ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕ
Χριστιάννα Στυλιανίδου
Μη συμμόρφωση της ελληνικής νομοθεσίας με την οδηγία 2014/67/ΕΕ- παράβαση: INFR(2018)2233
15 • 07 • 2021

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο διαδικασίας επί παραβάσει απέστειλε κατ’ άρθρο 258 της ΣΛΕΕ προειδοποιητική επιστολή προς την Ελλάδα, καθώς έκρινε ότι η χώρα δεν έχει ευθυγραμμίσει τις εθνικές της διατάξεις με την οδηγία 2014/67/ΕΕ για την εφαρμογή της οδηγίας σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων.

Κάθε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οφείλει να εφαρμόζει το ενωσιακό δίκαιο και να προβαίνει στις κατάλληλες προς εκπλήρωση του σκοπού αυτού ενέργειες. Αρμόδιο όργανο για τον εντοπισμό πιθανών παραβιάσεων του Δικαίου της ΕΕ είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

Όπως αναφέρεται, ωστόσο, στη Δέσμη παραβάσεων Ιουλίου: κυριότερες αποφάσεις/15-7-2021 αρκετά κράτη μέλη της ΕΕ δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις της ως άνω οδηγίας. Για τον λόγο αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε μεταξύ άλλων και στην Ελλάδα προειδοποιητική επιστολή (“letter of formal notice”), καθώς έκρινε ότι η χώρα δεν έχει ευθυγραμμίσει την νομοθεσία της με την ως άνω οδηγία [αριθμός παράβασης: INFR(2018)2233]. 

Πού εντοπίζεται το πρόβλημα με το Κράτος Δικαίου;

Η εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου αποτελεί υποχρέωση των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν εντοπισθούν πιθανές παραβιάσεις του Δικαίου της ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δύναται να προχωρήσει σε μία σειρά ενεργειών κατά του συγκεκριμένου κράτους μέλους, ούτως ώστε να διασφαλιστεί η ορθή και πλήρης εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου, εκκινώντας διαδικασία επί παραβάσει σύμφωνα με τα άρθρα 258 και 260 της ΣΛΕΕ.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή, καλώντας την Ελλάδα να συμμορφωθεί με την οδηγία 2014/67/ΕΕ (για την εφαρμογή της οδηγίας 96/71/ΕΚ σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων) και να εναρμονίσει τις διατάξεις της εθνικής της νομοθεσίας με την ως άνω οδηγία. 

Χριστιάννα Στυλιανίδου
Περισσοτερα
Αν έχεις εντοπίσει παραβίαση του Κράτους Δικαίου, κάνε κι εσύ αναφορά!
ΕΠΩΝΥΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΜΕΣΩ ΦΟΡΜΑΣ ΣΤΟ GOVWATCH
ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ GLOBALEAKS
Υποστήριξε το έργο του govwatch
ΚΑΝΕ ΔΩΡΕΑ