ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕ
Νομοθετική Διαδικασία & Κυβερνητική Εποπτεία
Συγκέντρωση & κατάχρηση εξουσιών

Οι ενέργειες και παραλείψεις των κρατικών οργάνων που έρχονται σε αντίθεση με συνταγματικές αρχές (ισότητα, διάκριση εξουσιών), γενικές αρχές δικαίου (διαφάνεια) ή υπέρτερης ισχύος κανόνες και είτε δημιουργούν δυσανάλογα προνόμια για την κρατική εξουσία ή εγείρουν αμφιβολίες για το κατά πόσο τηρούνται οι ευρωπαϊκές ή διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας, είναι πρακτικές που δεν συμβαδίζουν με το Κράτος Δικαίου.

Τελευταίες Αναφορές
ΟΛΕΣ
Τελευταία Άρθρα
ΟΛΑ
Τελευταίες Εκθέσεις
ΟΛΕΣ