ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕ
Διαφθορά
Σύγκρουση συμφερόντων στον δημόσιο τομέα

Ως “σύγκρουση συμφερόντων” νοείται η σύγκρουση μεταξύ των δημόσιων καθηκόντων και των ιδιωτικών συμφερόντων των δημοσίων υπαλλήλων, στο πλαίσιο της οποίας τα ιδιωτικά συμφέροντά τους μπορούν να επηρεάσουν με αθέμιτο τρόπο την άσκηση των καθηκόντων τους, παραβιάζοντας τις αρχές της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης του Κράτους Δικαίου.

Τελευταίες Αναφορές
ΟΛΕΣ
Τελευταίες Εκθέσεις
ΟΛΕΣ