ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕ
Ενότητες
Ομάδα Κρατών κατά της Διαφθοράς (GRECO)
Δημοσίευση της Δεύτερης Προσθήκης στη 2η Έκθεση Συμμόρφωσης του 4ου Γύρου Αξιολόγησης
20 • 03 • 2024

Η GRECO δημοσίευσε σήμερα τον Τέταρτο Γύρο Αξιολόγησης, Δεύτερη Προσθήκη στη 2η Έκθεση Συμμόρφωσης για την Ελλάδα, η οποία ασχολείται με την πρόληψη της διαφθοράς σε σχέση με βουλευτές, δικαστές και εισαγγελείς . Αυτή η έκθεση εγκρίθηκε από την GRECO στην 95η Ολομέλεια της (Στρασβούργο, 27 Νοεμβρίου – 1 Δεκεμβρίου 2023).

Στη Δεύτερη Προσθήκη της Δεύτερης Έκθεσης Συμμόρφωσης αξιολογούνται τα μέτρα που έλαβαν οι Ελληνικές αρχές για την εφαρμογή των συστάσεων που διατυπώθηκαν στην Έκθεση Αξιολόγησης του Τέταρτου Κύκλου για την Ελλάδα, η οποία καλύπτει την «Πρόληψη της διαφθοράς όσον αφορά βουλευτές, δικαστές και εισαγγελείς».

Η Έκθεση Αξιολόγησης υιοθετήθηκε κατά την 68η Σύνοδο της Ολομέλειας της GRECO (19 Ιουνίου 2015) και δημοσιεύθηκε στις 22 Οκτωβρίου 2015, κατόπιν έγκρισης της Ελλάδας. Κατά το διάστημα από 2017 έως 2022 υιοθετήθηκαν τρεις εκθέσεις συμμόρφωσης από την GRECO, ως εξής: η Έκθεση Συμμόρφωσης υιοθετήθηκε κατά την 77η Σύνοδο Ολομέλειας της GRECO (23 Ιουνίου 2017), η Δεύτερη Έκθεση Συμμόρφωσης υιοθετήθηκε κατά την 85η Σύνοδο Ολομέλεια της GRECO (24 Σεπτεμβρίου), και η Προσθήκη στη Δεύτερη Έκθεση Συμμόρφωσης υιοθετήθηκε στην 90η Σύνολο της Ολομέλειάς της GRECO (25 Μαρτίου 2022). Οι τρεις εκθέσεις δημοσιεύθηκαν στις 16 Νοεμβρίου 2020, 1 Μαρτίου 2018 και 1 Ιουνίου 2022, αντίστοιχα, κατόπιν έγκρισης της Ελλάδας.

Σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό της GRECO, οι Ελληνικές αρχές υπέβαλαν μία Έκθεση Κατάστασης των Πραγμάτων σχετικά με τη λήψη περαιτέρω μέτρων για την εφαρμογή των εκκρεμών συστάσεων. Η εν λόγω έκθεση ελήφθη στις 7 Απριλίου 2023 και χρησίμευσε, μαζί με συμπληρωματικές πληροφορίες, ως βάση για αυτή τη Δεύτερη Προσθήκη στη Δεύτερη Έκθεση Συμμόρφωσης.

Υπενθυμίζεται ότι η GRECO, στην Έκθεση Αξιολόγησής της, απηύθυνε 19 συστάσεις προς την Ελλάδα. Στη Προσθήκη της Δεύτερης Έκθεσης Συμμόρφωσης, η GRECO κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι συστάσεις ii, iii, iv, v, vi, vii, viii, ix, x, xv, xviii και xix εφαρμόστηκαν ικανοποιητικά ή έτυχαν ικανοποιητικού χειρισμού, οι συστάσεις i, xi, xvi και xvii εφαρμόστηκαν εν μέρει και οι συστάσεις xii, xiii και xiv δεν εφαρμόστηκαν.

Ομάδα Κρατών κατά της Διαφθοράς (GRECO)
Περισσοτερα
Υποστήριξε το έργο του govwatch
ΚΑΝΕ ΔΩΡΕΑ