ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕ
Ενότητες
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Η στάση των πολιτών απέναντι στη διαφθορά στην ΕΕ το 2023 – Ελλάδα
06 • 07 • 2023

Η διαφθορά ορίζεται ευρέως ως η κατάχρηση της εξουσίας που έχει ανατεθεί για ιδιωτικό κέρδος. Η διαφθορά παίρνει πολλές μορφές, από τη δωροδοκία και την εμπόριο επιρροής έως λιγότερο προφανείς μορφές, όπως ο νεποτισμός, σύγκρουση συμφερόντων, ή περιστρεφόμενες πόρτες μεταξύ του ιδιωτικού τομέα και της κυβέρνησης. 

Η έκθεση για το κράτος δικαίου της ΕΕ, που δημοσιεύθηκε το 2020, 2021, 2022 και 2023, καταδεικνύει ότι η φύση και η έκταση της διαφθοράς ποικίλλουν από χώρα σε χώρα και ότι η αποτελεσματικότητα των πολιτικών κατά της διαφθοράς είναι αρκετά διαφορετική σε ολόκληρη την Ένωση. Η έκθεση της ΕΕ για το κράτος δικαίου χρησιμεύει ως βάση για διάλογο με τις εθνικές αρχές και τα εθνικά κοινοβούλια, ενώ παράλληλα ενημερώνει τις ευρύτερες συζητήσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη. Μαζί με το πρόγραμμα ανταλλαγής εμπειριών κατά της διαφθοράς που εγκαινίασε η Επιτροπή το 2015, οι προσπάθειες αυτές έχουν ενθαρρύνει τις εθνικές αρχές να εφαρμόζουν καλύτερα τους νόμους και τις πολιτικές κατά της διαφθοράς.

Οι προσπάθειες της Επιτροπής για την καταπολέμηση της διαφθοράς επικεντρώνονται στους ακόλουθους κύριους πυλώνες:

▪ ενσωμάτωση των διατάξεων για την καταπολέμηση της διαφθοράς στην οριζόντια και τομεακή νομοθεσία και πολιτική της ΕΕ

▪ παρακολούθηση των προσπαθειών των κρατών μελών της ΕΕ για την πρόληψη και την καταπολέμηση της διαφθοράς

▪ υποστήριξη της εφαρμογής μέτρων κατά της διαφθοράς σε εθνικό επίπεδο μέσω χρηματοδότησης, τεχνικής βοήθειας και ανταλλαγής εμπειριών

▪ βελτίωση της βάσης ποσοτικών στοιχείων για την πολιτική κατά της διαφθοράς

▪ προώθηση της καταπολέμησης της διαφθοράς σε παγκόσμιο επίπεδο.

Αυτή η έρευνα του Ευρωβαρομέτρου έχει σχεδιαστεί για να διερευνήσει το επίπεδο διαφθοράς που αντιλαμβάνονται και βιώνουν οι Ευρωπαίοι πολίτες. Διεξήχθη για πρώτη φορά το 2005 και επαναλήφθηκε το 2007, το 2009, το 2011, το 2013, το 2017, το 2019 και το 2022.

Η παρούσα έρευνα καλύπτει τους ακόλουθους τομείς:

▪ Γενικές αντιλήψεις για τη διαφθορά, συμπεριλαμβανομένης της αποδοχής, της έκτασής της και των αντιληπτών αλλαγών στη συχνότητα εμφάνισης τα τελευταία χρόνια.

▪ Λεπτομερείς στάσεις για τη διαφθορά στους δημόσιους φορείς και τις επιχειρήσεις, καθώς και για την αποτελεσματικότητα της κυβέρνησης, του δικαστικού συστήματος και των θεσμών στην αντιμετώπιση της διαφθοράς.

▪ Προσωπική εμπειρία δωροδοκίας και η συχνότητα της διαφθοράς σε επαφή με θεσμούς.

▪ Κατά πόσον αναφέρθηκε η διαφθορά, η επίγνωση του πού μπορεί να αναφερθεί η διαφθορά και το επίπεδο εμπιστοσύνης στις διάφορες αρχές για την αντιμετώπισή της. Εξετάζονται επίσης οι λόγοι για τη μη αναφορά της διαφθοράς.

▪ Δωροδοκία και διαφθορά στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης.

Τα αποτελέσματα αναλύθηκαν σε επίπεδο ΕΕ (συμπεριλαμβανομένων και των 27 κρατών μελών της ΕΕ), ανά χώρα και ανά κοινωνικοδημογραφική κατηγορία. Το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε στην τρέχουσα έρευνα βασίζεται στην έρευνα που εφαρμόστηκε για πρώτη φορά στην ειδική έρευνα του Ευρωβαρομέτρου του 2013. Τα τρέχοντα αποτελέσματα συγκρίθηκαν με εκείνα του 2022 και, κατά περίπτωση, με παλαιότερες έρευνες. Το 2019, το Ηνωμένο Βασίλειο αποτελούσε μέρος της ΕΕ και, ως εκ τούτου, κάθε μέσος όρος της ΕΕ που αναφέρεται από εκείνη την περίοδο ή παλαιότερα συμπεριλάμβανε το Ηνωμένο Βασίλειο εκείνη την περίοδο.

Δείτε την έρευνα εδώ.

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Περισσοτερα
Υποστήριξε το έργο του govwatch
ΚΑΝΕ ΔΩΡΕΑ