ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕ
ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Χριστιάννα Στυλιανίδου 02 • 12 • 2021

Μη συμμόρφωση της Ελλάδας με την οδηγία για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων- παράβαση: INFR(2020)2021

Χριστιάννα Στυλιανίδου
Μη συμμόρφωση της Ελλάδας με την οδηγία για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων- παράβαση: INFR(2020)2021
02 • 12 • 2021

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο διαδικασίας επί παραβάσει απέστειλε αιτιολογημένη γνώμη προς την Ελλάδα, καλώντας την να συμμορφωθεί με τις διατάξεις της οδηγίας 91/271/ΕΟΚ, καθώς κατά τη γνώμη της Επιτροπής η πρακτική που ακολουθείται από τη χώρα στο πλαίσιο της επεξεργασίας των αστικών λυμάτων δεν ακολουθεί τις επιταγές που τάσσει η ως άνω οδηγία. 

  1. Κάθε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οφείλει να εφαρμόζει το ενωσιακό δίκαιο και να προβαίνει στις κατάλληλες προς εκπλήρωση του σκοπού αυτού ενέργειες. Αρμόδιο όργανο για τον εντοπισμό πιθανών παραβιάσεων του Δικαίου της ΕΕ είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

Στην περίπτωση που κάποιο κράτος μέλος δεν εφαρμόζει το ενωσιακό δίκαιο και έχει παραβεί κάποια από τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στις Συνθήκες της ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει τη δυνατότητα να κινήσει επίσημη διαδικασία επί παραβάσει κατά τα αναφερόμενα στα άρθρα 258 και 260 της ΣΛΕΕ (βλ. σχετικά με τη διαδικασία επί παραβάσει εδώ). 

Πού εντοπίζεται το πρόβλημα με το Κράτος Δικαίου;

Η εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου αποτελεί υποχρέωση των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν εντοπισθούν πιθανές παραβιάσεις του Δικαίου της ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δύναται να προχωρήσει σε μία σειρά ενεργειών κατά του συγκεκριμένου κράτους μέλους, ούτως ώστε να διασφαλιστεί η ορθή και πλήρης εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου, εκκινώντας διαδικασία επί παραβάσει σύμφωνα με τα άρθρα 258 και 260 της ΣΛΕΕ.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 258 αιτιολογημένη γνώμη, καλώντας την Ελλάδα να συμμορφωθεί με τις διατάξεις της οδηγίας 91/271/ΕΟΚ. 

Καθώς προέκυψε αφενός ότι τα αστικά λύματα ούτε συλλέγονται σωστά ούτε υποβάλλονται σε κατάλληλη επεξεργασία πριν από την απόρριψή τους σε ορισμένους οικισμούς και αφετέρου ότι η χώρα βασίζεται σε υπερβολικό βαθμό, σε μεμονωμένα και κατάλληλα συστήματα, η Επιτροπή έκρινε ότι η πρακτική που ακολουθείται από την χώρα παραβιάζει τις υποχρεώσεις που τάσσει το Ενωσιακό Δίκαιο. 

Χριστιάννα Στυλιανίδου
Περισσοτερα
Αν έχεις εντοπίσει παραβίαση του Κράτους Δικαίου, κάνε κι εσύ αναφορά!
ΕΠΩΝΥΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΜΕΣΩ ΦΟΡΜΑΣ ΣΤΟ GOVWATCH
ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ GLOBALEAKS
Υποστήριξε το έργο του govwatch
ΚΑΝΕ ΔΩΡΕΑ