ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕ
Ενότητες
Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ)
ΑΣΕΠ – Ετήσια Έκθεση 2015
20 • 01 • 2016

Η παρούσα έκθεση αναφέρεται στην λειτουργία του ΑΣΕΠ κατά το ημερολογιακό έτος 2015. Περιλαμβάνει πληροφορίες και στοιχεία που αφορούν στην θεσμική μορφή και στις αρμοδιότητες του ΑΣΕΠ, την οργάνωση και λειτουργία του και, κυρίως, στην δραστηριότητά του κατά το έτος 2015 όσον αφορά στις διαδικασίες επιλογής και πρόσληψης προσωπικού και τις αποφάσεις των οργάνων του σώματος. Στην έκθεση περιλαμβάνονται επίσης διαπιστώσεις για τα σημαντικότερα θέματα που προέκυψαν κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του κατά το έτος 2015, καθώς και σχετικές προτάσεις. Τέλος, περιλαμβάνονται πίνακες και γραφήματα που παρουσιάζουν αναλυτικά τις δραστηριότητες του ΑΣΕΠ κατά το έτος που αφορά η έκθεση.

Πηγή: asep.gr

Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ)
Περισσοτερα
Υποστήριξε το έργο του govwatch
ΚΑΝΕ ΔΩΡΕΑ