ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕ
ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Χριστιάννα Στυλιανίδου 28 • 09 • 2022

Παραπομπή της Ελλάδας στο ΔΕΕ λόγω μη συμμόρφωσης με τον κανονισμό (ΕΚ) 29/2009- παράβαση: INFR (2020)2050

Χριστιάννα Στυλιανίδου
Παραπομπή της Ελλάδας στο ΔΕΕ λόγω μη συμμόρφωσης με τον κανονισμό (ΕΚ) 29/2009- παράβαση: INFR (2020)2050
28 • 09 • 2022

Τον Ιούλιο του 2022 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε την παραπομπή (και) της Ελλάδας στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγω μη συμμόρφωσης της χώρας με τους ενωσιακούς κανόνες για την παροχή υπηρεσιών ζεύξης δεδομένων. 

Κάθε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οφείλει να εφαρμόζει την ενωσιακή νομοθεσία και να προβαίνει στις κατάλληλες προς εκπλήρωση του σκοπού αυτού ενέργειες. Αρμόδιο όργανο για τον εντοπισμό πιθανών παραβιάσεων του Δικαίου της ΕΕ είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

Στην περίπτωση που κάποιο κράτος μέλος δεν εφαρμόζει το ενωσιακό δίκαιο και έχει παραβεί κάποια από τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στις Συνθήκες της ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει τη δυνατότητα να κινήσει επίσημη διαδικασία επί παραβάσει κατά τα αναφερόμενα στα άρθρα 258 και 260 της ΣΛΕΕ (βλ. σχετικά με τη διαδικασία επί παραβάσει εδώ).

Κατά τα αναφερόμενα στην «Δέσμη παραβάσεων Ιουλίου 2022: κυριότερες αποφάσεις» και το από 15 Ιουλίου 2022 δελτίο τύπουτης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει 3 χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και τούτο διότι παρά τις ενέργειες στις οποίες είχε προχωρήσει η Επιτροπή στο πλαίσιο διαδικασίας επί παραβάσει κατά τα έτη 2020 και 2021 [βλ. παράβαση: INFR(2020)2050] τα εν λόγω κράτη μέλη εξακολουθούν να παραβιάζουν τον κανονισμό (ΕΚ) 29/2009 καθώς δεν παρέχουν και δεν εκμεταλλεύονται υπηρεσίες ζεύξης δεδομένων για όλους τους φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών που εκτελούν πτήσεις εντός του εναέριου χώρου που τελεί υπό την ευθύνη τους. Όπως αναφέρεται δε, στην από 16-9-2022 προσφυγή (Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Ελληνικής Δημοκρατίας- αριθμός υπόθεσης ΔΕΕ: C-599/22) η Επιτροπή ζητά από το Δικαστήριο «να αναγνωρίσει ότι η Ελληνική Δημοκρατία, επειδή δεν έχει λάβει τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσει ότι ο πάροχος ATS που έχει ορίσει συμμορφώνεται με το άρθρο 3 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 29/2009 της Επιτροπής, παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει δυνάμει του άρθρου 4 παράγραφος 3 της ΣΕΕ σε συνδυασμό με το άρθρο 3 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 29/2009 της Επιτροπής…».

Που εντοπίζεται το πρόβλημα με το Κράτος Δικαίου;

Η εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου αποτελεί υποχρέωση των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αν εντοπισθούν πιθανές παραβιάσεις του Δικαίου της ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δύναται να προχωρήσει σε μία σειρά ενεργειών κατά του συγκεκριμένου κράτους μέλους, ούτως ώστε να διασφαλιστεί η ορθή και πλήρης εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου, εκκινώντας διαδικασία επί παραβάσει σύμφωνα με τα άρθρα 258 και 260 της ΣΛΕΕ.

Τον Ιούλιο του 2022 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει (μεταξύ άλλων και) την Ελλάδα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγω της μη συμμόρφωσης της χώρας με τους ενωσιακούς κανόνες σχετικά με την παροχή υπηρεσιών ζεύξης δεδομένων. Όπως αναφέρεται δε, στο πλαίσιο της από 16-9-2022 προσφυγής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Η Ελληνική Δημοκρατία έχει καθυστερήσει περισσότερο από 3 χρόνια να συμμορφωθεί προς τον κανονισμό 29/2009 όσον αφορά την εξασφάλιση της παροχής  υπηρεσιών ζεύξης δεδομένων στον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ουρανό»

Χριστιάννα Στυλιανίδου
Περισσοτερα
Αν έχεις εντοπίσει παραβίαση του Κράτους Δικαίου, κάνε κι εσύ αναφορά!
ΕΠΩΝΥΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΜΕΣΩ ΦΟΡΜΑΣ ΣΤΟ GOVWATCH
ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ GLOBALEAKS
Υποστήριξε το έργο του govwatch
ΚΑΝΕ ΔΩΡΕΑ