ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕ
Χριστιάννα Στυλιανίδου
Μη συμμόρφωση της ελληνικής νομοθεσίας με την οδηγία (ΕΕ) 2017/1371- παράβαση: INFR(2021)2236
12 • 02 • 2021

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο διαδικασίας επί παραβάσει απέστειλε προειδοποιητική επιστολή προς την Ελλάδα, καλώντας την να συμμορφωθεί με τις διατάξεις της οδηγίας 2017/1371 σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, καθώς έκρινε ότι η χώρα δεν έχει μεταφέρει ορθά στο εθνικό της δίκαιο τις διατάξεις της ως άνω οδηγίας.

  1. Κάθε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οφείλει να εφαρμόζει το ενωσιακό δίκαιο και να προβαίνει στις κατάλληλες προς εκπλήρωση του σκοπού αυτού ενέργειες. Αρμόδιο όργανο για τον εντοπισμό πιθανών παραβιάσεων του Δικαίου της ΕΕ είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

Στην περίπτωση που κάποιο κράτος μέλος δεν εφαρμόζει το ενωσιακό δίκαιο και έχει παραβεί κάποια από τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στις Συνθήκες της ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει τη δυνατότητα να κινήσει επίσημη διαδικασία επί παραβάσει κατά τα αναφερόμενα στα άρθρα 258 και 260 της ΣΛΕΕ (βλ. σχετικά με τη διαδικασία επί παραβάσει εδώ). 

  1. Οι διατάξεις της οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 (σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης), αποτελούν μέρος της ευρύτερης στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την καταπολέμηση της απάτης. Οι εν λόγω κανόνες στοχεύουν στην προστασία του προϋπολογισμού της ΕΕ μέσω της εναρμόνισης των ορισμών, των κυρώσεων, των κανόνων δικαιοδοσίας και των προθεσμιών παραγραφής που σχετίζονται με την απάτη και άλλα αδικήματα εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ. Αναφέρεται σε αυτό το σημείο, ότι η προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης επιβάλλει μεταξύ άλλων τη θέσπιση κοινού ορισμού της απάτης ο οποίος εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της εν λόγω οδηγίας και θα πρέπει να καλύπτει κάθε δόλια συμπεριφορά που αφορά έσοδα, δαπάνες και στοιχεία ενεργητικού εις βάρος του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εν γένει επιδιώκεται η χρήση κανόνων του ποινικού δικαίου ως αποτρεπτικών μέσων για την βλάβη των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης. 
Πού εντοπίζεται το πρόβλημα με το Κράτος Δικαίου;

Η οδηγία (ΕΕ) 2017/1371 θεσπίζει τους ελάχιστους κανόνες σχετικά με τον ορισμό των ποινικών αδικημάτων και κυρώσεων όσον αφορά την καταπολέμηση της απάτης και άλλων παράνομων δραστηριοτήτων εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, με σκοπό την ενίσχυση της προστασίας κατά των ποινικών αδικημάτων που θίγουν τα εν λόγω οικονομικά συμφέροντα.

Η ενσωμάτωση των διατάξεων της εν λόγω οδηγίας στις εθνικές νομοθεσίες των κρατών μελών κρίνεται απαραίτητη για την προσήκουσα ανεύρεση, δίωξη και τιμωρία ποινικών αδικημάτων που στρέφονται κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης αλλά και την αποτελεσματική λειτουργία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

 Η εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου αποτελεί υποχρέωση των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν εντοπισθούν πιθανές παραβιάσεις του Δικαίου της ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δύναται να προχωρήσει σε μία σειρά ενεργειών κατά του συγκεκριμένου κράτους μέλους, ούτως ώστε να διασφαλιστεί η ορθή και πλήρης εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου, εκκινώντας διαδικασία επί παραβάσει σύμφωνα με τα άρθρα 258 και 260 της ΣΛΕΕ. Στη συγκεκριμένη περίπτωση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκρινε πως η Ελλάδα δεν έχει μεταφέρει με πλήρη και ορθό τρόπο τις διατάξεις της οδηγίας στην εθνική της νομοθεσία και για το λόγο αυτό απέστειλε στην χώρα προειδοποιητική επιστολή, καθώς θεώρησε ότι με αυτόν τον τρόπο παραβιάζεται το ενωσιακό δίκαιο.

Χριστιάννα Στυλιανίδου
Περισσοτερα
Αν έχεις εντοπίσει παραβίαση του Κράτους Δικαίου, κάνε κι εσύ αναφορά!
ΕΠΩΝΥΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΜΕΣΩ ΦΟΡΜΑΣ ΣΤΟ GOVWATCH
ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ GLOBALEAKS
Υποστήριξε το έργο του govwatch
ΚΑΝΕ ΔΩΡΕΑ