ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕ
ΑΡΘΡΑ
Χριστιάννα Στυλιανίδου 08 • 01 • 2022

Ενέργειες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά της Ελλάδας- Διερεύνηση της τήρησης ή μη των υποχρεώσεων που τάσσει το Ενωσιακό Δίκαιο

Χριστιάννα Στυλιανίδου
Ενέργειες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά της Ελλάδας- Διερεύνηση της τήρησης ή μη των υποχρεώσεων που τάσσει το Ενωσιακό Δίκαιο
08 • 01 • 2022

Η εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου αποτελεί υποχρέωση των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην περίπτωση που εντοπιστούν πιθανές παραβιάσεις του Δικαίου της ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δύναται να προχωρήσει σε μία σειρά ενεργειών κατά του συγκεκριμένου κράτους μέλους, ούτως ώστε να διασφαλιστεί η ορθή και πλήρης εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου. Εντός του 2021, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχώρησε σε διάφορες ενέργειες κατά της Ελλάδας κατά τα αναφερόμενα στα άρθρα 258 και 260 της ΣΛΕΕ, ούτως ώστε να διερευνηθούν και εν συνεχεία να διορθωθούν  τυχόν παραβιάσεις του Δικαίου της ΕΕ. Με αυτόν τον τρόπο καθίσταται σαφές, ότι κατά την κρίση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η Ελλάδα στο πλαίσιο των συγκεκριμένων περιπτώσεων δεν τήρησε τις υποχρεώσεις της και ως εκ τούτου παραβίασε το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Γενικό Πλαίσιο 

Κάθε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οφείλει να εφαρμόζει το ενωσιακό δίκαιο και να προβαίνει στις κατάλληλες προς εκπλήρωση του σκοπού αυτού ενέργειες (βλ. μεταξύ άλλων άρθρα 288 και 291 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης- ΣΛΕΕ). Αρμόδιο όργανο για τον εντοπισμό πιθανών παραβιάσεων του Δικαίου της ΕΕ είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στην περίπτωση που κάποιο κράτος μέλος δεν εφαρμόζει το ενωσιακό δίκαιο και έχει παραβεί κάποια από τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στις Συνθήκες της ΕΕ (π.χ. το κράτος δεν έχει κοινοποιήσει μέτρα για την πλήρη μεταφορά των διατάξεων των οδηγιών), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει τη δυνατότητα να κινήσει επίσημη διαδικασία επί παραβάσει (βλ. μεταξύ άλλων άρθρα 258 και 260 της ΣΛΕΕ). 

Ειδικότερα, η διαδικασία που ακολουθείται είναι συνοπτικά η εξής: 

Στην περίπτωση που η Επιτροπή διαπιστώσει πιθανή παραβίαση της ενωσιακής νομοθεσίας ή δεχθεί κάποια σχετική καταγγελία, προσπαθεί αρχικά να επιλύσει το πρόβλημα με το αντίστοιχο κράτος μέλος μέσω του λεγόμενου “διαρθρωμένου διαλόγου”. Στο πλαίσιο αυτό, τα κράτη μέλη έχουν τη δυνατότητα να παράσχουν πραγματικά ή νομικά στοιχεία σχετικά με το ζήτημα με στόχο να εξευρεθεί σύντομα μία λύση βάσει του δικαίου της ΕΕ και να αποφευχθεί η κίνηση επίσημης διαδικασίας επί παραβάσει.

Αν η προσπάθεια αυτή αποτύχει, τότε η Επιτροπή μπορεί να κινήσει επίσημη διαδικασία επί παραβάσει. Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει συγκεκριμένα στάδια, καθένα εκ των οποίων ολοκληρώνεται με μία απόφαση. 

Αρχικά, η Επιτροπή στέλνει μία (επίσημη) προειδοποιητική επιστολή και καλεί την κυβέρνηση του κράτους μέλους να υποβάλει παρατηρήσεις για την εικαζόμενη μη συμμόρφωσή του εντός μίας συγκεκριμένης προθεσμίας.

Αν το κράτος μέλος δεν απαντήσει ή η απάντηση που δώσει δεν κριθεί ως ικανοποιητική και η Επιτροπή καταλήξει στο συμπέρασμα ότι το κράτος αδυνατεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, η τελευταία έχει το δικαίωμα να διαβιβάσει αιτιολογημένη γνώμη. Στο πλαίσιο αυτής απαριθμεί τους λόγους για τους οποίους πιστεύει ότι το κράτος μέλος παραβίασε την ενωσιακή νομοθεσία και το καλεί να την ενημερώσει εντός συγκεκριμένης προθεσμίας για τα μέτρα που έλαβε. Η ενέργεια αυτή αποτελεί ένα επίσημο αίτημα συμμόρφωσης με το δίκαιο της ΕΕ. 

Αν το κράτος μέλος δεν συμμορφωθεί με την αιτιολογημένη γνώμη εντός της προθεσμίας που έχει ορισθεί, τότε η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σημειώνεται σε αυτό το σημείο ότι στις περισσότερες περιπτώσεις το ζήτημα που ανακύπτει επιλύεται χωρίς να χρειαστεί η προσφυγή στο Δικαστήριο.

Ενέργειες της Επιτροπής κατά της Ελλάδας το έτος 2021

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κατά καιρούς προχωρήσει σε μία σειρά ενεργειών κατά της Ελλάδας στο πλαίσιο της διερεύνησης τυχόν παραβιάσεων του Δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (δείτε όλες τις ενέργειες της Επιτροπής ανά τα χρόνια για την Ελλάδα εδώ).

Ειδικά κατά το έτος 2021, σύμφωνα με τα  στοιχεία που είναι ανηρτημένα στην ιστοσελίδα της,  η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε στην Ελλάδα μεταξύ άλλων:

α) δεκαέξι (16) προειδοποιητικές επιστολές και μία (1) συμπληρωματική προειδοποιητική επιστολή κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 258 της ΣΛΕΕ (δείτε τα ζητήματα που οι επιστολές αυτές αφορούσαν εδώ),

β) δώδεκα (12) αιτιολογημένες γνώμες κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 258 της ΣΛΕΕ (δείτε τα ζητήματα που οι γνώμες αυτές αφορούσαν εδώ),

γ) αποφάσισε την παραπομπή της Ελλάδας στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μία (1) υπόθεση, καθώς έκρινε ότι οι προσπάθειες που έχουν καταβάλει μέχρι σήμερα οι ελληνικές αρχές για την εφαρμογή των προτύπων ποιότητας του αέρα που κατοχυρώνονται στη νομοθεσία της ΕΕ δεν ήταν ικανοποιητικές και επαρκείς. 

δ) απέστειλε προειδοποιητική επιστολή κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 260 της ΣΛΕΕ σε μία (1) υπόθεση, λόγω της μη συμμόρφωσης της Ελλάδας με την απόφαση που εξέδωσε το Δικαστήριο της ΕΕ στις 14 Σεπτεμβρίου 2017 (υπόθεση C-320/15). 

Τέλος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχώρησε στο κλείσιμο είκοσι εννέα (29) υποθέσεων που αφορούσαν πιθανές παραβιάσεις της Ελλάδας (δείτε τις υποθέσεις που έκλεισαν εδώ). 

Χριστιάννα Στυλιανίδου
Περισσοτερα
Υποστήριξε το έργο του govwatch
ΚΑΝΕ ΔΩΡΕΑ