ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕ
Θοδωρής Χονδρόγιαννος
Παραπομπή της Ελλάδας στο Δικαστήριο της ΕΕ για την ατμοσφαιρική ρύπανση
31 • 10 • 2021

Τον Οκτώβριο του 2021 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσέφυγε κατά της Ελλάδας στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποστηρίζοντας ότι η χώρα παραβίασε κατά τρόπο συστηματικό και διαρκή τις ενωσιακές υποχρεώσεις της για περιορισμό της ρύπανσης από το διοξείδιο του αζώτου στην ατμοσφαιρική περιοχή της Αθήνας.

Στις 14 Οκτωβρίου 2021 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσέφυγε κατά της Ελλάδας στο Δικαστήριο της ΕΕ (υπόθεση C-633/21), καθώς για μεγάλο χρονικό διάστημα η χώρα δεν κατάφερε να μειώσει τις εκπομπές διοξειδίου του αζώτου στην περιοχή της Αθήνας. Σύμφωνα με την Επιτροπή, οι τιμές του διοξειδίου του αζώτου στην πρωτεύουσα υπερβαίνουν, κατά παράβαση της ενωσιακής νομοθεσίας, τα προβλεπόμενα όρια εδώ και μία δεκαετία. 

Η προσφεύγουσα Κομισιόν ζητά από το Ευρωδικαστήριο να διαπιστώσει δύο παραβάσεις εκ μέρους της Ελλάδας. 

Πρώτον, ζητά να διαπιστωθεί ότι η χώρα δεν έχει συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από το άρθρο 13 της Οδηγίας 2008/50/ΕΚ για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο αέρα για την Ευρώπη, σε συνδυασμό με το παράρτημα XI της ίδιας Οδηγίας, καθώς «έχει υπερβεί κατά τρόπο συστηματικό και διαρκή» τις ετήσιες οριακές τιμές για το διοξείδιο του αζώτου στην περιοχή της Αθήνας.

Σχετικά με αυτή την αιτίαση, η Επιτροπή σημειώνει ότι το άρθρο 23, παρ. 1, δεύτερο εδάφιο της Οδηγίας επιβάλλει στα κράτη μέλη, σε περίπτωση υπέρβασης των οριακών τιμών, σαφή και επείγουσα υποχρέωση να εγκρίνουν σχέδια για την ποιότητα του αέρα, τα οποία θα περιλαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα, ώστε η περίοδος υπέρβασης των ανώτατων ορίων να είναι όσο το δυνατόν συντομότερη. Σύμφωνα με την Κομισιόν υποστηρίζει ότι, η Ελλάδα δεν έχει εκπονήσει κατάλληλο σχέδιο για την ποιότητα του αέρα όσον αφορά το διοξείδιο των αζώτου στην ατμοσφαιρική περιοχή της Αθήνας, κατά παράβαση του κατά παράβαση της υποχρέωσης που υπέχει από το άρθρο 23, παράγραφος 1 της ως άνω Οδηγίας. 

Πού εντοπίζεται το πρόβλημα με το Κράτος Δικαίου;

Ως κράτος μέλης της ΕΕ η Ελλάδα έχει την πάγια υποχρέωση να ενσωματώνει και να εφαρμόζει την ενωσιακή νομοθεσία, η οποία στοχεύει στη δημιουργία κοινών κανόνων δικαίου σε όλη την επικράτεια της Ένωσης και στη διακρατική προστασία των δικαιωμάτων και των αγαθών που απολαμβάνουν οι ευρωπαίοι πολίτες. 

Ωστόσο, σύμφωνα με τα όσα υποστηρίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην προσφυγή της κατά της Ελλάδας, η χώρα εν προκειμένω παραβίασε συστηματικά και για μακρό χρονικό διάστημα κανόνες που προβλέπονται στην Οδηγία 2008/50/ΕΚ, κατά παράβαση των αρχών του Κράτους Δικαίου που απαιτούν από τα κράτη μέλη να σέβονται και να εφαρμόζουν τη νομοθεσία της ΕΕ, η οποία στη συγκεκριμένη υπόθεση αποσκοπεί στη βελτίωση της ποιότητας ζωής μέσα από τη μείωση της ρύπανσης της ατμόσφαιρας στην περιοχή της Αθήνας.

Θοδωρής Χονδρόγιαννος
Περισσοτερα
Αν έχεις εντοπίσει παραβίαση του Κράτους Δικαίου, κάνε κι εσύ αναφορά!
ΕΠΩΝΥΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΜΕΣΩ ΦΟΡΜΑΣ ΣΤΟ GOVWATCH
ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ GLOBALEAKS
Υποστήριξε το έργο του govwatch
ΚΑΝΕ ΔΩΡΕΑ