ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕ
Χριστιάννα Στυλιανίδου
Μη συμμόρφωση της ελληνικής νομοθεσίας με την οδηγία (ΕΕ) 2017/541 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας- παράβαση: INFR(2021)2085
15 • 07 • 2021

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο διαδικασίας επί παραβάσει απέστειλε προειδοποιητική επιστολή προς την Ελλάδα κατ’ άρθρο 258 της ΣΛΕΕ, καθώς έκρινε ότι η χώρα δεν έχει μεταφέρει ορθά στο εθνικό της δίκαιο ορισμένες διατάξεις της  οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας.

Κάθε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οφείλει να εφαρμόζει το ενωσιακό δίκαιο και να προβαίνει στις κατάλληλες προς εκπλήρωση του σκοπού αυτού ενέργειες. Αρμόδιο όργανο για τον εντοπισμό πιθανών παραβιάσεων του Δικαίου της ΕΕ είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

Όπως αναφέρεται στη Δέσμη παραβάσεων Ιουλίου: κυριότερες αποφάσεις/15-7-2021, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει κατά της Ελλάδας αποστέλλοντάς της προειδοποιητική επιστολή (“formal notice”) καθώς  έκρινε ότι δεν έχουν μεταφερθεί σωστά στο εθνικό δίκαιο της χώρας ορισμένα στοιχεία των ενωσιακών κανόνων για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας [αριθμός παράβασης: INFR(2021)2085]. 

Πού εντοπίζεται το πρόβλημα με το Κράτος Δικαίου;

Η εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου αποτελεί υποχρέωση των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν εντοπισθούν πιθανές παραβιάσεις του Δικαίου της ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δύναται να προχωρήσει σε μία σειρά ενεργειών κατά του συγκεκριμένου κράτους μέλους, ούτως ώστε να διασφαλιστεί η ορθή και πλήρης εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου, εκκινώντας διαδικασία επί παραβάσει σύμφωνα με τα άρθρα 258 και 260 της ΣΛΕΕ.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή, καλώντας την Ελλάδα να διασφαλίσει την ορθή μεταφορά στο εθνικό της δίκαιο των ενωσιακών κανόνων για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, καθώς έκρινε ότι η ελληνική νομοθεσία δεν συμμορφώνεται σε ορισμένα στοιχεία με τις απαιτήσεις της οδηγίας (ΕΕ) 2017/541.  

Χριστιάννα Στυλιανίδου
Περισσοτερα
Αν έχεις εντοπίσει παραβίαση του Κράτους Δικαίου, κάνε κι εσύ αναφορά!
ΕΠΩΝΥΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΜΕΣΩ ΦΟΡΜΑΣ ΣΤΟ GOVWATCH
ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ GLOBALEAKS
Υποστήριξε το έργο του govwatch
ΚΑΝΕ ΔΩΡΕΑ