ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕ
λιστα συντακτριων/-ων
Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ)
Βιογραφικό

Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) αποτελεί θεσμικό εγγυητή της πιστής τήρησης της αρχής της διαφάνειας, δημοσιότητας, αντικειμενικότητας και αξιοκρατίας και της διασφάλισης ίσων ευκαιριών για όλους τους πολίτες όσον αφορά στο δικαίωμα προς εργασία στον δημόσιο τομέα. Συστάθηκε με τον Ν. 2190/1994 (νόμος Πεπονή) ως Ανεξάρτητη Αρχή επιφορτισμένη με τον έλεγχο της ορθής εφαρμογής των διατάξεων που διέπουν τις προσλήψεις στον δημόσιο τομέα.

Στις κύριες αρμοδιότητες του ΑΣΕΠ περιλαμβάνονται:

  • η επιλογή του τακτικού προσωπικού του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα,
  • ο έλεγχος των διαδικασιών πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ή της απασχόλησης με σύμβαση μίσθωσης έργου που διεξάγουν φορείς του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα,
  • η διεξαγωγή των διαδικασιών επιλογής σε θέσεις ευθύνης προσωπικού του δημόσιου τομέα ή η συμμετοχή σε αυτές, όπως ειδικότεροι νόμοι ορίζουν,
  • η διενέργεια επιθεωρήσεων-ελέγχων από Συμβούλους-Επιθεωρητές του ΑΣΕΠ για τον έλεγχο της τήρησης των περί προσλήψεων διατάξεων.

Επίσης, στο πλαίσιο της αποστολής του, το ΑΣΕΠ μπορεί να υλοποιεί έρευνες, δράσεις και έργα που σχετίζονται με τον σκοπό του και τους στρατηγικούς του στόχους και να συμμετέχει σε προγράμματα χρηματοδοτούμενα (εν όλω ή εν μέρει) από εθνικούς πόρους ή την Ευρωπαϊκή Ένωση ή από άλλους διεθνείς ή υπερεθνικούς οργανισμούς, καθώς και σε συγχρηματοδοτούμενα επιχειρησιακά προγράμματα.

Συνεισφορά στο govwatch