ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕ
ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Νεφέλη Λάππα 29 • 10 • 2022

Μη συμμόρφωση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2005/36/ΕΚ – παράβαση: INFR(2022)4078

Νεφέλη Λάππα
Μη συμμόρφωση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2005/36/ΕΚ – παράβαση: INFR(2022)4078
29 • 10 • 2022

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο διαδικασίας επί παραβάσει απέστειλε κατ’ άρθρο 258 της ΣΛΕΕ προειδοποιητική επιστολή προς την Ελλάδα, λόγω μη συμμόρφωσης των εθνικών της κανόνων με την ενωσιακή νομοθεσία, και συγκεκριμένα με την Οδηγία 2005/36/ΕΚ, για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων.

Κάθε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οφείλει να εφαρμόζει το ενωσιακό δίκαιο και να προβαίνει στις κατάλληλες προς εκπλήρωση του σκοπού αυτού ενέργειες. Αρμόδιο όργανο για τον εντοπισμό πιθανών παραβιάσεων του Δικαίου της ΕΕ είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στην περίπτωση που κάποιο κράτος μέλος δεν εφαρμόζει το ενωσιακό δίκαιο και έχει παραβεί κάποια από τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στις Συνθήκες της ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει τη δυνατότητα να κινήσει επίσημη διαδικασία επί παραβάσει κατά τα αναφερόμενα στα άρθρα 258 και 260 της ΣΛΕΕ (βλ. σχετικά με τη διαδικασία επί παραβάσει εδώ).

Η Οδηγία 2005/36/ΕΚ σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων, έχει στόχο να εξασφαλίσει την ανεμπόδιστη και ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων και των υπηρεσιών μεταξύ των κρατών μελών. Οι υπήκοοι των κρατών μελών της Ε.Ε. διαθέτουν το δικαίωμα να ασκούν το επάγγελμα τους, ως αυτοαπασχολούμενοι/-ες ή μισθωτοί/-ες, σε οποιοδήποτε κράτος μέλος της Ένωσης, ανεξάρτητα από το πού απέκτησαν τα επαγγελματικά προσόντα τους. Με τον τρόπο αυτό ενισχύεται η ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στο εσωτερικό της Κοινότητας,  μέσα από ένα ενιαίο και σύγχρονο σύστημα αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων και της επαγγελματικής πείρας σε ολόκληρη την Ε.Ε.

Που εντοπίζεται το πρόβλημα με το κράτος δικαίου;

Η εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου αποτελεί υποχρέωση των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν εντοπιστούν πιθανές παραβάσεις του Δικαίου της ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δύναται να προχωρήσει σε μία σειρά ενεργειών κατά του συγκεκριμένου κράτους μέλους, ούτως ώστε να διασφαλιστεί η ορθή και πλήρης εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου, εκκινώντας διαδικασία επί παραβάσει σύμφωνα με τα άρθρα 258 και 260 της ΣΛΕΕ.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή, καλώντας την Ελλάδα να συμμορφωθεί με την Οδηγία 2005/36/ΕΚ (σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων) και να εναρμονίσει τις διατάξεις της εθνικής της νομοθεσίας με την ως άνω οδηγία.

Νεφέλη Λάππα
Περισσοτερα
Αν έχεις εντοπίσει παραβίαση του Κράτους Δικαίου, κάνε κι εσύ αναφορά!
ΕΠΩΝΥΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΜΕΣΩ ΦΟΡΜΑΣ ΣΤΟ GOVWATCH
ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ GLOBALEAKS
Υποστήριξε το έργο του govwatch
ΚΑΝΕ ΔΩΡΕΑ