ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕ
Παρατηρούμε το Δίκαιο στο Κράτος
Το Govwatch είναι ένα παρατηρητήριο του Kράτους Δικαίου στην Ελλάδα.

Το Govwatch είναι μία ανεξάρτητη, μη κερδοσκοπική πρωτοβουλία του Vouliwatch, στο πλαίσιο του οποίου συλλέγονται και καταγράφονται περιστατικά που σχετίζονται με την κατάσταση του κράτους δικαίου στην Ελλάδα.

 

Στόχος του Govwatch είναι η ανάδειξη υποθέσεων παραβίασης ή υπόνοιας παραβίασης των αρχών του Κράτους Δικαίου, η ενημέρωση πολιτών και φορέων και η άσκηση πίεσης για λογοδοσία των υπευθύνων. Ταυτόχρονα, αυτούσιο το περιεχόμενο του govwatch παρουσιάζεται και στην αγγλική γλώσσα ώστε να η ανάδειξη των ευρημάτων του να απηχεί και σε αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς όπως η GRECO και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

 

Ο συλλογικός χάρτης των παθογενειών του κράτους δικαίου στην Ελλάδα σχεδιάζεται και εμπλουτίζεται με αναφορές από την ομάδα του govwatch, την Κοινωνία των Πολιτών, τον δημοσιογραφικό και ακαδημαϊκό κόσμο αλλά και πολίτες. Η συλλογή και η καταγραφή των αναφορών – παραβιάσεων (ή υπονοιών παραβίασης) πραγματοποιούνται με χρονολογική σειρά, ανά θεματική και όπως αυτές αποτυπώνονται σε διάφορες καταγγελίες, ανακοινώσεις, τοποθετήσεις, αποφάσεις ή/και γνώμες διεθνών, ευρωπαϊκών ή εγχώριων
οργανισμών, φορέων ή/και προσώπων.

 

** Τα περιστατικά που περιλαμβάνονται σήμερα στο govwatch καλύπτουν τα εκάστοτε αναφερόμενα έτη, με την καταγραφή αυτή να είναι ενδεικτική και όχι εξαντλητική. Η ομάδα μας συνεχίζει αδιάλειπτα την έρευνα, συλλογή και καταγραφή υποθέσεων που έχουν λάβει χώρα μετά το 2015. Σκοπός της ζωντανής και φιλόδοξης αυτής πρωτοβουλίας είναι να επικαιροποιείται στο παρόν και για το μέλλον. Σημειώνεται ότι η ημερομηνία που αναγράφεται σε κάθε κείμενο της πλατφόρμας δεν αφορά τον χρόνο συγγραφής του αλλά αφορά τον χρόνο κατά τον οποίο έλαβαν περίπου χώρα τα όσα αναφέρονται και σχολιάζονται εντός του κειμένου.

 

 

Τι εννοούμε με τον όρο «Κράτος Δικαίου» (ΚΔ):

 

Στην καρδιά του, το Κράτος Δικαίου είναι ένα ιδανικό ή μια φιλοδοξία, προς την οποία τα μέλη μιας κοινωνίας πρέπει να εργάζονται συνεχώς καθώς είναι ουσιαστικό για τη διατήρηση μιας ελεύθερης, δημοκρατικής και δίκαιης κοινωνίας.

 

Tο Κράτος Δικαίου είναι μια αρχή διακυβέρνησης βάσει της οποίας όλα τα πρόσωπα, οι θεσμοί και οι οντότητες, δημόσιοι και ιδιωτικοί, συμπεριλαμβανομένου του ίδιου του κράτους, είναι υπόλογα σε νόμους

 

Οι νόμοι είναι δημόσιοι και εύκολα προσβάσιμοι, επιβάλλονται ισότιμα και ανεξάρτητα και διέπονται από τους διεθνείς υπέρτερους κανόνες δικαίου και τα διεθνή πρότυπα κατοχύρωσης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

 

Στο πλαίσιο ενός Κράτους Δικαίου όλες οι δημόσιες εξουσίες ενεργούν πάντοτε με βάση τους περιορισμούς που θέτει ο νόμος, σύμφωνα με τις αξίες της δημοκρατίας και τα θεμελιώδη δικαιώματα και υπό τον έλεγχο ελεύθερων και πλουραλιστικών μέσων μαζικής επικοινωνίας και ανεξάρτητων και αμερόληπτων δικαστηρίων.

 

Το Κράτος Δικαίου διασφαλίζει την τήρηση ζωτικών αρχών μιας δημοκρατικής κοινωνίας, όπως η υπεροχή του νόμου και η καλή νομοθέτηση, η ισότητα ενώπιον του νόμου, η αποφυγή αυθαιρεσιών, η διαφάνεια και η λογοδοσία, η ανεξάρτητη και ταχεία απονομή δικαιοσύνης (τεκμήριο αθωότητας και νομότυπη επιβολή ποινών – σωφρονισμού), η διάκριση των εξουσιών, η ανοιχτή και ελεύθερη κριτική στο νόμο και τη διοίκηση, η συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων και η ασφάλεια δικαίου.

 

**Διαβάστε τον κώδικα δεοντολογίας του Govwatch εδώ.

Αναφορές περιστατικών μη τήρησης του Κράτους Δικαίου

 

Αναφορές

 

Οι αναφορές περιστατικών παραβίασης ή υπόνοιας παραβίασης του Κράτους Δικαίου στην Ελλάδα υποβάλλονται και ενημερώνονται από την ομάδα του govwatch, την Κοινωνία των Πολιτών, πολίτες, δημοσιογράφους και ακαδημαϊκούς συνεργάτες της πρωτοβουλίας. Τα περιστατικά παρουσιάζονται με απλό και κατανοητό τρόπο και με την κατά το δυνατόν πληρέστερη τεκμηρίωση στα γεγονότα και το νομικό υπόβαθρο κάθε υπόθεσης ώστε να είναι έγκυρα και προσβάσιμα αλλά και να εμπνέουν την ανάδειξη άλλων σχετικών αναφορών από τ@ πολίτες / το κοινό.

 

Άρθρα

 

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνεται αναλυτική και συναφής αρθρογραφία από τη συντακτική ομάδα, από καταξιωμένα μέλη της δημοσιογραφικής και ακαδημαϊκής κοινότητας αλλά και ακτιβιστές/-ριες με εξειδίκευση στις θεματικές του παρατηρητηρίου. Τα άρθρα παρουσιάζονται ανά θεματική / υποθεματική και αναφέρεται αν αναπτύχθηκαν ειδικά για την πρωτοβουλία ή αναπαράγονται από πρότερες αναρτήσεις – δημοσιεύσεις των συντακτών/-ριών τους.

 

Εκθέσεις 

 

Για την πληρέστερη αποτύπωση, την ιστορική εκτίμηση αλλά και την εις βάθος εποπτεία του κρίσιμου και ανεξάντλητου ζητήματος των παραβιάσεων του ΚΔ σε μια χώρα, συμβάλλουν σημαντικά και οι εκθέσεις και αξιολογήσεις που «φωτογραφίζουν» την κατάσταση του ΚΔ σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Εδώ θα βρείτε ένα αποθετήριο με:

 

α. Όλες τις εκθέσεις και αξιολογήσεις του Kράτους Δικαίου και των επιμέρους αρχών που αυτό περιλαμβάνει στην Ελλάδα από τους αρμόδιους και εντεταλμένους ελληνικούς, ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς όπως η GRECO, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο ΟΟΣΑ, οι ελληνικές Ανεξάρτητες Αρχές κ.λπ..

 

β. Ετήσιες αναφορές από το govwatch με βάση τις καταχωρήσεις της πλατφόρμας.

 

 

Αν έχεις εντοπίσει παραβίαση του Κράτους Δικαίου, κάνε κι εσύ αναφορά!
ΕΠΩΝΥΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΜΕΣΩ ΦΟΡΜΑΣ ΣΤΟ GOVWATCH
ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ GLOBALEAKS
Ποια η διαδικασία υποβολής μιας αναφοράς
1.
Επιλογή κατηγορίας

Επιλογή της κατηγορίας στην οποία πιστεύετε ότι εμπίπτει το εύρημα σας, όπως αυτές ορίζονται και χρησιμοποιούνται για την περιγραφή του Κράτους Δικαίου.

2.
Επώνυμη/Ανώνυμη υποβολή

Η επώνυμη αναφορά γίνεται εσωτερικά στο Govwatch μέσω της ειδικής φόρμας, ενώ η ανώνυμη, εξωτερικά, μέσω του εργαλείου Globaleaks.

3.
Στοιχεία αναφοράς

Συμπλήρωση των απαραίτητων στοιχείων περιγραφής και τεκμηρίωσης που απαιτούνται για τον έλεγχο αυτής.

4.
Υποβολή & δημοσίευση

Οριστική υποβολή της αναφοράς, η οποία, αφού αξιολογηθεί για την ορθότητά και πληρότητά της από την ομάδα του Govwatch, θα δημοσιευτεί στην ενότητα Αναφορές. Η ομάδα του Govwatch διατηρεί το δικαίωμα να μη δημοσιεύσει αναφορά σε περίπτωση που αυτή είναι ελλιπής ή παραβιάζει τον κώδικα δεοντολογίας της πρωτοβουλίας.

Τι είναι το Globaleaks

Ένα open-source εργαλείο με το οποίο κάθε άτομο μπορεί εύκολα να έχει πρόσβαση σε ασφαλή μέσα καταγγελίας για να αναφέρει αδικήματα και παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, για να προωθήσει τις αξίες της διαφάνειας και της καταπολέμησης της διαφθοράς.

Globaleaks
Η ομάδα μας
Στέφανος Λουκόπουλος
Συντονιστής έργου
Ο Στέφανος έχει σπουδάσει Πολιτικές Επιστήμες (BA), Διεθνείς Σχέσεις (MA) και Ανάλυση & Επίλυση Διεθνών Συγκρούσεων (MA) στο Ηνωμένο Βασίλειο και το Βέλγιο. Έχει εργασθεί επί σειρά ετών σε σημαντικούς μη κυβερνητικούς οργανισμούς στο Λονδίνο και στις Βρυξέλλες καθώς και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είναι ιδρυτικό μέλος του διεθνούς δικτύου Parliamentwatch Network και έχει διατελέσει μέλος του Συμβουλίου Κοινωνικού Ελέγχου της ΕΡΤ. Τα τελευταία χρόνια δραστηριοποιείται ενεργά σε εθνικό αλλά και διεθνές επίπεδο στους τομείς της ανοικτής διακυβέρνησης, της διαφάνειας και του δικαιώματος πρόσβασης στη δημόσια πληροφορία.
Χριστιάννα Στυλιανίδου
Συντάκτρια/Ερευνήτρια
Η Χριστιάννα είναι δικηγόρος και συντονίστρια έκδοσης του ηλεκτρονικού επιστημονικού περιοδικού εγκληματολογίας και ποινικής δικαιοσύνης «CrimeTimes» του Κέντρου Μελέτης του Εγκλήματος. Αποφοίτησε το 2015 από τη Νομική Σχολή του ΕΚΠΑ, είναι απόφοιτος του ΠΜΣ “Ποινικές Επιστήμες” της Νομικής του ΕΚΠΑ (2015-2017) και είναι μεταπτυχιακή φοιτήτρια του ΠΜΣ ”Ψυχιατροδικαστική” της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ (2020-2022).
Θοδωρής Χονδρόγιαννος
Συντάκτης/Ερευνητής
Ο Θοδωρής είναι δημοσιογράφος. Αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή Αθηνών το 2015, αλλά σύντομα κατάλαβε ότι του αρέσει να διηγείται ιστορίες και αφιερώθηκε στη δημοσιογραφία. Το 2015 μετακόμισε στη Γερμανία, όπου εργάστηκε για το Offener Kanal, ενώ το 2018 παρακολούθησε το Summer Investigative Reporting Course του Columbia University. Έχει εργαστεί για ελληνικά και διεθνή ΜΜΕ, όπως το Reporters United, το inside story, η Popaganda, το VICE, το Investigate Europe, η RAI και το ZDF. Μιλάει αγγλικά, γερμανικά, ιταλικά και ρώσικα. Το 2019 δημιούργησε το πρωτόλειο μεγάλου μήκους ντοκιμαντέρ του με τίτλο «Σιγή Ιχθύος», που πραγματεύεται το ζήτημα της υπεραλίευσης στη Μεσόγειο την εποχή της κλιματικής αλλαγής.
Alexia Eastwood
Μετάφραση & Επιμέλεια στην Αγγλική
H Alexia γεννήθηκε στο ΗΒ και έχει σπουδάσει European Studies (BA) και Development and Rights (MA). Έχει εργαστεί σε οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών στο ΗΒ και στην Μόνιμη Αντιπροσωπία του ΗΒ στην Ε.Ε. και τώρα διαμένει στην Αθήνα όπου εργάζεται ως μεταφράστρια και συντάκτρια.
Κωνσταντίνος Μεντζέλος
Διαχειριστής περιεχομένου
Ο Κωνσταντίνος έχει σπουδάσει Πολιτικές Επιστήμες και Δημόσια Διοίκηση στην Αθήνα. Πιστεύει στις αρχές της συμμετοχικής Δημοκρατίας και στον έλεγχο της νομοθετικής εξουσίας από τους πολίτες, τους οποίους φιλοδοξεί να κινητοποιήσει προς αυτή την κατεύθυνση.
Μαρία Ναθαναήλ
Υπεύθυνη επικοινωνίας
Η Μαρία έχει σπουδάσει Νομικά, Διεθνές Δίκαιο και Κοινωνιολογία των Φύλων, στην Αθήνα και το Παρίσι. Έχει εργαστεί ως Δικηγόρος σε ΜΚΟ και Δικηγορικά Γραφεία, στο Γραφείο Τύπου του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας. Πιστεύει στη δύναμη της τέχνης, την καινοτομία και την πολιτική της καθημερινότητας.
Με ποιους συνεργαζόμαστε ως τώρα
Teamwork makes the dream work! Στόχος του Govwatch είναι να αναδείξει, να αποκαλύψει και να προβάλλει ευρέως περιστατικά και πρακτικές μη τήρησης του Κράτους Δικαίου. Για να το πετύχουμε αυτό, συνεργαζόμαστε με οργανισμούς, φορείς της ΚτΠ, μέλη της δημοσιογραφικής και ακαδημαϊκής κοινότητας αλλά και πολίτες. Χωρίς την πολύτιμη συμβολή τους, το Govwatch θα ήταν φτωχότερο σε περιεχόμενο και απήχηση και για αυτό τους ευχαριστούμε θερμά.
Υποστήριξε το έργο του govwatch
ΚΑΝΕ ΔΩΡΕΑ