ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕ
Χριστιάννα Στυλιανίδου
Μη ορθή μεταφορά της οδηγίας για το δικαίωμα πρόσβασης σε δικηγόρο και επικοινωνίας κατά τη σύλληψη- παράβαση: INFR(2021)2136
11 • 12 • 2021

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο διαδικασίας επί παραβάσει απέστειλε προειδοποιητική επιστολή προς την Ελλάδα κατά το άρθρο 258 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς έκρινε ότι η χώρα δεν έχει μεταφέρει με ορθό τρόπο στο εθνικό της δίκαιο τους ενωσιακούς κανόνες που περιέχονται στην οδηγία (ΕΕ) 2013/48, αναφορικά με το δικαίωμα πρόσβασης σε δικηγόρο και επικοινωνίας κατά τη σύλληψη.

  1. Κάθε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οφείλει να εφαρμόζει το ενωσιακό δίκαιο και να προβαίνει στις κατάλληλες προς εκπλήρωση του σκοπού αυτού ενέργειες. Αρμόδιο όργανο για τον εντοπισμό πιθανών παραβιάσεων του Δικαίου της ΕΕ είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

Στην περίπτωση που κάποιο κράτος μέλος δεν εφαρμόζει το ενωσιακό δίκαιο και έχει παραβεί κάποια από τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στις Συνθήκες της ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει τη δυνατότητα να κινήσει επίσημη διαδικασία επί παραβάσει κατά τα αναφερόμενα στα άρθρα 258 και 260 της ΣΛΕΕ (βλ. σχετικά με τη διαδικασία επί παραβάσει εδώ). 

  1. Η οδηγία 2013/48/ΕΕ (σχετικά με το δικαίωμα πρόσβασης σε δικηγόρο στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας και διαδικασίας εκτέλεσης του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης, καθώς και σχετικά με το δικαίωμα ενημέρωσης τρίτου προσώπου σε περίπτωση στέρησης της ελευθερίας του και με το δικαίωμα επικοινωνίας με τρίτα πρόσωπα και με προξενικές αρχές κατά τη διάρκεια της στέρησης της ελευθερίας) αποτελεί μέρος του νομικού πλαισίου της ΕΕ για τη θέσπιση κοινών ελάχιστων προτύπων περί δίκαιης δίκης, με σκοπό τη διασφάλιση της επαρκούς προστασίας των δικαιωμάτων των υπόπτων και των κατηγορουμένων. Σημειώνεται σε αυτό το σημείο ότι τόσο το δικαίωμα στη δίκαιη δίκη όσο και ο σεβασμός των δικαιωμάτων της υπεράσπισης αποτελούν θεμελιώδη δικαιώματα που προβλέπονται και προστατεύονται τόσο από το Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. 
Πού εντοπίζεται το πρόβλημα με το Κράτος Δικαίου;

Η οδηγία 2013/48/ΕΕ θεσπίζει τους ελάχιστους κανόνες που θα πρέπει να ισχύουν σχετικά με τα δικαιώματα των υπόπτων και κατηγορουμένων στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας, όσον αφορά το δικαίωμα πρόσβασης σε δικηγόρο και το δικαίωμα επικοινωνίας κατά τη σύλληψη. Η εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου αποτελεί υποχρέωση των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν εντοπισθούν πιθανές παραβιάσεις του Δικαίου της ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δύναται να προχωρήσει σε μία σειρά ενεργειών κατά του συγκεκριμένου κράτους μέλους, ούτως ώστε να διασφαλιστεί η ορθή και πλήρης εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου, εκκινώντας διαδικασία επί παραβάσει σύμφωνα με τα άρθρα 258 και 260 της ΣΛΕΕ.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκρινε πως η Ελλάδα δεν έχει μεταφέρει με πλήρη και ορθό τρόπο τις διατάξεις της οδηγίας 2013/48/ΕΕ στην εθνική της νομοθεσία, λόγος για τον οποίο απέστειλε στην χώρα προειδοποιητική επιστολή κατ’ άρθρο 258 της ΣΛΕΕ.

Χριστιάννα Στυλιανίδου
Περισσοτερα
Αν έχεις εντοπίσει παραβίαση του Κράτους Δικαίου, κάνε κι εσύ αναφορά!
ΕΠΩΝΥΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΜΕΣΩ ΦΟΡΜΑΣ ΣΤΟ GOVWATCH
ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ GLOBALEAKS
Υποστήριξε το έργο του govwatch
ΚΑΝΕ ΔΩΡΕΑ