ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕ
Χριστιάννα Στυλιανίδου
Εσφαλμένη εφαρμογή του πλαισίου που αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών ποινικού μητρώου- παράβαση: INFR(2021)2144
17 • 03 • 2021

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο διαδικασίας επί παραβάσει απέστειλε προειδοποιητική επιστολή προς την Ελλάδα, λόγω των προβλημάτων που εντόπισε στην ηλεκτρονική διασύνδεση και την αποτελεσματική ανταλλαγή πληροφοριών ποινικού μητρώου μέσω του συστήματος ECRIS καθώς και την κοινοποίηση των καταδικαστικών αποφάσεων και ενημερώσεων σχετικά με τις καταδίκες στο κράτος μέλος ιθαγένειας του δράστη. Για τους λόγους αυτούς, έκρινε ότι εφαρμόζονται με εσφαλμένο τρόπο η απόφαση – πλαίσιο 2009/315/ΔΕΥ και η απόφαση 2009/316/ΔΕΥ του Συμβουλίου.

Κάθε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οφείλει να εφαρμόζει το ενωσιακό δίκαιο και να προβαίνει στις κατάλληλες προς εκπλήρωση του σκοπού αυτού ενέργειες. Αρμόδιο όργανο για τον εντοπισμό πιθανών παραβιάσεων του Δικαίου της ΕΕ είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

Στην περίπτωση που κάποιο κράτος μέλος δεν εφαρμόζει το ενωσιακό δίκαιο και έχει παραβεί κάποια από τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στις Συνθήκες της ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει τη δυνατότητα να κινήσει επίσημη διαδικασία επί παραβάσει κατά τα αναφερόμενα στα άρθρα 258 και 260 της ΣΛΕΕ (βλ. σχετικά με τη διαδικασία επί παραβάσει εδώ).

Όπως αναφέρεται στη “Δέσμη παραβάσεων Δεκεμβρίου: κυριότερες αποφάσεις/2-12-2021”, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει αποστέλλοντας προειδοποιητική επιστολή (“Letter of formal notice”) κατά της Ελλάδας, καθώς έκρινε ότι υπήρχε εσφαλμένη εφαρμογή των ως άνω αποφάσεων [αριθμός παράβασης: INFR(2021)2144]. Ειδικότερα, η Επιτροπή εντόπισε προβλήματα (στο πλαίσιο των κρατών-μελών προς τα οποία απέστειλε προειδοποιητική επιστολή) όσον αφορά την ηλεκτρονική διασύνδεση και την αποτελεσματική ανταλλαγή πληροφοριών ποινικού μητρώου μέσω του ECRIS, καθώς και την κοινοποίηση των νέων καταδικαστικών αποφάσεων και ενημερώσεων σχετικά με τις καταδίκες στο κράτος μέλος ή στα κράτη μέλη ιθαγένειας του δράστη. Αναφέρει δε, ότι αποτελεί λόγο ανησυχίας το γεγονός ότι οι απαντήσεις σε αιτήσεις παροχής πληροφοριών σχετικά με καταδικαστικές αποφάσεις μερικές φορές δεν δίνονται εντός των προθεσμιών, ενώ σε μερικές περιπτώσεις δεν δίνονται καθόλου. Για τους λόγους αυτούς, η Επιτροπή θεωρεί ότι εφαρμόζεται (και) από την Ελλάδα με εσφαλμένο τρόπο το πλαίσιο που αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών ποινικού μητρώου και ως εκ τούτου παραβιάζεται το Ενωσιακό Δίκαιο.

Πού εντοπίζεται το πρόβλημα με το Κράτος Δικαίου;

 Η εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου αποτελεί υποχρέωση των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν εντοπισθούν πιθανές παραβιάσεις του Δικαίου της ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δύναται να προχωρήσει σε μία σειρά ενεργειών κατά του συγκεκριμένου κράτους μέλους, ούτως ώστε να διασφαλιστεί η ορθή και πλήρης εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου, εκκινώντας διαδικασία επί παραβάσει σύμφωνα με τα άρθρα 258 και 260 της ΣΛΕΕ.

Περαιτέρω, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ως στόχο να παρέχει στους πολίτες υψηλό επίπεδο προστασίας εντός ενός χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης. Για την επίτευξη αυτού του στόχου κρίνεται απαραίτητη η ανταλλαγή πληροφοριών που προέρχονται από το ποινικό μητρώο μεταξύ των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών κατά τρόπο που να διασφαλίζει την κοινή κατανόησή τους και την αποτελεσματικότητα κάθε τέτοιας ανταλλαγής.

 Η απόφαση-πλαίσιο 2009/315/ΔΕΥ και η απόφαση 2009/316/ΔΕΥ του Συμβουλίου στοχεύουν στην επίτευξη των ανωτέρω. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκκίνησε διαδικασία επί παραβάσει, αποστέλλοντας προειδοποιητική επιστολή κατά της Ελλάδας, καθώς έκρινε ότι η χώρα εφάρμοζε με εσφαλμένο τρόπο τις ως άνω αποφάσεις και με αυτόν τον τρόπο παραβιάζει το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Χριστιάννα Στυλιανίδου
Περισσοτερα
Αν έχεις εντοπίσει παραβίαση του Κράτους Δικαίου, κάνε κι εσύ αναφορά!
ΕΠΩΝΥΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΜΕΣΩ ΦΟΡΜΑΣ ΣΤΟ GOVWATCH
ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ GLOBALEAKS
Υποστήριξε το έργο του govwatch
ΚΑΝΕ ΔΩΡΕΑ