ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕ
ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Νεφέλη Λάππα 15 • 12 • 2022

Πλημμελής εφαρμογή των κανόνων για τον ΦΠΑ στις ταχυδρομικές υπηρεσίες- παράβαση: INFR(2020)4049

Νεφέλη Λάππα
Πλημμελής εφαρμογή των κανόνων για τον ΦΠΑ στις ταχυδρομικές υπηρεσίες- παράβαση: INFR(2020)4049
15 • 12 • 2022

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο διαδικασίας επί παραβάσει απέστειλε το 2021 προειδοποιητική επιστολή και το 2022 αιτιολογημένη γνώμη προς την Ελλάδα, λόγω της μη συμμόρφωσης της χώρας με τους ενωσιακούς κανόνες για την επιβολή του ΦΠΑ στις ταχυδρομικές υπηρεσίες.

Κάθε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οφείλει να εφαρμόζει την ενωσιακή νομοθεσία και να προβαίνει στις κατάλληλες προς εκπλήρωση του σκοπού αυτού ενέργειες. Αρμόδιο όργανο για τον εντοπισμό πιθανών παραβιάσεων του Δικαίου της ΕΕ είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στην περίπτωση που κάποιο κράτος μέλος δεν εφαρμόζει το ενωσιακό δίκαιο και έχει παραβεί κάποια από τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στις Συνθήκες της ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει τη δυνατότητα να κινήσει επίσημη διαδικασία επί παραβάσει κατά τα αναφερόμενα στα άρθρα 258 και 260 της ΣΛΕΕ (βλ. σχετικά με τη διαδικασία επί παραβάσει εδώ).

Ωστόσο, η Επιτροπή παρατήρησε ότι η Ελλάδα απαλλάσσει από τον ΦΠΑ όλες τις ταχυδρομικές υπηρεσίες που παρέχονται από τα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ), συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που δεν περιλαμβάνονται στις καθολικές ταχυδρομικές υπηρεσίες. Για το λόγο αυτό προχώρησε στην αποστολή προειδοποιητικής επιστολής (“Letter of formal notice”) τον Ιούνιο του 2021. Επειδή, το εν λόγω κράτος μέλος δεν προσάρμοσε τους εθνικούς κανόνες με τις επιταγές της Οδηγίας, η Επιτροπή προχώρησε σε περαιτέρω ενέργειες εντός του 2022. Όπως αναφέρεται στη «Δέσμη παραβάσεων Ιουλίου: κυριότερες αποφάσεις/15-7-2022», η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε αιτιολογημένη γνώμη (“Reasoned opinion”), καλώντας την Ελλάδα να συμμορφωθεί με τους ενωσιακούς κανόνες της Οδηγίας 2006/112/ΕΚ. [αριθμός παράβασης: INFR(2020)4049]. 

Που εντοπίζεται το πρόβλημα με το Κράτος Δικαίου;

Η εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου αποτελεί υποχρέωση των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αν εντοπισθούν πιθανές παραβιάσεις του Δικαίου της Ε.Ε., η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δύναται να προχωρήσει σε μία σειρά ενεργειών κατά του συγκεκριμένου κράτους μέλους, ούτως ώστε να διασφαλιστεί η ορθή και πλήρης εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου, εκκινώντας διαδικασία επί παραβάσει σύμφωνα με τα άρθρα 258 και 260 της ΣΛΕΕ. 

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε κατ’ άρθρο 258 της ΣΛΕΕ αρχικά προειδοποιητική επιστολή και εν συνεχεία αιτιολογημένη γνώμη προς την Ελλάδα, καλώντας την να συμμορφωθεί με τις διατάξεις της Οδηγίας 2006/112/ΕΚ. Και τούτο διότι η Ελλάδα απαλλάσσει από το ΦΠΑ όλες τις ταχυδρομικές υπηρεσίες και όχι μόνο τις καθολικές.

Νεφέλη Λάππα
Περισσοτερα
Αν έχεις εντοπίσει παραβίαση του Κράτους Δικαίου, κάνε κι εσύ αναφορά!
ΕΠΩΝΥΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΜΕΣΩ ΦΟΡΜΑΣ ΣΤΟ GOVWATCH
ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ GLOBALEAKS
Υποστήριξε το έργο του govwatch
ΚΑΝΕ ΔΩΡΕΑ