ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕ
Άννα Κανελλοπούλου
Υπόθεση Σαββαΐδου κατά Ελλάδας – Καταδίκη της Ελλάδας για παραβίαση των άρθρων 6 και 13 της ΕΣΔΑ
31 • 01 • 2023

Στην υπόθεση Σαββαΐδου κατά Ελλάδας το ΕΔΔΑ καταδίκασε τη χώρα για παραβίαση του άρθρου 6 της ΕΣΔΑ καθώς θεωρήθηκε ότι οι δηλώσεις που έκανε η κυβερνητική εκπρόσωπος προεξοφλούσαν το αποτέλεσμα της ποινικής διαδικασίας και ως εκ τούτου παραβίαζαν το τεκμήριο αθωότητας της προσφεύγουσας, όπως αυτό θεμελιώνεται στην παρ. 2 του ως άνω άρθρου. Η Ελλάδα καταδικάστηκε και για παραβίαση του άρθρου 13 της ΕΣΔΑ λόγω έλλειψης ένδικου μέσου με το οποίο η προσφεύγουσα θα μπορούσε να ζητήσει προστασία ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων.

Το άρθρο 6 της ΕΣΔΑ προστατεύει την χρηστή απονομή της δικαιοσύνης. Στις διαδικαστικές εγγυήσεις της χρηστής απονομής της δικαιοσύνης περιλαμβάνεται το τεκμήριο αθωότητας το οποίο ορίζει ότι οποιοδήποτε άτομο κατηγορείται για αδίκημα θεωρείται αθώο έως την νόμιμη απόδειξη της ενοχής του.

Η υπόθεση αφορά στις δηλώσεις της κυβερνητικής εκπροσώπου που πραγματοποιήθηκαν αμέσως μετά την απόλυση της προσφεύγουσας από τη θέση της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Οικονομικών.Πιο αναλυτικά, ενόσω εκκρεμούσε ποινική διαδικασία σε βάρος της κας Σαββαΐδου για υπεξαίρεση χρημάτων, το Υπουργικό Συμβούλιο την ανακάλεσε από τα καθήκοντα της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Οικονομικών. Εξερχόμενη του Υπουργικού Συμβουλίου η κυβερνητική εκπρόσωπος προέβη σε σχετικές δηλώσεις. Συγκεκριμένα, ανέφερε, μεταξύ άλλων ότι «δεν µπορεί να γίνει δεκτό ότι δηµόσιοι λειτουργοί ενεργούν ενάντια στο δηµόσιο συµφέρον και συµβάλλουν στην ανάπτυξη ορισµένων επιχειρήσεων που ευνοήθηκαν από προηγούµενες κυβερνήσεις και αποτέλεσαν τον πυρήνα της διαφθοράς» (βλ. τις δηλώσεις σε παρ. 4 απόφασης). Σημειώνεται ότι, κατά τα αναφερόμενα στην απόφαση του ΕΔΔΑ, η προσφεύγουσα δεν βρέθηκε ένοχη για κάποιο ποινικό αδίκημα

Η προσφεύγουσα επικαλούµενη το άρθρο 6 § 2 της Σύµβασης διαµαρτυρήθηκε για παραβίαση της αρχής του τεκµηρίου αθωότητας λαµβάνοντας υπόψη τις εν λόγω δηλώσεις και επικαλούμενη το άρθρο 13 ανέφερε ότι δεν είχε στη διάθεσή της αποτελεσµατικό ένδικο µέσο ικανό να επανορθώσει την επικαλούµενη παραβίαση του άρθρου 6 § 2.

Το Δικαστήριο διαπίστωσε παραβίαση του άρθρου 6 παρ.  2 της ΕΣΔΑ σημειώνοντας ότι οι ως άνω δηλώσεις: α) προήλθαν από ανώτατη εκπρόσωπο του Κράτους που έχει υποχρέωση σεβασμού του τεκμηρίου αθωότητας, β) έγιναν ενόσω εκκρεμούσε η ποινική διαδικασία, γ) φάνηκε να προδικάζουν την έκβαση της υπόθεσης και δημιούργησαν την εντύπωση ότι η προσφεύγουσα είχε εμπλακεί σε πράξεις αντίθετες προς το δημόσιο συμφέρον και ότι είχε σχέσεις με τη διαφθορά.

Τέλος, το Δικαστήριο διαπίστωσε παραβίαση και του άρθρου 13 της ΕΣΔΑ λόγω έλλειψης αποτελεσματικού ένδικου μέσου για την ικανοποίηση της προσφεύγουσας ενώπιον των ελληνικών δικαστηρίων, λαμβάνοντας υπόψη τις διαπιστώσεις στις οποίες είχε προβεί και στην απόφαση Κώνστας κατά Ελλάδας.

Που εντοπίζεται το πρόβλημα με το κράτος δικαίου;

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων αποτελεί ένα από τα βασικά συστατικά ενός κράτους δικαίου.

Tα θεμελιώδη δικαιώματα που θα πρέπει να απολαμβάνει κάθε πολίτης κατοχυρώνονται μεταξύ άλλων από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Αποτελεί δε, πρωταρχική και αναντίρρητη υποχρέωση του κράτους το να σέβεται αυτά τα δικαιώματα.

Στη συγκεκριμένη, ωστόσο, περίπτωση, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου έκρινε ότι το δικαίωμα της προσφεύγουσας στην χρηστή απονομή της δικαιοσύνης (άρθρο 6 ΕΣΔΑ) παραβιάστηκε με τις δηλώσεις της κυβερνητικής εκπροσώπου οι οποίες προεξοφλούσαν την κατάληξη της υπόθεσής της. Συγχρόνως, το Δικαστήριο έκρινε ότι υπήρξε παραβίαση και του άρθρου 13 της ΕΣΔΑ (δικαίωμα πραγματικής προσφυγής) λόγω της έλλειψης στο εθνικό δίκαιο ενός ενδίκου μέσου που να επιτρέπει στην προσφεύγουσα να πετύχει την αποκατάσταση της παραβίασης του τεκμηρίου αθωότητάς της.

Άννα Κανελλοπούλου
Περισσοτερα
Αν έχεις εντοπίσει παραβίαση του Κράτους Δικαίου, κάνε κι εσύ αναφορά!
ΕΠΩΝΥΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΜΕΣΩ ΦΟΡΜΑΣ ΣΤΟ GOVWATCH
ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ GLOBALEAKS
Υποστήριξε το έργο του govwatch
ΚΑΝΕ ΔΩΡΕΑ