ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕ
Χριστιάννα Στυλιανίδου
Μη συμμόρφωση της Ελλάδας με απόφαση ΔΕΕ – παράβαση: INFR(2011)2027
09 • 06 • 2021

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή προς την Ελλάδα κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 260 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λόγω της μη συμμόρφωσης της χώρας με την από 14 Σεπτεμβρίου 2017 (C-320/15) απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδικότερα, η Επιτροπή έκρινε ότι η Ελλάδα δεν έχει εξασφαλίσει την κατάλληλη συλλογή και επεξεργασία των αστικών λυμάτων σε δύο οικισμούς και ως εκ τούτου εξακολουθεί να υφίσταται παραβίαση του ενωσιακού δικαίου.

  1. Κάθε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οφείλει να εφαρμόζει το ενωσιακό δίκαιο και να προβαίνει στις κατάλληλες προς εκπλήρωση του σκοπού αυτού ενέργειες. Αρμόδιο όργανο για τον εντοπισμό πιθανών παραβιάσεων του Δικαίου της ΕΕ είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

Στην περίπτωση που κάποιο κράτος μέλος δεν εφαρμόζει το ενωσιακό δίκαιο και έχει παραβεί κάποια από τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στις Συνθήκες της ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει τη δυνατότητα να κινήσει επίσημη διαδικασία επί παραβάσει κατά τα αναφερόμενα στα άρθρα 258 και 260 της ΣΛΕΕ (βλ. σχετικά με τη διαδικασία επί παραβάσει εδώ). 

Αναφέρεται ειδικότερα, ότι κατά το άρθρο 260 της ΣΛΕΕ: Εάν το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαπιστώσει ότι κράτος μέλος έχει παραβεί υποχρέωσή του εκ των Συνθηκών, το κράτος αυτό οφείλει να λάβει τα μέτρα που συνεπάγεται η εκτέλεση της αποφάσεως του Δικαστηρίου. 2. Εάν η Επιτροπή κρίνει ότι το συγκεκριμένο κράτος μέλος δεν έλαβε τα μέτρα που συνεπάγεται η εκτέλεση της αποφάσεως του Δικαστηρίου, μπορεί να προσφύγει στο Δικαστήριο αφού παράσχει στο κράτος αυτό τη δυνατότητα να υποβάλει τις παρατηρήσεις του…”

  1. Σύμφωνα με την Οδηγία 91/271/EOK (για την Επεξεργασία Αστικών Λυμάτων) τα κράτη μέλη οφείλουν να διασφαλίζουν ότι οι οικισμοί συλλέγουν και επεξεργάζονται σωστά τα λύματα τους, εξαλείφοντας ή μειώνοντας έτσι όλες τις ανεπιθύμητες επιπτώσεις τους.
Πού εντοπίζεται το πρόβλημα με το Κράτος Δικαίου;

Η εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου αποτελεί υποχρέωση των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν εντοπισθούν πιθανές παραβιάσεις του Δικαίου της ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δύναται να προχωρήσει σε μία σειρά ενεργειών κατά του συγκεκριμένου κράτους μέλους, ούτως ώστε να διασφαλιστεί η ορθή και πλήρης εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου, εκκινώντας διαδικασία επί παραβάσει σύμφωνα με τα άρθρα 258 και 260 της ΣΛΕΕ.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή κατ’ άρθρο 260 της ΣΛΕΕ προς την Ελλάδα, καλώντας την να διασφαλίσει την ορθή επεξεργασία των αστικών λυμάτων και να συμμορφωθεί τόσο με τις απαιτήσεις της οδηγίας 91/271 ΕΟΚ όσο και με την από 14η Σεπτεμβρίου 2017 (C-320/15) απόφαση του ΔΕΕ, καθώς έκρινε η παραβίαση στον εν λόγω τομέα εξακολουθεί να υπάρχει. 

Χριστιάννα Στυλιανίδου
Περισσοτερα
Αν έχεις εντοπίσει παραβίαση του Κράτους Δικαίου, κάνε κι εσύ αναφορά!
ΕΠΩΝΥΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΜΕΣΩ ΦΟΡΜΑΣ ΣΤΟ GOVWATCH
ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ GLOBALEAKS
Υποστήριξε το έργο του govwatch
ΚΑΝΕ ΔΩΡΕΑ