ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕ
Άννα Κανελλοπούλου
Μη συμμόρφωση της Ελλάδας με τον κανονισμό 1143/2014 – παράβαση INFR(2021)2011
29 • 10 • 2022

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο της διαδικασίας επί παραβάσει κατά το άρθρο 258 της ΣΛΕΕ απέστειλε αιτιολογημένη γνώμη στην Ελλάδα, διαπιστώνοντας ότι η χώρα δεν έχει συμμορφωθεί με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) 1143/2014 για την πρόληψη και διαχείριση της εισαγωγής και εξάπλωσης χωροκατακτητικών ξένων ειδών.

Κάθε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οφείλει να εφαρμόζει το ενωσιακό δίκαιο και να προβαίνει στις κατάλληλες προς εκπλήρωση του σκοπού αυτού ενέργειες. Αρμόδιο όργανο για τον εντοπισμό πιθανών παραβιάσεων του Δικαίου της ΕΕ είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στην περίπτωση που κάποιο κράτος μέλος δεν εφαρμόζει το ενωσιακό δίκαιο και έχει παραβεί κάποια από τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στις Συνθήκες της ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει τη δυνατότητα να κινήσει επίσημη διαδικασία επί παραβάσει κατά τα αναφερόμενα  στα άρθρα 258 και 260 της ΣΛΕΕ (βλ. σχετικά με τη διαδικασία επί παραβάσει εδώ).

Όπως αναφέρεται στην «Δέσμη παραβάσεων Φεβρουαρίου: κυριότερες αποφάσεις» της Επιτροπής που προηγήθηκε,  μεγάλο ποσοστό των χωροκατακτητικών ξένων ειδών εισάγονται στην Ένωση ακούσια. Είναι συνεπώς ζωτικής σημασίας η αποτελεσματικότερη ιεράρχηση και διαχείριση των διαδρομών ακούσιας εισαγωγής των ειδών αυτών. Η Ελλάδα δεν έχει ακόμη θεσπίσει σύστημα επιτήρησης των χωροκατακτητικών ξένων ειδών ενωσιακού ενδιαφέροντος, ούτε το έχει συμπεριλάβει στον υπάρχον σύστημά της, παρότι όφειλε να το πράξει έως τον Ιανουάριο του 2018. 

Η Ελλάδα οφείλει να απαντήσει ικανοποιητικά και να λάβει τα αναγκαία μέτρα εντός δύο μηνών.

Ποιο είναι το πρόβλημα με το Κράτος Δικαίου;

Η εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου αποτελεί υποχρέωση των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αν εντοπιστούν πιθανές παραβιάσεις του Δικαίου της ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δύναται να προχωρήσει σε μία σειρά ενεργειών κατά του συγκεκριμένου κράτους μέλους, ούτως ώστε να διασφαλιστεί η ορθή και πλήρης εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου, εκκινώντας διαδικασία επί παραβάσει σύμφωνα με τα άρθρα 258 και 260 της ΣΛΕΕ.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση η Επιτροπή απέστειλε αιτιολογημένη γνώμη στην Ελλάδα για την προστασία της βιοποικιλότητας.

Άννα Κανελλοπούλου
Περισσοτερα
Αν έχεις εντοπίσει παραβίαση του Κράτους Δικαίου, κάνε κι εσύ αναφορά!
ΕΠΩΝΥΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΜΕΣΩ ΦΟΡΜΑΣ ΣΤΟ GOVWATCH
ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ GLOBALEAKS
Υποστήριξε το έργο του govwatch
ΚΑΝΕ ΔΩΡΕΑ