ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕ
Χριστιάννα Στυλιανίδου
Εσφαλμένη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο της απόφασης πλαίσιο για την καταπολέμηση του ρατσισμού και της ξενοφοβίας- παράβαση: INFR(2021)2063
17 • 03 • 2021

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο διαδικασίας επί παραβάσει απέστειλε προς την Ελλάδα προειδοποιητική επιστολή, καλώντας τη χώρα να μεταφέρει  πλήρως στο εθνικό της δίκαιο την ενωσιακή νομοθεσία που ποινικοποιεί την ρητορική μίσους και τα εγκλήματα μίσους. Ειδικότερα, κατά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή οι ελληνικές διατάξεις που αφορούν την ποινικοποίηση της ρητορικής μίσους παρουσιάζουν ελλείψεις και ως εκ τούτου κρίθηκε ότι η χώρα δεν έχει μεταφέρει πλήρως ή με ακρίβεια στο εθνικό της δίκαιο την απόφαση πλαίσιο 2008/913/ΔΕΥ.

Κάθε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οφείλει να εφαρμόζει το ενωσιακό δίκαιο και να προβαίνει στις κατάλληλες προς εκπλήρωση του σκοπού αυτού ενέργειες. Αρμόδιο όργανο για τον εντοπισμό πιθανών παραβιάσεων του Δικαίου της ΕΕ είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

Στην περίπτωση που κάποιο κράτος μέλος δεν εφαρμόζει το ενωσιακό δίκαιο και έχει παραβεί κάποια από τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στις Συνθήκες της ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει τη δυνατότητα να κινήσει επίσημη διαδικασία επί παραβάσει κατά τα αναφερόμενα στα άρθρα 258 και 260 της ΣΛΕΕ (βλ. σχετικά με τη διαδικασία επί παραβάσει εδώ). 

Πού εντοπίζεται το πρόβλημα με το Κράτος Δικαίου;

Ο ρατσισμός και η ξενοφοβία αντίκεινται ευθέως στις αρχές της ελευθερίας, της δημοκρατίας, του σεβασμού των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών, καθώς και του κράτους δικαίου, αρχές στις οποίες θεμελιώνεται η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι οποίες είναι κοινές στα κράτη μέλη.

 Για τον λόγο αυτό, Ευρωπαϊκή Ένωση έχει προχωρήσει στη λήψη μίας σειράς μέτρων, προκειμένου να διασφαλιστεί η πρόληψη και καταπολέμηση των ως άνω φαινομένων. Η απόφαση πλαίσιο 2008/913/ΔΕΥ του Συμβουλίου αποτελεί ένα από τα μέτρα αυτά και έχει ως σκοπό το να διασφαλίσει ότι σοβαρές εκδηλώσεις ρατσισμού και ξενοφοβίας, επισύρουν αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές ποινικές κυρώσεις σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Η εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου αποτελεί υποχρέωση των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν εντοπισθούν πιθανές παραβιάσεις του Δικαίου της ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δύναται να προχωρήσει σε μία σειρά ενεργειών κατά του συγκεκριμένου κράτους μέλους, ούτως ώστε να διασφαλιστεί η ορθή και πλήρης εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου, εκκινώντας διαδικασία επί παραβάσει σύμφωνα με τα άρθρα 258 και 260 της ΣΛΕΕ.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή προς την Ελλάδα, καθώς έκρινε ότι η χώρα, ποινικοποιώντας την ρητορική μίσους μόνο σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, δεν έχει μεταφέρει πλήρως ή με ακρίβεια στο εθνικό της δίκαιο την απόφαση πλαίσιο 2008/913/ΔΕΥ για την καταπολέμηση του ρατσισμού και της ξενοφοβίας μέσω του ποινικού δικαίου. 

Χριστιάννα Στυλιανίδου
Περισσοτερα
Αν έχεις εντοπίσει παραβίαση του Κράτους Δικαίου, κάνε κι εσύ αναφορά!
ΕΠΩΝΥΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΜΕΣΩ ΦΟΡΜΑΣ ΣΤΟ GOVWATCH
ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ GLOBALEAKS
Υποστήριξε το έργο του govwatch
ΚΑΝΕ ΔΩΡΕΑ