ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕ
ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Χριστιάννα Στυλιανίδου 06 • 07 • 2021

Μη συμμόρφωση των διατάξεων της ελληνικής νομοθεσίας με την απόφαση-πλαίσιο για το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης- παράβαση: INFR(2021)2003

Χριστιάννα Στυλιανίδου
Μη συμμόρφωση των διατάξεων της ελληνικής νομοθεσίας με την απόφαση-πλαίσιο για το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης- παράβαση: INFR(2021)2003
06 • 07 • 2021

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο διαδικασίας επί παραβάσει απέστειλε προς την Ελλάδα προειδοποιητική επιστολή, επειδή δεν ολοκλήρωσε τη μεταφορά στο εθνικό της δίκαιο της απόφασης-πλαισίου 2002/584/ΔΕΥ για το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης.

Κάθε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οφείλει να εφαρμόζει το ενωσιακό δίκαιο και να προβαίνει στις κατάλληλες προς εκπλήρωση του σκοπού αυτού ενέργειες. Αρμόδιο όργανο για τον εντοπισμό πιθανών παραβιάσεων του Δικαίου της ΕΕ είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

Όπως αναφέρεται, ωστόσο, στη “Δέσμη παραβάσεων Ιουνίου: κυριότερες αποφάσεις/9-6-2021”, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρατήρησε ότι υπάρχουν ζητήματα συμμόρφωσης με την ως άνω απόφαση-πλαίσιο σε αρκετά κράτη μέλη, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα. Τα ζητήματα αυτά αφορούν τη μη μεταφορά της απόφασης στο εθνικό δίκαιο ή τη μη συμμόρφωση ορισμένων άρθρων της εθνικής νομοθεσίας με τις διατάξεις της απόφασης-πλαισίου. Για τον λόγο αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε προς την Ελλάδα προειδοποιητική επιστολή, καθώς έκρινε ότι η χώρα δεν έχει ολοκληρώσει τη μεταφορά της απόφασης-πλαισίου 2002/584/ΔΕΥ στο εθνικό της δίκαιο [αριθμός παράβασης: INFR(2021)2003].

Πού εντοπίζεται το πρόβλημα με το Κράτος Δικαίου;

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει ως στόχο το να αποτελεί ένα χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης. Για την επίτευξη του στόχου αυτού θεωρείται απαραίτητη η αντικατάσταση της διαδικασίας της έκδοσης μεταξύ κρατών μελών από ένα σύστημα παράδοσης μεταξύ δικαστικών αρχών.

Η πρόβλεψη του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης με την απόφαση-πλαίσιο 2002/584/ΔΕΥ αποτέλεσε πλέον των ανωτέρω και την πρώτη περίπτωση συγκεκριμένης εφαρμογής, στον τομέα του ποινικού δικαίου, της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης που έχει χαρακτηρισθεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ως “ακρογωνιαίος λίθος” της δικαστικής συνεργασίας.

Η εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου αποτελεί υποχρέωση των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν εντοπισθούν πιθανές παραβιάσεις του Δικαίου της ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δύναται να προχωρήσει σε μία σειρά ενεργειών κατά του συγκεκριμένου κράτους μέλους, ούτως ώστε να διασφαλιστεί η ορθή και πλήρης εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου, εκκινώντας διαδικασία επί παραβάσει σύμφωνα με τα άρθρα 258 και 260 της ΣΛΕΕ.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή προς την Ελλάδα, καθώς έκρινε ότι υπάρχουν ζητήματα συμμόρφωσης των διατάξεων της ελληνικής νομοθεσίας  με τις διατάξεις της απόφασης-πλαισίου 2002/584/ΔΕΥ για το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης.

Χριστιάννα Στυλιανίδου
Περισσοτερα
Αν έχεις εντοπίσει παραβίαση του Κράτους Δικαίου, κάνε κι εσύ αναφορά!
ΕΠΩΝΥΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΜΕΣΩ ΦΟΡΜΑΣ ΣΤΟ GOVWATCH
ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ GLOBALEAKS
Υποστήριξε το έργο του govwatch
ΚΑΝΕ ΔΩΡΕΑ