ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕ
ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Νεφέλη Λάππα 09 • 11 • 2022

Μη πλήρης μεταφορά στο εθνικό δίκαιο της αναθεωρημένης οδηγίας για τη διαχείριση της ασφάλειας των οδικών υποδομών – παράβαση: INFR(2022)0060

Νεφέλη Λάππα
Μη πλήρης μεταφορά στο εθνικό δίκαιο της αναθεωρημένης οδηγίας για τη διαχείριση της ασφάλειας των οδικών υποδομών – παράβαση: INFR(2022)0060
09 • 11 • 2022

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο διαδικασίας επί παραβάσει απέστειλε εντός του 2022 αρχικά προειδοποιητική επιστολή και λίγο αργότερα αιτιολογημένη γνώμη προς την Ελλάδα, λόγω της μη συμμόρφωσης της χώρας με τους ενωσιακούς κανόνες, για τη διαχείριση της ασφάλειας των οδικών υποδομών.

Κάθε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οφείλει να εφαρμόζει την ενωσιακή νομοθεσία και να προβαίνει στις κατάλληλες προς εκπλήρωση του σκοπού αυτού ενέργειες. Αρμόδιο όργανο για τον εντοπισμό πιθανών παραβιάσεων του Δικαίου της ΕΕ είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στην περίπτωση που κάποιο κράτος μέλος δεν εφαρμόζει το ενωσιακό δίκαιο και έχει παραβεί κάποια από τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στις Συνθήκες της ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει τη δυνατότητα να κινήσει επίσημη διαδικασία επί παραβάσει κατά τα αναφερόμενα στα άρθρα 258 και 260 της ΣΛΕΕ (βλ. σχετικά με τη διαδικασία επί παραβάσει εδώ).

Όλες αυτές οι υποχρεώσεις έπρεπε να μεταφερθούν στο εθνικό δίκαιο έως τις 17 Δεκεμβρίου 2021. Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρατήρησε ότι ορισμένες χώρες -μεταξύ αυτών και η Ελλάδα- δεν μετέφεραν πλήρως στο εθνικό δίκαιο την ως άνω Οδηγία, ώστε να διασφαλιστεί η βελτίωση των οδικών υποδομών. Γι’ αυτό το λόγο απέστειλε αρχικά στις 27 Ιανουαρίου του 2022 προειδοποιητική επιστολή (“Letter of formal notice”).  Το πρόβλημα, ωστόσο, δεν φαίνεται να λύθηκε, με αποτέλεσμα να προχωρήσει σε περαιτέρω ενέργειες εντός του 2022. Όπως αναφέρεται στη «Δέσμη παραβάσεων Ιουλίου: κυριότερες αποφάσεις/15-7-2022», τον Ιούλιο του ίδιου έτους η Επιτροπή έστειλε αιτιολογημένη γνώμη (“Reasoned opinion”), καλώντας την Ελλάδα να συμμορφωθεί με τους ενωσιακούς κανόνες της Οδηγίας 2019/1937. [αριθμός παράβασης: INFR(2022)0060].

Που εντοπίζεται το πρόβλημα με το Κράτος Δικαίου;

Η εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου αποτελεί υποχρέωση των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αν εντοπισθούν πιθανές παραβιάσεις του Δικαίου της ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δύναται να προχωρήσει σε μία σειρά ενεργειών κατά του συγκεκριμένου κράτους μέλους, ούτως ώστε να διασφαλιστεί η ορθή και πλήρης εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου, εκκινώντας διαδικασία επί παραβάσει σύμφωνα με τα άρθρα 258 και 260 της ΣΛΕΕ.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε αρχικά προειδοποιητική επιστολή και εν συνεχεία αιτιολογημένη γνώμη προς την Ελλάδα, καλώντας την να συμμορφωθεί με τις διατάξεις της Οδηγίας 2019/1936. Και τούτο διότι η Ελλάδα ανήκει στις χώρες που δεν εκπλήρωσαν την υποχρέωσή τους να ενσωματώσουν στην εθνική νομοθεσία τους κανόνες της Οδηγίας, ώστε να εξασφαλιστούν οι ασφαλείς οδικές μεταφορές και μετακινήσεις στο εθνικό δίκτυο.

Νεφέλη Λάππα
Περισσοτερα
Αν έχεις εντοπίσει παραβίαση του Κράτους Δικαίου, κάνε κι εσύ αναφορά!
ΕΠΩΝΥΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΜΕΣΩ ΦΟΡΜΑΣ ΣΤΟ GOVWATCH
ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ GLOBALEAKS
Υποστήριξε το έργο του govwatch
ΚΑΝΕ ΔΩΡΕΑ