ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕ
ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Νεφέλη Λάππα 29 • 10 • 2022

Μη εκπλήρωση της υποχρέωσης αποστολής επικαιροποιημένων χαρτών επικινδυνότητας και κινδύνων πλημμύρας – παράβαση: INFR(2021)2254

Νεφέλη Λάππα
Μη εκπλήρωση της υποχρέωσης αποστολής επικαιροποιημένων χαρτών επικινδυνότητας και κινδύνων πλημμύρας – παράβαση: INFR(2021)2254
29 • 10 • 2022

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο διαδικασίας επί παραβάσει απέστειλε εντός του 2022 αρχικά προειδοποιητική επιστολή και λίγο αργότερα αιτιολογημένη γνώμη προς την Ελλάδα, λόγω της μη συμμόρφωσης της χώρας με τους ενωσιακούς κανόνες για την επικαιροποίηση των χαρτών  επικινδυνότητας πλημμύρας και των χαρτών κινδύνων πλημμύρας.

Κάθε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οφείλει να εφαρμόζει την ενωσιακή νομοθεσία και να προβαίνει στις κατάλληλες προς εκπλήρωση του σκοπού αυτού ενέργειες. Αρμόδιο όργανο για τον εντοπισμό πιθανών παραβιάσεων του Δικαίου της ΕΕ είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στην περίπτωση που κάποιο κράτος μέλος δεν εφαρμόζει το ενωσιακό δίκαιο και έχει παραβεί κάποια από τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στις Συνθήκες της ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει τη δυνατότητα να κινήσει επίσημη διαδικασία επί παραβάσει κατά τα αναφερόμενα στα άρθρα 258 και 260 της ΣΛΕΕ (βλ. σχετικά με τη διαδικασία επί παραβάσει εδώ).

Ωστόσο, η Επιτροπή παρατήρησε ότι ορισμένες χώρες -μεταξύ αυτών και η Ελλάδα- δεν είχαν ενημερώσει τους χάρτες επικινδυνότητας πλημμύρας και τους χάρτες κινδύνου πλημμύρας με επικαιροποιημένα στοιχεία, ούτε είχαν κοινοποιήσει τις επικαιροποιήσεις που πραγματοποίησαν στους εν λόγω χάρτες, ώστε να μειωθούν οι αρνητικές συνέπειες των πλημμυρών για την ανθρώπινη υγεία, το περιβάλλον, την πολιτιστική κληρονομιά και την οικονομική δραστηριότητα. Για το λόγο αυτό προχώρησε στην αποστολή προειδοποιητικών επιστολών ως τις 9 Φεβρουαρίου του 2022. Το πρόβλημα, ωστόσο, δεν φαίνεται να λύθηκε και για το λόγο αυτό η Επιτροπή προχώρησε σε περαιτέρω ενέργειες εντός του 2022. Όπως αναφέρεται στη «Δέσμη παραβάσεων Σεπτεμβρίου: κυριότερες αποφάσεις/29-9-2022», και στη «Δέσμη παραβάσεων Φεβρουαρίου: κυριότερες αποφάσεις/9-2-2022» η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε αρχικά προειδοποιητική επιστολή (“Letter of formal notice”) και στη συνέχεια αιτιολογημένη γνώμη (“Reasoned opinion”), καλώντας την Ελλάδα να συμμορφωθεί με τους ενωσιακούς κανόνες της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ. [αριθμός παράβασης: INFR(2021)2254].

Που εντοπίζεται το πρόβλημα με το κράτος δικαίου;

Η εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου αποτελεί υποχρέωση των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αν εντοπισθούν πιθανές παραβιάσεις του Δικαίου της ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δύναται να προχωρήσει σε μία σειρά ενεργειών κατά του συγκεκριμένου κράτους μέλους, ούτως ώστε να διασφαλιστεί η ορθή και πλήρης εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου, εκκινώντας διαδικασία επί παραβάσει σύμφωνα με τα άρθρα 258 και 260 της ΣΛΕΕ. 

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε κατ’ άρθρο 258 της ΣΛΕΕ αρχικά προειδοποιητική επιστολή και εν συνεχεία αιτιολογημένη γνώμη προς την Ελλάδα, καλώντας την να συμμορφωθεί με τις διατάξεις της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ. Και τούτο διότι η Ελλάδα ανήκει στις χώρες που δεν έχουν ενημερώσει με επικαιροποιημένα στοιχεία τους χάρτες επικινδυνότητας πλημμύρας και τους χάρτες κινδύνου πλημμύρας, εφαρμόζοντας συνεπώς εσφαλμένα τις διατάξεις της ανωτέρω Οδηγίας και παραβιάζοντας με αυτόν τον τρόπο το Ενωσιακό Δίκαιο.

Νεφέλη Λάππα
Περισσοτερα
Αν έχεις εντοπίσει παραβίαση του Κράτους Δικαίου, κάνε κι εσύ αναφορά!
ΕΠΩΝΥΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΜΕΣΩ ΦΟΡΜΑΣ ΣΤΟ GOVWATCH
ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ GLOBALEAKS
Υποστήριξε το έργο του govwatch
ΚΑΝΕ ΔΩΡΕΑ