ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕ
Χριστιάννα Στυλιανίδου
Εσφαλμένη εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) 29/2009-παράβαση: ΙNFR(2020)2050
01 • 12 • 2021

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο διαδικασίας επί παραβάσει απέστειλε εντός του 2021 αρχικά συμπληρωματική προειδοποιητική επιστολή και εν συνεχεία αιτιολογημένη γνώμη προς την Ελλάδα, λόγω της μη συμμόρφωσης της χώρας με τους ενωσιακούς κανόνες για την παροχή υπηρεσιών ζεύξης δεδομένων στον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ουρανό.

1. Κάθε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οφείλει να εφαρμόζει το ενωσιακό δίκαιο και να προβαίνει στις κατάλληλες προς εκπλήρωση του σκοπού αυτού ενέργειες. Αρμόδιο όργανο για τον εντοπισμό πιθανών παραβιάσεων του Δικαίου της ΕΕ είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

Στην περίπτωση που κάποιο κράτος μέλος δεν εφαρμόζει το ενωσιακό δίκαιο και έχει παραβεί κάποια από τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στις Συνθήκες της ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει τη δυνατότητα να κινήσει επίσημη διαδικασία επί παραβάσει κατά τα αναφερόμενα στα άρθρα 258 και 260 της ΣΛΕΕ (βλ. σχετικά με τη διαδικασία επί παραβάσει εδώ). 

Ωστόσο, η Επιτροπή παρατήρησε ότι υπήρχε έλλειψη εξοπλισμού σε ορισμένα κέντρα ελέγχου, γεγονός που εμποδίζει ουσιαστικά τους φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες ζεύξης δεδομένων. Για το λόγο αυτό προχώρησε στην αποστολή προειδοποιητικών επιστολών στις 15 Μαΐου 2020. Το πρόβλημα, ωστόσο, δεν φαίνεται να λύθηκε και για το λόγο αυτό η Επιτροπή προχώρησε σε περαιτέρω ενέργειες εντός του 2021. Όπως αναφέρεται στη “Δέσμη παραβάσεων Φεβρουαρίου: κυριότερες αποφάσεις/18-2-2021”, και στη Δέσμη παραβάσεων Ιουλίου: κυριότερες αποφάσεις/15-7-2021” η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε αρχικά συμπληρωματική προειδοποιητική επιστολή (“Additional letter of formal notice”) και εν συνεχεία αιτιολογημένη γνώμη (“Reasoned opinion”), καλώντας την Ελλάδα να συμμορφωθεί με τους ενωσιακούς κανόνες για την παροχή υπηρεσιών ζεύξης δεδομένων [αριθμός παράβασης: ΙNFR(2020)2050]. Και τούτο διότι, όπως παρατηρεί η Επιτροπή, η Ελλάδα ανήκει στις χώρες που δεν παρέχουν και δεν εκμεταλλεύονται υπηρεσίες ζεύξης δεδομένων για όλους τους φορείς εκμετάλλευσης κατάλληλα εξοπλισμένων αεροσκαφών που εκτελούν πτήσεις εντός του εναέριου χώρου υπό την ευθύνη τους. Με τον τρόπο αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κρίνει ότι η Ελλάδα παραβιάζει το Ενωσιακό δίκαιο, καθώς εφαρμόζει με εσφαλμένο τρόπο τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 29/2009.

Πού εντοπίζεται το πρόβλημα με το Κράτος Δικαίου;

Η εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου αποτελεί υποχρέωση των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αν εντοπισθούν πιθανές παραβιάσεις του Δικαίου της ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δύναται να προχωρήσει σε μία σειρά ενεργειών κατά του συγκεκριμένου κράτους μέλους, ούτως ώστε να διασφαλιστεί η ορθή και πλήρης εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου, εκκινώντας διαδικασία επί παραβάσει σύμφωνα με τα άρθρα 258 και 260 της ΣΛΕΕ. 

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε κατ’ άρθρο 258 της ΣΛΕΕ αρχικά συμπληρωματική προειδοποιητική επιστολή και εν συνεχεία αιτιολογημένη γνώμη προς την Ελλάδα, καλώντας την να συμμορφωθεί με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 29/2009. Και τούτο διότι η Ελλάδα ανήκει στις χώρες που δεν παρέχουν και δεν εκμεταλλεύονται υπηρεσίες ζεύξης δεδομένων και συνεπώς εφαρμόζει εσφαλμένα τις διατάξεις του ως άνω κανονισμού, παραβιάζοντας με αυτόν τον τρόπο το Ενωσιακό Δίκαιο.

Χριστιάννα Στυλιανίδου
Περισσοτερα
Αν έχεις εντοπίσει παραβίαση του Κράτους Δικαίου, κάνε κι εσύ αναφορά!
ΕΠΩΝΥΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΜΕΣΩ ΦΟΡΜΑΣ ΣΤΟ GOVWATCH
ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ GLOBALEAKS
Υποστήριξε το έργο του govwatch
ΚΑΝΕ ΔΩΡΕΑ