ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕ
Νομοθετική Διαδικασία & Κυβερνητική Εποπτεία
Κατάσταση Ανεξάρτητων Αρχών

Οι Ανεξάρτητες Αρχές δραστηριοποιούνται σε κρίσιμους και ευαίσθητους για την κοινωνία τομείς και τα μέλη τους διαθέτουν προσωπική και λειτουργική ανεξαρτησία. Υπάρχουν ωστόσο, περιπτώσεις στις οποίες δημιουργούνται αμφιβολίες σχετικά με το κατά πόσον η ανεξαρτησία, η ουδετερότητα και η αντικειμενικότητα του έργου τους γίνονται επί της ουσίας σεβαστές από τη νομοθετική και την εκτελεστική εξουσία.

Τελευταίες Αναφορές
ΟΛΕΣ
Τελευταία Άρθρα
ΟΛΑ
Τελευταίες Εκθέσεις
ΟΛΕΣ
European Commission 05 • 07 • 2023
Ελευθερία του Τύπου Διαδικασία προετοιμασίας και θέσπισης νόμων Κατάσταση Ανεξάρτητων Αρχών Δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης και χρηματοδότηση κομμάτων Ελευθερία λόγου και έκφρασης
Έκθεση Έκθεση του 2023 για το κράτος δικαίου: Κεφάλαιο για την κατάσταση του κράτους δικαίου στην…
European Commission 13 • 07 • 2022
Ελευθερία του Τύπου Διαδικασία προετοιμασίας και θέσπισης νόμων Κατάσταση Ανεξάρτητων Αρχών Δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης και χρηματοδότηση κομμάτων Ελευθερία λόγου και έκφρασης
Έκθεση Έκθεση του 2022 για το κράτος δικαίου Κεφάλαιο για την κατάσταση του κράτους δικαίου στην…
Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ) 12 • 05 • 2022
Διαφάνεια στη διαδικασία λήψης αποφάσεων Κατάσταση Ανεξάρτητων Αρχών Δημόσιες συμβάσεις Σύγκρουση συμφερόντων στον δημόσιο τομέα
Έκθεση ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2021 – ΜΑΡΤΙΟΣ 2022 ΤΗΣ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ) 30 • 06 • 2021
Κατάσταση Ανεξάρτητων Αρχών Δημόσιες συμβάσεις
Έκθεση Έκθεση πεπραγμένων 2020 – ΕΑΑΔΗΣΥ