ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕ
ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Νεφέλη Λάππα 12 • 08 • 2022

Μη εκπλήρωση της υποχρέωσης της Ελλάδας να εξασφαλίσει την προστασία των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος – παράβαση: INFR(2022)0061

Νεφέλη Λάππα
Μη εκπλήρωση της υποχρέωσης της Ελλάδας να εξασφαλίσει την προστασία των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος – παράβαση: INFR(2022)0061
12 • 08 • 2022

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο διαδικασίας επί παραβάσει απέστειλε εντός του 2022 αρχικά προειδοποιητική επιστολή και λίγο αργότερα αιτιολογημένη γνώμη προς την Ελλάδα, λόγω της μη συμμόρφωσης της χώρας με τους ενωσιακούς κανόνες, ώστε να υπάρχει κατάλληλο νομοθετικό πλαίσιο στη χώρα που να προστατεύει τα πρόσωπα που καταγγέλλουν παραβιάσεις του δικαίου της Ένωσης (whistleblower protection).

Κάθε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οφείλει να εφαρμόζει την ενωσιακή νομοθεσία και να προβαίνει στις κατάλληλες προς εκπλήρωση του σκοπού αυτού ενέργειες. Αρμόδιο όργανο για τον εντοπισμό πιθανών παραβιάσεων του Δικαίου της ΕΕ είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στην περίπτωση που κάποιο κράτος μέλος δεν εφαρμόζει το ενωσιακό δίκαιο και έχει παραβεί κάποια από τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στις Συνθήκες της ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει τη δυνατότητα να κινήσει επίσημη διαδικασία επί παραβάσει κατά τα αναφερόμενα στα άρθρα 258 και 260 της ΣΛΕΕ (βλ. σχετικά με τη διαδικασία επί παραβάσει εδώ).

Σκοπός της Οδηγίας 2019/1937 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου είναι η προστασία των προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις του δικαίου της Ένωσης, μέσω της θέσπισης κοινών ελάχιστων προτύπων (whistleblower protection). Τα πρόσωπα αυτά έχουν καθοριστική θέση, αφού εργάζονται σε έναν δημόσιο ή ιδιωτικό οργανισμό ή έρχονται σε επαφή με έναν τέτοιο οργανισμό, και λόγω της επαγγελματικής τους αυτής θέσης μπορούν να διαπιστώσουν απειλές ή βλάβη για το δημόσιο συμφέρον (πληροφοριοδότες δημοσίου συμφέροντος ή whistleblowers).

Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρατήρησε ότι ορισμένες χώρες -μεταξύ αυτών και η Ελλάδα- δεν μετέφεραν πλήρως στο εθνικό δίκαιο την ως άνω Οδηγία, ώστε να προστατευτούν αποτελεσματικά τα πρόσωπα που αναφέρουν παραβιάσεις του δικαίου της Ε.Ε. Γι’ αυτό το λόγο απέστειλε αρχικά στις 27 Ιανουαρίου του 2022 προειδοποιητική επιστολή (“Letter of formal notice”).  Το πρόβλημα, ωστόσο, δεν φαίνεται να λύθηκε, με αποτέλεσμα να προχωρήσει σε περαιτέρω ενέργειες εντός του 2022. Όπως αναφέρεται στη «Δέσμη παραβάσεων Ιουλίου: κυριότερες αποφάσεις/15-7-2022» , τον Ιούλιο του ίδιου έτους η Επιτροπή έστειλε αιτιολογημένη γνώμη (“Reasoned opinion”), καλώντας την Ελλάδα να συμμορφωθεί με τους ενωσιακούς κανόνες της Οδηγίας 2019/1937. [αριθμός παράβασης: INFR(2022)0061].

Που εντοπίζεται το πρόβλημα με το κράτος δικαίου;

 Η εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου αποτελεί υποχρέωση των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αν εντοπισθούν πιθανές παραβιάσεις του Δικαίου της ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δύναται να προχωρήσει σε μία σειρά ενεργειών κατά του συγκεκριμένου κράτους μέλους, ούτως ώστε να διασφαλιστεί η ορθή και πλήρης εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου, εκκινώντας διαδικασία επί παραβάσει σύμφωνα με τα άρθρα 258 και 260 της ΣΛΕΕ.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε κατ’ άρθρο 258 της ΣΛΕΕ αρχικά προειδοποιητική επιστολή και εν συνεχεία αιτιολογημένη γνώμη προς την Ελλάδα, καλώντας την να συμμορφωθεί με τις διατάξεις της Οδηγίας 2019/1937. Και τούτο διότι η Ελλάδα ανήκει στις χώρες που δεν εκπλήρωσαν την υποχρέωσή τους να ενσωματώσουν στην εθνική νομοθεσία τους κανόνες της Οδηγίας, ώστε να εξασφαλιστεί η προστασία των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος (whistleblower protection).

Νεφέλη Λάππα
Περισσοτερα
Αν έχεις εντοπίσει παραβίαση του Κράτους Δικαίου, κάνε κι εσύ αναφορά!
ΕΠΩΝΥΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΜΕΣΩ ΦΟΡΜΑΣ ΣΤΟ GOVWATCH
ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ GLOBALEAKS
Υποστήριξε το έργο του govwatch
ΚΑΝΕ ΔΩΡΕΑ