ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕ
Ενότητες
Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ)
Έκθεση πεπραγμένων 2020 – ΕΑΑΔΗΣΥ
30 • 06 • 2021

Απευθείας αναθέσεις δημοσίων συμβάσεων, που δεν δικαιολογούνται από τις έκτακτες συνθήκες που δημιούργησε η πανδημία, διαπιστώνει στην ετήσια έκθεσή της για το 2020 η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ). Στις περισσότερες περιπτώσεις, πρόκειται για συμβάσεις οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά σε κάποιες υπεύθυνη είναι η κεντρική διοίκηση.

Μεγάλη, ευθύνη καταλογίζει η αρμόδια Ανεξάρτητη Αρχή στην έκθεση πεπραγμένων της για το έτος 2020 στην νομοθετική εξουσία, αφήνοντας να εννοηθεί ότι έγινε κατάχρηση των έκτακτων συνθηκών που προκάλεσε η πανδημία. «Παρά τις προσπάθειες προς την κατεύθυνση του εξορθολογισμού της νομοπαραγωγικής λειτουργίας, στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, όπως και κατά τα προηγούμενα έτη, έτσι και κατά το 2020 καταγράφηκε αύξηση των παρεκκλίσεων από τους γενικούς κανόνες ανάθεσης, χωρίς να αιτιολογείται πάντα η καταλληλότητα και η αναγκαιότητά τους σε σχέση με τον επιδιωκόμενο σκοπό», υποστηρίζει η ΕΑΑΔΗΣΥ και προσθέτει: «Από τους 44 συνολικά νόμους που υιοθετήθηκαν το 2020 και περιείχαν διατάξεις που άπτονται δημοσίων συμβάσεων, οι 33 προβλέπουν παρεκκλίσεις από την κείμενη νομοθεσία».

«Πέραν των πέντε νόμων που κύρωσαν τις Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου που συνδέονται με τον κορωνοϊό, σε 28 επιπλέον νόμους περιελήφθησαν επιμέρους εξαιρετικές ρυθμίσεις. Οι τομείς στους οποίους αφορούν κυρίως οι ρυθμίσεις αυτές, συμπεριλαμβανομένης και της παρέκκλισης της γνωμοδοτικής αρμοδιότητας της Αρχής, είναι αυτοί της αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των προσφυγικών – μεταναστευτικών ροών και της συνακόλουθης προσφυγικής – μεταναστευτικής κρίσης, της μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, της δακοκτονίας, της υγείας, της προμήθειας ειδών αρτοτροφοδοσίας καταστημάτων κράτησης, σωφρονιστικών και θεραπευτικών καταστημάτων, της προμήθειας καυσίμων από υπηρεσίες Λιμενικού Σώματος και προμήθειες και υπηρεσίες από τους κατά τόπους πλοηγικούς σταθμούς».

Και εάν στις παραπάνω περιπτώσεις νομοθετήθηκε το «προσπέρασμα» της ΕΑΑΔΗΣΥ, υπάρχουν και περιπτώσεις όπου απλώς την «ξέχασαν». Αν και βάσει νόμου η Ανεξάρτητη Αρχή πρέπει να εκδώσει γνώμη πριν κατατεθούν στη Βουλή νομοσχέδια που περιλαμβάνουν διατάξεις για δημόσιες συμβάσεις, επτά υποβλήθηκαν στην ΕΑΑΔΗΣΥ την ίδια ημέρα ή μία ημέρα πριν κατατεθούν στη Βουλή, ενώ τέσσερα νομοσχέδια κατατέθηκαν χωρίς να υποβληθούν στην ανεξάρτητη αρχή.

Από τη νέα χρονιά, μάλλον, έτσι κι αλλιώς κάτι τέτοιο δεν θα απαιτείται ή εάν συμβαίνει η γνώμη θα δίνεται από τη νέα ενιαία Αρχή που θα δημιουργηθεί και θα προκύψει από την ενοποίηση της ΕΑΑΔΗΣΥ με την Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ). Στο μήνυμά που συνοδεύει την έκθεση πεπραγμένων 2020, ο πρόεδρος της ΕΑΑΔΗΣΥ, Γεώργιος Καταπόδης, τονίζει ότι «η παρούσα είναι –πιθανώς– η τελευταία έκθεση πεπραγμένων της ΕΑΑΔΗΣΥ, η οποία θα καταργηθεί», εννοώντας φυσικά ότι αυτό που θα καταργηθεί θα είναι το «ανεξάρτητη».

Πηγή: kathimerini.gr

Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ)
Περισσοτερα
Υποστήριξε το έργο του govwatch
ΚΑΝΕ ΔΩΡΕΑ