ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕ
ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Χριστιάννα Στυλιανίδου 12 • 11 • 2021

Μη συμμόρφωση με το δίκαιο της ΕΕ στο ζήτημα της πρόσβασης σε υψηλόβαθμες θέσεις στον δημόσιο τομέα- παράβαση: INFR(2020)4132.

Χριστιάννα Στυλιανίδου
Μη συμμόρφωση με το δίκαιο της ΕΕ στο ζήτημα της πρόσβασης σε υψηλόβαθμες θέσεις στον δημόσιο τομέα- παράβαση: INFR(2020)4132.
12 • 11 • 2021

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο διαδικασίας επί παραβάσει απέστειλε προς την Ελλάδα αιτιολογημένη γνώμη, καθώς έκρινε ότι η απαίτηση ελληνικής ιθαγένειας για την πρόσβαση σε υψηλόβαθμες θέσεις στον δημόσιο τομέα έρχεται σε αντίθεση με τους ενωσιακούς κανόνες σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων και την απαγόρευση των διακρίσεων λόγω ιθαγένειας μεταξύ των εργαζομένων στην ΕΕ και ως εκ τούτου πρέπει να καταργηθεί. 

Κάθε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οφείλει να εφαρμόζει το ενωσιακό δίκαιο και να προβαίνει στις κατάλληλες προς εκπλήρωση του σκοπού αυτού ενέργειες. Αρμόδιο όργανο για τον εντοπισμό πιθανών παραβιάσεων του Δικαίου της ΕΕ είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

Στην περίπτωση που κάποιο κράτος μέλος δεν εφαρμόζει το ενωσιακό δίκαιο και έχει παραβεί κάποια από τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στις Συνθήκες της ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει τη δυνατότητα να κινήσει επίσημη διαδικασία επί παραβάσει κατά τα αναφερόμενα στα άρθρα 258 και 260 της ΣΛΕΕ (βλ. σχετικά με τη διαδικασία επί παραβάσει εδώ).

Πού εντοπίζεται το πρόβλημα με το Κράτος Δικαίου;

Η εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου αποτελεί υποχρέωση των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν εντοπισθούν πιθανές παραβιάσεις του Δικαίου της ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δύναται να προχωρήσει σε μία σειρά ενεργειών κατά του συγκεκριμένου κράτους μέλους, ούτως ώστε να διασφαλιστεί η ορθή και πλήρης εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου, εκκινώντας διαδικασία επί παραβάσει σύμφωνα με τα άρθρα 258 και 260 της ΣΛΕΕ.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε αιτιολογημένη γνώμη προς την Ελλάδα λόγω της μη συμμόρφωσής της με το δίκαιο της ΕΕ όσον αφορά την απαίτηση ελληνικής ιθαγένειας για την πρόσβαση σε υψηλόβαθμες θέσεις στον δημόσιο τομέα.

Η εν λόγω απαίτηση έρχεται σε αντίθεση με το δίκαιο της ΕΕ και πρέπει κατά τη γνώμη της Επιτροπής να καταργηθεί, καθώς παραβιάζει  τους ενωσιακούς κανόνες σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων και την απαγόρευση των διακρίσεων λόγω ιθαγένειας μεταξύ των εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

Χριστιάννα Στυλιανίδου
Περισσοτερα
Αν έχεις εντοπίσει παραβίαση του Κράτους Δικαίου, κάνε κι εσύ αναφορά!
ΕΠΩΝΥΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΜΕΣΩ ΦΟΡΜΑΣ ΣΤΟ GOVWATCH
ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ GLOBALEAKS
Υποστήριξε το έργο του govwatch
ΚΑΝΕ ΔΩΡΕΑ