ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕ
ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Θοδωρής Χονδρόγιαννος 28 • 12 • 2020

Καταδίκη της Ελλάδας από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ελλιπή προστασία των περιοχών Natura 2000

Θοδωρής Χονδρόγιαννος
Καταδίκη της Ελλάδας από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ελλιπή προστασία των περιοχών Natura 2000
28 • 12 • 2020

Τον Δεκέμβριο του 2020 το Δικαστήριο της ΕΕ καταδίκασε την Ελλάδα γιατί επί πολλά χρόνια παραβίασε τις υποχρεώσεις που απορρέουν για τα κράτη μέλη της ΕΕ από τις Οδηγίες 92/43/ΕΟΚ και 2009/147/ΕΚ και αποσκοπούν στην αποτελεσματική προστασία προστατευόμενων ειδών και οικοτόπων του δικτύου Natura 2000.

Στις 17 Δεκεμβρίου 2020 το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) καταδίκασε την Ελλάδα επειδή δεν υιοθέτησε, μέσα στην προβλεπόμενη από την ενωσιακή νομοθεσία προθεσμία, τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία των περιοχών του δικτύου Natura 2000. Το τελευταίο, καλύπτοντας πάνω το 18% της χερσαίας και το 8% της θαλάσσιας επικράτειας της ΕΕ, αποτελεί το μεγαλύτερο συντονισμένο δίκτυο προστατευόμενων περιοχών στον κόσμο, προσφέροντας καταφύγιο σε απειλούμενα είδη και οικοτόπους της Ευρώπης.

Tο δίκτυο, που ιδρύθηκε το 1992 και μέσα στις επόμενες δεκαετίες αναδείχθηκε σε βασικό πυλώνα της ενωσιακής πολιτικής για την προστασία της χλωρίδας και της πανίδας της ηπείρου, βασίζεται σε δύο νομοθετικά κείμενα:

  • Πρώτον, την Οδηγία 92/43/ΕΟΚ, η οποία αφορά στη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων, καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας που εντοπίζονται στα όριά τους.
  • Δεύτερον, την Οδηγία 2009/147/ΕΚ, η οποία επικεντρώνεται στην προστασία των άγριων πτηνών. Αυτή η Οδηγία αποτελεί επικαιροποίηση της παλαιότερης 79/409 του Συμβουλίου, η οποία ήταν η πρώτη προσπάθεια των ευρωπαϊκών θεσμών για διαμόρφωση ενός νομοθετικού πλαισίου με σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος.

Ωστόσο, η Ελλάδα δεν εκπλήρωσε την επόμενη υποχρέωσή της, η οποία ήταν να καταγράψει τα προστατευόμενα είδη και τους οικοτόπους εντός των περιοχών Natura που η ίδια πρότεινε και η Κομισιόν ενέκρινε και ενέταξε στο δίκτυο. Η διαδικασία δεν ολοκληρώθηκε ποτέ, ούτε μέχρι το πέρας της προθεσμίας το 2012, ούτε και τα επόμενα χρόνια, αφότου ακολούθησε προειδοποιητική επιστολή και αιτιολογημένη γνώμη εκ μέρους της Επιτροπής στις 25 Φεβρουαρίου 2016, όπου σημείωσε ότι η χώρα «δεν έχει καθορίσει τις απαιτούμενες προτεραιότητες, ούτε έχει θεσπίσει τα αναγκαία μέτρα διατήρησης για τους τόπους αυτούς», συμπληρώνοντας ότι «η σημαντική αυτή απόκλιση όσον αφορά τη συμμόρφωση με τις βασικές υποχρεώσεις που απορρέουν από την οδηγία για τους οικοτόπους δεν επιτρέπει την ορθή προστασία και διαχείριση των τόπων και συνιστά μείζονα απειλή για την εύρυθμη λειτουργία και τη συνοχή του δικτύου Natura 2000 στο σύνολό του».

Καθώς η Ελλάδα δεν συμμορφώθηκε στην ενωσιακή νομοθεσία παρά τις προειδοποιήσεις, το 2018 η Επιτροπή παρέπεμψε τη χώρα στο ΔΕΕ, υποστηρίζοντας πως «η εξαετής προθεσμία για την Ελλάδα έληξε τον Ιούλιο του 2012 και η Ελλάδα δεν έχει ακόμη θεσπίσει τους αναγκαίους στόχους και τα αναγκαία μέτρα διατήρησης για τους τόπους του Natura 2000 εντός του εδάφους της, θέτοντας σε κίνδυνο την ακεραιότητα του πανευρωπαϊκού δικτύου».

Τελικά τον Δεκέμβριο του 2020 το ΔΕΕ καταδίκασε την Ελλάδα, διαπιστώνοντας ότι παραβίασε τις υποχρεώσεις της για την προστασία ειδών και οικοτόπων σε περιοχές Natura 2000. Στην απόφασή του το ΔΕΕ έκρινε ότι:

«Η Ελληνική Δημοκρατία, μη θεσπίζοντας εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών όλα τα αναγκαία μέτρα για τον καθορισμό των κατάλληλων στόχων διατήρησης και των κατάλληλων μέτρων διατήρησης όσον αφορά τους 239 τόπους κοινοτικής σημασίας οι οποίοι βρίσκονται στην ελληνική επικράτεια και περιλαμβάνονται στην απόφαση 2006/613/ΕΚ της Επιτροπής, της 19ης Ιουλίου 2006, σχετικά με την έγκριση, σύμφωνα με την οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου, του καταλόγου των τόπων κοινοτικής σημασίας για τη μεσογειακή βιογεωγραφική περιοχή, παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει, αντιστοίχως, από το άρθρο 4, παράγραφος 4, και από το άρθρο 6, παράγραφος 1, της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 1992, για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2006/105/ΕΚ του Συμβουλίου, της 20ής Νοεμβρίου 2006»

Πού εντοπίζεται το πρόβλημα με το Κράτος Δικαίου;

Σε ένα κράτος δικαίου η κυβέρνηση οφείλει να ενσωματώνει πλήρως και εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών τις Οδηγίες της ΕΕ, καθώς και να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την εφαρμογή των κανόνων τους. 

Ωστόσο, στην προκειμένη περίπτωση οι ελληνικές κυβερνήσεις δεν εφάρμοσαν τους κανόνες που προβλέπουν οι Οδηγίες 92/43/ΕΟΚ και 2009/147/ΕΚ, με αποτέλεσμα να μην προστατεύονται αποτελεσματικά οι περιοχές του δικτύου Natura 2000 στην Ελλάδα και η χώρα να καταδικαστεί από το ΔΕΕ.

Θοδωρής Χονδρόγιαννος
Περισσοτερα
Αν έχεις εντοπίσει παραβίαση του Κράτους Δικαίου, κάνε κι εσύ αναφορά!
ΕΠΩΝΥΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΜΕΣΩ ΦΟΡΜΑΣ ΣΤΟ GOVWATCH
ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ GLOBALEAKS
Υποστήριξε το έργο του govwatch
ΚΑΝΕ ΔΩΡΕΑ