ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕ
ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Χριστιάννα Στυλιανίδου 09 • 06 • 2021

Μη κοινοποίηση των μέτρων που λήφθηκαν για την ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/849- παράβαση: INFR(2020)0414

Χριστιάννα Στυλιανίδου
Μη κοινοποίηση των μέτρων που λήφθηκαν για την ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/849- παράβαση: INFR(2020)0414
09 • 06 • 2021

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο διαδικασίας επί παραβάσει απέστειλε αιτιολογημένη γνώμη προς την Ελλάδα κατά το άρθρο 258 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λόγω της μη πλήρους ενσωμάτωσης στην ελληνική έννομη τάξη των νέων κανόνων της ΕΕ σχετικά με τις ροές αποβλήτων. 

Πού εντοπίζεται το πρόβλημα με το Κράτος Δικαίου;

Η εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου αποτελεί υποχρέωση των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν εντοπισθούν πιθανές παραβιάσεις του Δικαίου της ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δύναται να προχωρήσει σε μία σειρά ενεργειών κατά του συγκεκριμένου κράτους μέλους, ούτως ώστε να διασφαλιστεί η ορθή και πλήρης εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου, εκκινώντας διαδικασία επί παραβάσει σύμφωνα με τα άρθρα 258 και 260 της ΣΛΕΕ.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε αιτιολογημένη γνώμη κατ’ άρθρο 258 της ΣΛΕΕ προς την Ελλάδα, καλώντας την να ευθυγραμμίσει την εθνική της νομοθεσία με τις διατάξεις της οδηγίας (ΕΕ) 2018/849. Και τούτο διότι κατά τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η Ελλάδα δεν έχει μεταφέρει πλήρως στην εθνική της νομοθεσία τους νέους κανόνες για τις ροές αποβλήτων, γεγονός που αποτελεί παραβίαση του Ενωσιακού Δικαίου.

Χριστιάννα Στυλιανίδου
Περισσοτερα
Αν έχεις εντοπίσει παραβίαση του Κράτους Δικαίου, κάνε κι εσύ αναφορά!
ΕΠΩΝΥΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΜΕΣΩ ΦΟΡΜΑΣ ΣΤΟ GOVWATCH
ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ GLOBALEAKS
Υποστήριξε το έργο του govwatch
ΚΑΝΕ ΔΩΡΕΑ