ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕ
Τάξη & Ασφάλεια
Ποινικό σύστημα και καταστήματα κράτησης

Η ποινική δικαιοσύνη αποτελεί το πεδίο όπου το δίπολο ελευθερίας-δικαιωμάτων και ασφάλειας γεννά τις περισσότερες συγκρούσεις. Η ισορροπία μεταξύ των δικαιωμάτων του κοινωνικού συνόλου, τ@ κατηγορούμεν@ και του θύματος αποτελεί απαραίτητο στοιχείο του Κράτους Δικαίου, τόσο κατά τη θέσπιση των σχετικών νομοθετικών ρυθμίσεων όσο και κατά την εκδίκαση ποινικών υποθέσεων και την έκτιση ποινών.

Τελευταίες Αναφορές
ΟΛΕΣ
Τελευταία Άρθρα
ΟΛΑ
Τελευταίες Εκθέσεις
ΟΛΕΣ