ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕ
Διαφθορά
Σύγκρουση συμφερόντων στον δημόσιο τομέα

Ως “σύγκρουση συμφερόντων” νοείται η σύγκρουση μεταξύ των δημόσιων καθηκόντων και των ιδιωτικών συμφερόντων των δημοσίων υπαλλήλων, στο πλαίσιο της οποίας τα ιδιωτικά συμφέροντά τους μπορούν να επηρεάσουν με αθέμιτο τρόπο την άσκηση των καθηκόντων τους, παραβιάζοντας τις αρχές της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης του Κράτους Δικαίου.

Τελευταίες Αναφορές
ΟΛΕΣ
Τελευταίες Εκθέσεις
ΟΛΕΣ
Ομάδα Κρατών κατά της Διαφθοράς (GRECO) 20 • 03 • 2024
Διαδικασία προετοιμασίας και θέσπισης νόμων Διαφάνεια στη δράση των δημοσίων αρχών Συγκέντρωση & κατάχρηση εξουσιών Δημόσιες συμβάσεις & Διαχείριση δημόσιων πόρων Σύγκρουση συμφερόντων στον δημόσιο τομέα
Έκθεση Δημοσίευση της Δεύτερης Προσθήκης στη 2η Έκθεση Συμμόρφωσης του 4ου Γύρου Αξιολόγησης
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 07 • 07 • 2023
Δημόσιες συμβάσεις & Διαχείριση δημόσιων πόρων Σύγκρουση συμφερόντων στον δημόσιο τομέα
Έκθεση Η στάση των επιχειρήσεων απέναντι στη διαφθορά
Διεθνής Διαφάνεια 06 • 07 • 2023
Δημόσιες συμβάσεις & Διαχείριση δημόσιων πόρων Σύγκρουση συμφερόντων στον δημόσιο τομέα
Έκθεση Δείκτης Αντίληψης Διαφθοράς – 2022
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 06 • 07 • 2023
Δημόσιες συμβάσεις & Διαχείριση δημόσιων πόρων Σύγκρουση συμφερόντων στον δημόσιο τομέα
Έκθεση Η στάση των πολιτών απέναντι στη διαφθορά στην ΕΕ το 2023 – Ελλάδα