ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕ
Χριστιάννα Στυλιανίδου
Μη ενσωμάτωση της οδηγίας (ΕΕ) 2020/1504-παράβαση: INFR(2021)0218
10 • 12 • 2021

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο διαδικασίας επί παραβάσει απέστειλε αρχικά προειδοποιητική επιστολή και εν συνεχεία αιτιολογημένη γνώμη προς την Ελλάδα, καλώντας την να συμμορφωθεί με τις διατάξεις της οδηγίας  2020/1504 και να επικαιροποιήσει την εθνική νομοθεσία της σχετικά με τις οντότητες που έχουν λάβει άδεια δυνάμει του κανονισμού για τους Ευρωπαίους παρόχους υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης.

1. Κάθε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οφείλει να εφαρμόζει το ενωσιακό δίκαιο και να προβαίνει στις κατάλληλες προς εκπλήρωση του σκοπού αυτού ενέργειες. Αρμόδιο όργανο για τον εντοπισμό πιθανών παραβιάσεων του Δικαίου της ΕΕ είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

Στην περίπτωση που κάποιο κράτος μέλος δεν εφαρμόζει το ενωσιακό δίκαιο και έχει παραβεί κάποια από τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στις Συνθήκες της ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει τη δυνατότητα να κινήσει επίσημη διαδικασία επί παραβάσει κατά τα αναφερόμενα στα άρθρα 258 και 260 της ΣΛΕΕ (βλ. σχετικά με τη διαδικασία επί παραβάσει εδώ)

Η προθεσμία για τη μεταφορά των εν λόγω κανόνων στο εθνικό δίκαιο έληξε στις 10 Μαΐου 2021. Ωστόσο, όπως αναφέρεται στη “Δέσμη παραβάσεων Δεκεμβρίου: κυριότερες αποφάσεις/2-12-2021” η Ελλάδα δεν έχει κοινοποιήσει μέτρα μεταφοράς της ως άνω οδηγίας στο εθνικό δίκαιο [αριθμός παράβασης: INFR(2021)0218]. Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή απέστειλε προς την Ελλάδα αρχικά προειδοποιητική επιστολή ((“Letter of formal notice”) στις 23-7-2021 και εν συνεχεία αιτιολογημένη γνώμη (“reasoned opinion”) στις 2-12-2021, καλώντας την χώρα να επικαιροποιήσει το νομοθετικό της πλαίσιο και να μεταφέρει στο εθνικό της δίκαιο τις διατάξεις της συγκεκριμένης οδηγίας.

Πού εντοπίζεται το πρόβλημα με το Κράτος Δικαίου;

Η εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου αποτελεί υποχρέωση των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αν εντοπισθούν πιθανές παραβιάσεις του Δικαίου της ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δύναται να προχωρήσει σε μία σειρά ενεργειών κατά του συγκεκριμένου κράτους μέλους, ούτως ώστε να διασφαλιστεί η ορθή και πλήρης εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου, εκκινώντας διαδικασία επί παραβάσει σύμφωνα με τα άρθρα 258 και 260 της ΣΛΕΕ. 

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε Ελλάδα αιτιολογημένη γνώμη λόγω μη μεταφοράς των διατάξεων της οδηγίας 2020/1504 στο εθνικό δίκαιο, καλώντας τη χώρα να επικαιροποιήσει το νομοθετικό της πλαίσιο.

Χριστιάννα Στυλιανίδου
Περισσοτερα
Αν έχεις εντοπίσει παραβίαση του Κράτους Δικαίου, κάνε κι εσύ αναφορά!
ΕΠΩΝΥΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΜΕΣΩ ΦΟΡΜΑΣ ΣΤΟ GOVWATCH
ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ GLOBALEAKS
Υποστήριξε το έργο του govwatch
ΚΑΝΕ ΔΩΡΕΑ