ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕ
Ενότητες
Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών
Έκθεση Πεπραγμένων 2015 – ΑΔΑΕ
31 • 12 • 2015

Η παρούσα Έκθεση Πεπραγμένων της ΑΔΑΕ καλύπτει τη χρονική περίοδο από 1.1.2015 έως 31.12.2015.

Στο πρώτο κεφάλαιο της Έκθεσης περιγράφονται οι αρμοδιότητες της Αρχής και το νομικό πλαίσιο που διέπει τη
λειτουργία της.

Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι δραστηριότητες της Αρχής κατά το 2015. Στην ενότητα αυτή περιέχονται στοιχεία σχετικά με τις ελεγκτικές και κανονιστικές αρμοδιότητες της ΑΔΑΕ, όπως η διενέργεια ελέγχων, ο έλεγχος των πολιτικών ασφάλειας των παρόχων υπηρεσιών ηλεκτρονικών και ταχυδρομικών επικοινωνιών, καθώς και ο έλεγχος της τήρησης των όρων και της διαδικασίας άρσης του απορρήτου, που ορίζει η κείμενη νομοθεσία. Επίσης αναφέρονται οι λοιπές δραστηριότητες της Αρχής, όπως η συμμετοχή στελεχών της σε ευρωπαϊκά και διεθνή fora και συνέδρια, σε νομοπαρασκευαστικές επιτροπές και άλλες ομάδες εργασίας για τη μελέτη θεμάτων ειδικού ενδιαφέροντος που σχετίζονται με τις αρμοδιότητες της Αρχής.

Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι νομοθετικές προτάσεις που έχουν υποβληθεί από την ΑΔΑΕ για την ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου προστασίας του απορρήτου των επικοινωνιών και τέλος στο τέταρτο κεφάλαιο αναφέρεται ο προγραμματισμός δράσης της ΑΔΑΕ για το 2016.

Πηγή: adae.gr

Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών
Περισσοτερα
Υποστήριξε το έργο του govwatch
ΚΑΝΕ ΔΩΡΕΑ