ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕ
Ενότητες
Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ)
ΑΣΕΠ – Ετήσια Έκθεση 2016
20 • 01 • 2017

Η παρούσα Έκθεση αναφέρεται στην λειτουργία του ΑΣΕΠ κατά το ημερολογιακό έτος 2016. Περιλαμβάνει πληροφορίες και στοιχεία που αφορούν την θεσμική μορφή και τις αρμοδιότητες του ΑΣΕΠ, την οργάνωση και λειτουργία του και, κυρίως, την δραστηριότητά του, κατά το έτος 2016, όσον αφορά τις διαδικασίες επιλογής και πρόσληψης προσωπικού και τις αποφάσεις των οργάνων του σώματος, Στην Έκθεση περιλαμβάνονται, επίσης, διαπιστώσεις για τα σημαντικότερα θέματα που προέκυψαν κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του κατά το έτος 2016 και . Επιπλέον γίνεται μια συνοπτική αναφορά στους σημαντικότερους σταθμούς στην πορεία του ΑΣΕΠ από ιδρύσεώς του μέχρι το 2016 και μία σύντομη παρουσίαση των επιλεγέντων προς πρόσληψη της εικοσαετίας, καθώς και σχετικές προτάσεις. Τέλος, περιλαμβάνονται πίνακες και γραφήματα που παρουσιάζουν αναλυτικά τις δραστηριότητες του ΑΣΕΠ κατά το έτος που αφορά η Έκθεση.

Πηγή: asep.gr

Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ)
Περισσοτερα
Υποστήριξε το έργο του govwatch
ΚΑΝΕ ΔΩΡΕΑ