ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕ
Θεμελιώδη Δικαιώματα

Ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως αυτά αποτυπώνονται, μεταξύ άλλων, στην ΕΣΔΑ και στον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ε.Ε., αποτελεί μία από τις βασικές υποχρεώσεις ενός Κράτους Δικαίου.  Η ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και του συνέρχεσθαι, η ελευθερία της έκφρασης και το δικαίωμα στη μη διακριτική μεταχείριση αποτελούν ορισμένες από τις κατηγορίες που εντάσσονται στη συγκεκριμένη ενότητα.

Δείκτης εφαρμογής του Κράτους Δικαίου

Απλοποιημένο συγκεντρωτικό διάγραμμα παρουσίασης του δείκτη εφαρμογής του Κράτους Δικαίου στην Ελλάδα για το χρονικό διάστημα 2015 έως σήμερα, για την κατηγορία «Θεμελιώδη Δικαιώματα».

Τελευταίες Αναφορές
ΟΛΕΣ
Τελευταία Άρθρα
ΟΛΑ
Τελευταίες Εκθέσεις
ΟΛΕΣ