ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕ
Νεφέλη Λάππα
Μη ορθή ενσωμάτωση της Οδηγίας 2008/115/ΕΚ – παράβαση: INFR(2014)2231
02 • 11 • 2022

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο διαδικασίας επί παραβάσει απέστειλε αρχικά (το 2014) προειδοποιητική επιστολή και εντός του 2022 αιτιολογημένη γνώμη προς την Ελλάδα, λόγω της μη συμμόρφωσης της χώρας με τους ενωσιακούς κανόνες για την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών στα κράτη μέλη.

Κάθε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οφείλει να εφαρμόζει την ενωσιακή νομοθεσία και να προβαίνει στις κατάλληλες προς εκπλήρωση του σκοπού αυτού ενέργειες. Αρμόδιο όργανο για τον εντοπισμό πιθανών παραβιάσεων του Δικαίου της ΕΕ είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στην περίπτωση που κάποιο κράτος μέλος δεν εφαρμόζει το ενωσιακό δίκαιο και έχει παραβεί κάποια από τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στις Συνθήκες της ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει τη δυνατότητα να κινήσει επίσημη διαδικασία επί παραβάσει κατά τα αναφερόμενα στα άρθρα 258 και 260 της ΣΛΕΕ (βλ. σχετικά με τη διαδικασία επί παραβάσει εδώ).

Όπως αναφέρεται, ωστόσο, στη “Δέσμη παραβάσεων Απριλίου: κυριότερες αποφάσεις/29-9-2022” μεταξύ άλλων χωρών η Ελλάδα «έχει μεταφέρει πλημμελώς ορισμένες διατάξεις της οδηγίας». Για τον λόγο αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε αρχικά στην Ελλάδα προειδοποιητική επιστολή (“letter of formal notice”) και στη συνέχεια συμπληρωματική προειδοποιητική επιστολή (“Additional letter of formal notice”), καθώς έκρινε ότι είναι μια από τις χώρες που δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που υπέχουν δυνάμει της Οδηγίας 2008/115/ΕΚ για την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών. [αριθμός παράβασης: INFR(2014)2231.

Που εντοπίζεται το πρόβλημα με το κράτος δικαίου;

Η εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου αποτελεί υποχρέωση των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αν εντοπισθούν πιθανές παραβιάσεις του Δικαίου της ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δύναται να προχωρήσει σε μία σειρά ενεργειών κατά του συγκεκριμένου κράτους μέλους, ούτως ώστε να διασφαλιστεί η ορθή και πλήρης εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου, εκκινώντας διαδικασία επί παραβάσει σύμφωνα με τα άρθρα 258 και 260 της ΣΛΕΕ.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε κατ’ άρθρο 258 της ΣΛΕΕ αρχικά συμπληρωματική προειδοποιητική επιστολή και έπειτα συμπληρωματική προειδοποιητική επιστολή προς την Ελλάδα, καλώντας την να συμμορφωθεί με τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/115/ΕΚ. Και τούτο διότι η Ελλάδα ανήκει στις χώρες που έχει ενσωματώσει πλημμελώς τις διατάξεις αυτής για την επιστροφή των παρανόμως διαμένοντων, παραβιάζοντας με αυτόν τον τρόπο το ενωσιακό δίκαιο.

Νεφέλη Λάππα
Περισσοτερα
Αν έχεις εντοπίσει παραβίαση του Κράτους Δικαίου, κάνε κι εσύ αναφορά!
ΕΠΩΝΥΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΜΕΣΩ ΦΟΡΜΑΣ ΣΤΟ GOVWATCH
ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ GLOBALEAKS
Υποστήριξε το έργο του govwatch
ΚΑΝΕ ΔΩΡΕΑ