ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕ
ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Νεφέλη Λάππα 09 • 05 • 2022

Μη συμμόρφωση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία για την Προστασία Δεδομένων στο πλαίσιο της επιβολής του νόμου- παράβαση: INFR(2022)2021

Νεφέλη Λάππα
Μη συμμόρφωση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία για την Προστασία Δεδομένων στο πλαίσιο της επιβολής του νόμου- παράβαση: INFR(2022)2021
09 • 05 • 2022

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο διαδικασίας επί παραβάσει απέστειλε κατ’ άρθρο 258 της ΣΛΕΕ προειδοποιητική επιστολή προς την Ελλάδα, επειδή δεν έχει ευθυγραμμίσει την εθνική νομοθεσία με την Οδηγία καθώς και με τον Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων στο πλαίσιο της επιβολής του νόμου.

Κάθε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οφείλει να εφαρμόζει την ενωσιακή νομοθεσία και να προβαίνει στις κατάλληλες προς εκπλήρωση του σκοπού αυτού ενέργειες. Αρμόδιο όργανο για τον εντοπισμό πιθανών παραβιάσεων του Δικαίου της ΕΕ είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στην περίπτωση που κάποιο κράτος μέλος δεν εφαρμόζει το ενωσιακό δίκαιο και έχει παραβεί κάποια από τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στις Συνθήκες της ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει τη δυνατότητα να κινήσει επίσημη διαδικασία επί παραβάσει κατά τα αναφερόμενα στα άρθρα 258 και 260 της ΣΛΕΕ (βλ. σχετικά με τη διαδικασία επί παραβάσει εδώ).

Παράλληλα, ο Γενικός Κανονισμός για την προστασία δεδομένων (ΓΚΠΔ) [κανονισμός (ΕΕ) 2016/679]  θεσπίζει κανόνες που αφορούν την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο της ελεύθερης κυκλοφορίας των δεδομένων αυτών στην Ε.Ε. Συμπληρώνει ότι λόγω της αύξησης των διασυνοριακών ροών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ενόψει της οικονομικής και κοινωνικής ολοκλήρωσης στην Ένωση, οι εθνικές αρχές των κρατών μελών καλούνται από το δίκαιο της Ένωσης να συνεργάζονται και να ανταλλάσσουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Αυτό πρέπει να γίνεται υπό το πρίσμα του σεβασμού της αρχής της αναλογικότητας για τη διασφάλιση της προστασίας των δεδομένων αυτών. 

Όπως αναφέρεται, ωστόσο, στη “Δέσμη παραβάσεων Απριλίου: κυριότερες αποφάσεις/6-4-2022” η Ελλάδα «δεν έχει μεταφέρει ορθά στο εθνικό δίκαιο τις διατάξεις που αφορούν, μεταξύ άλλων, το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας για την επιβολή του νόμου και τις προθεσμίες για την αποθήκευση των δεδομένων». Για τον λόγο αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε στην Ελλάδα προειδοποιητική επιστολή (“letter of formal notice”), καθώς έκρινε ότι είναι μια από τις χώρες που δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που υπέχουν δυνάμει του Γενικού Κανονισμού για την προστασία δεδομένων (ΓΚΠΔ) [κανονισμός (ΕΕ) 2016/679] και της Οδηγίας για την προστασία των δεδομένων στο πλαίσιο της επιβολής του νόμου [οδηγία (ΕΕ) 2016/680] [αριθμός παράβασης: INFR(2022)2021].

Που εντοπίζεται το πρόβλημα με το Κράτος Δικαίου:

Η εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου αποτελεί υποχρέωση των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν εντοπισθούν πιθανές παραβιάσεις του Δικαίου της ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δύναται να προχωρήσει σε μία σειρά ενεργειών κατά του συγκεκριμένου κράτους μέλους, ούτως ώστε να διασφαλιστεί η ορθή και πλήρης εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου, εκκινώντας διαδικασία επί παραβάσει σύμφωνα με τα άρθρα 258 και 260 της ΣΛΕΕ.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή, καλώντας και την Ελλάδα να συμμορφωθεί με τον Γενικό Κανονισμό για την προστασία δεδομένων (ΓΚΠΔ) [κανονισμός (ΕΕ) 2016/679] και την Οδηγία για την προστασία των δεδομένων στο πλαίσιο της επιβολής του νόμου [οδηγία (ΕΕ) 2016/680] και να εναρμονίσει τις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας με τα παραπάνω.

Νεφέλη Λάππα
Περισσοτερα
Αν έχεις εντοπίσει παραβίαση του Κράτους Δικαίου, κάνε κι εσύ αναφορά!
ΕΠΩΝΥΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΜΕΣΩ ΦΟΡΜΑΣ ΣΤΟ GOVWATCH
ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ GLOBALEAKS
Υποστήριξε το έργο του govwatch
ΚΑΝΕ ΔΩΡΕΑ