ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕ
ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Χριστιάννα Στυλιανίδου 05 • 07 • 2021

Μη κοινοποίηση των μέτρων που λήφθηκαν για την ενσωμάτωση της οδηγίας (ΕΕ) 2018/851- παράβαση: INFR(2020)0416

Χριστιάννα Στυλιανίδου
Μη κοινοποίηση των μέτρων που λήφθηκαν για την ενσωμάτωση της οδηγίας (ΕΕ) 2018/851- παράβαση: INFR(2020)0416
05 • 07 • 2021

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο διαδικασίας επί παραβάσει απέστειλε προς την Ελλάδα αιτιολογημένη γνώμη κατ’ άρθρο 258 της ΣΛΕΕ, καλώντας την να ευθυγραμμίσει την εθνική της νομοθεσία με τους νέους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διαχείριση αποβλήτων που περιλαμβάνονται στην οδηγία 2018/851.

Πού εντοπίζεται το πρόβλημα με το Κράτος Δικαίου;

Η εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου αποτελεί υποχρέωση των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αν εντοπισθούν πιθανές παραβιάσεις του Δικαίου της ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δύναται να προχωρήσει σε μία σειρά ενεργειών κατά του συγκεκριμένου κράτους μέλους, ούτως ώστε να διασφαλιστεί η ορθή και πλήρης εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου, εκκινώντας διαδικασία επί παραβάσει σύμφωνα με τα άρθρα 258 και 260 της ΣΛΕΕ.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε αιτιολογημένη γνώμη προς την Ελλάδα, καλώντας την να μεταφέρει πλήρως στην ελληνική νομοθεσία τους κανόνες που περιλαμβάνονται στην οδηγία (ΕΕ) 2018/851 και τροποποιούν την οδηγία 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα.

Χριστιάννα Στυλιανίδου
Περισσοτερα
Αν έχεις εντοπίσει παραβίαση του Κράτους Δικαίου, κάνε κι εσύ αναφορά!
ΕΠΩΝΥΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΜΕΣΩ ΦΟΡΜΑΣ ΣΤΟ GOVWATCH
ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ GLOBALEAKS
Υποστήριξε το έργο του govwatch
ΚΑΝΕ ΔΩΡΕΑ