδένια Κρίκη 07 • 02 • 2021
Συγκέντρωση & κατάχρηση εξουσιών
Αναφορά Προβληματισμοί για την παρουσία του Πρωθυπουργού σε πολυπληθές γεύμα σε σπίτι βουλευτή εν μέσω (πανδημικών)…
Θοδωρής Χονδρόγιαννος 28 • 12 • 2020
Συγκέντρωση & κατάχρηση εξουσιών
Αναφορά Καταδίκη της Ελλάδας από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ελλιπή προστασία των περιοχών Natura…
Χριστιάννα Στυλιανίδου 25 • 10 • 2020
Συγκέντρωση & κατάχρηση εξουσιών Ποινικό σύστημα και καταστήματα κράτησης
Αναφορά Η πρόβλεψη οριστικής παύσης ποινικών διώξεων κατά αιρετών και υπαλλήλων ΟΤΑ
Θοδωρής Χονδρόγιαννος 14 • 02 • 2020
Συγκέντρωση & κατάχρηση εξουσιών
Αναφορά Παράνομη μεταφορά αποβλήτων από την Ελλάδα στη Λιβερία
Χριστιάννα Στυλιανίδου 10 • 09 • 2019
Κατάσταση Ανεξάρτητων Αρχών Συγκέντρωση & κατάχρηση εξουσιών
Αναφορά Η πρόβλεψη αναδρομικού ασυμβίβαστου για τα μέλη της Επιτροπής Ανταγωνισμού
Θοδωρής Χονδρόγιαννος 05 • 03 • 2018
Συγκέντρωση & κατάχρηση εξουσιών
Αναφορά Καταδίκη της Ελλάδας από το ΔΕΕ για συστηματική μόλυνση από αστικά λύματα
Θοδωρής Χονδρόγιαννος 18 • 11 • 2016
Συγκέντρωση & κατάχρηση εξουσιών
Αναφορά Παραβίαση του ενωσιακού δικαίου από την Ελλάδα για τις Caretta caretta
Θοδωρής Χονδρόγιαννος 14 • 09 • 2016
Συγκέντρωση & κατάχρηση εξουσιών
Αναφορά Πρόστιμο στην Ελλάδα για παραβίαση του ενωσιακού δικαίου για τα απόβλητα
Χριστιάννα Στυλιανίδου 27 • 05 • 2016
Συγκέντρωση & κατάχρηση εξουσιών
Αναφορά Ευθύνη μελών Ελεγκτικού Συμβουλίου, ΕΕΑ και ΕΣΚΑΝ
Θοδωρής Χονδρόγιαννος 27 • 12 • 2015
Συγκέντρωση & κατάχρηση εξουσιών
Αναφορά Καταδίκη της Ελλάδας από το ΔΕΕ για παραβίαση της εργατικής νομοθεσίας