ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕ
Χριστιάννα Στυλιανίδου
Μη συμμόρφωση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2014/59/ΕΕ- παράβαση: INFR(2021)2129
23 • 09 • 2021

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο διαδικασίας επί παραβάσει απέστειλε προς την Ελλάδα προειδοποιητική επιστολή λόγω πλημμελούς μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο της οδηγίας 2014/59 για την ανάκαμψη και την εξυγίανση των τραπεζών.

Κάθε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οφείλει να εφαρμόζει το ενωσιακό δίκαιο και να προβαίνει στις κατάλληλες προς εκπλήρωση του σκοπού αυτού ενέργειες. Αρμόδιο όργανο για τον εντοπισμό πιθανών παραβιάσεων του Δικαίου της ΕΕ είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

Στην περίπτωση που κάποιο κράτος μέλος δεν εφαρμόζει το ενωσιακό δίκαιο και έχει παραβεί κάποια από τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στις Συνθήκες της ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει τη δυνατότητα να κινήσει επίσημη διαδικασία επί παραβάσει κατά τα αναφερόμενα στα άρθρα 258 και 260 της ΣΛΕΕ (βλ. σχετικά με τη διαδικασία επί παραβάσει εδώ).

Έπειτα από διεξοδική αξιολόγηση των ανακοινωθέντων από την Ελλάδα μέτρων για τη μεταφορά της οδηγίας στο εθνικό της δίκαιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ορισμένες διατάξεις της οδηγίας δεν έχουν μεταφερθεί ορθά. Συγκεκριμένα η πλημμέλεια της χώρα μας αφορά στις εξαιρέσεις από τη διάσωση με ίδια μέσα [αριθμός παράβασης: INFR(2021)2129]. Για τον λόγο αυτό, όπως αναφέρεται στη Δέσμη παραβάσεων Σεπτεμβρίου: κυριότερες αποφάσεις/23-9-2021, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή προς την Ελλάδα, καλώντας την να τροποποιήσει τα μέτρα που έχει λάβει για τη μεταφορά της ως άνω οδηγίας στο εθνικό δίκαιο.

Πού εντοπίζεται το πρόβλημα με το Κράτος Δικαίου;

Η εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου αποτελεί υποχρέωση των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν εντοπισθούν πιθανές παραβιάσεις του Δικαίου της ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δύναται να προχωρήσει σε μία σειρά ενεργειών κατά του συγκεκριμένου κράτους μέλους, ούτως ώστε να διασφαλιστεί η ορθή και πλήρης εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου, εκκινώντας διαδικασία επί παραβάσει σύμφωνα με τα άρθρα 258 και 260 της ΣΛΕΕ.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή, λόγω πλημμελούς μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο της οδηγίας 2014/59 για την ανάκαμψη και την εξυγίανση των τραπεζών, καθώς έκρινε ότι οι διατάξεις αναφορικά με τις εξαιρέσεις από τη διάσωση με ίδια μέσα, δεν έχουν μεταφερθεί ορθά στο εθνικό δίκαιο.

Χριστιάννα Στυλιανίδου
Περισσοτερα
Αν έχεις εντοπίσει παραβίαση του Κράτους Δικαίου, κάνε κι εσύ αναφορά!
ΕΠΩΝΥΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΜΕΣΩ ΦΟΡΜΑΣ ΣΤΟ GOVWATCH
ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ GLOBALEAKS
Υποστήριξε το έργο του govwatch
ΚΑΝΕ ΔΩΡΕΑ