ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕ
ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Νεφέλη Λάππα 05 • 10 • 2022

Ο νόμος 4779/2021 περιορίζει την ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων, όπως ορίζεται στο άρθρο 63 ΣΛΕΕ – παράβαση: INFR(2022)4080

Νεφέλη Λάππα
Ο νόμος 4779/2021 περιορίζει την ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων, όπως ορίζεται στο άρθρο 63 ΣΛΕΕ – παράβαση: INFR(2022)4080
05 • 10 • 2022

 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο διαδικασίας επί παραβάσει απέστειλε κατ’ άρθρο 258 της ΣΛΕΕ προειδοποιητική επιστολή προς την Ελλάδα, επειδή ο ελληνικός νόμος 4779/2021 που ρυθμίζει την παροχή συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών έρχεται σε αντίθεση με το ενωσιακό δίκαιο, και συγκεκριμένα με το άρθρο άρθρο 63 ΣΛΕΕ, που προβλέπει την ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων στην Ε.Ε.

Κάθε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οφείλει να εφαρμόζει την ενωσιακή νομοθεσία και να προβαίνει στις κατάλληλες προς εκπλήρωση του σκοπού αυτού ενέργειες. Αρμόδιο όργανο για τον εντοπισμό πιθανών παραβιάσεων του Δικαίου της ΕΕ είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στην περίπτωση που κάποιο κράτος μέλος δεν εφαρμόζει το ενωσιακό δίκαιο και έχει παραβεί κάποια από τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στις Συνθήκες της ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει τη δυνατότητα να κινήσει επίσημη διαδικασία επί παραβάσει κατά τα αναφερόμενα στα άρθρα 258 και 260 της ΣΛΕΕ (βλ. σχετικά με τη διαδικασία επί παραβάσει εδώ).

Το άρθρο 63 ΣΛΕΕ απαγορεύει ρητά όλους τους περιορισμούς αναφορικά με την μεταφορά κεφαλαίων μεταξύ των κρατών μελών, αλλά και μεταξύ κρατών μελών και τρίτων χωρών. Επιπλέον, απαγορεύει όλους τους περιορισμούς στις πληρωμές τόσο μεταξύ κρατών μελών, όσο και μεταξύ κρατών μελών και τρίτων χωρών. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται στην Έ.Ε. η ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων. 

Που εντοπίζεται το πρόβλημα με το κράτος δικαίου;

Η εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου αποτελεί υποχρέωση των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν εντοπιστούν πιθανές παραβάσεις του Δικαίου της ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δύναται να προχωρήσει σε μία σειρά ενεργειών κατά του συγκεκριμένου κράτους μέλους, ούτως ώστε να διασφαλιστεί η ορθή και πλήρης εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου, εκκινώντας διαδικασία επί παραβάσει σύμφωνα με τα άρθρα 258 και 260 της ΣΛΕΕ.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή, καλώντας την Ελλάδα να συμμορφωθεί με το άρθρο 63 ΣΛΕΕ (σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων) και να εναρμονίσει τις διατάξεις του ελληνικού νόμου 4779/2021 με αυτό.

Νεφέλη Λάππα
Περισσοτερα
Αν έχεις εντοπίσει παραβίαση του Κράτους Δικαίου, κάνε κι εσύ αναφορά!
ΕΠΩΝΥΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΜΕΣΩ ΦΟΡΜΑΣ ΣΤΟ GOVWATCH
ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ GLOBALEAKS
Υποστήριξε το έργο του govwatch
ΚΑΝΕ ΔΩΡΕΑ