ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕ
Άννα Κανελλοπούλου
Μη συμμόρφωση της ελληνικής νομοθεσίας με την οδηγία (ΕΕ) 2019/713 παράβαση – INFR(2021)0210
02 • 05 • 2022

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο της διαδικασίας επί παραβάσει κατά το άρθρο 258 της ΣΛΕΕ απέστειλε αιτιολογημένη γνώμη προς την Ελλάδα λόγω αποτυχίας να κοινοποιήσει  στοιχεία σχετικά με τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των ενωσιακών κανόνων της οδηγίας (ΕΕ) 2019/713 για την καταπολέμηση της απάτης και της πλαστογραφίας μέσων πληρωμής πλην των μετρητών.

Κάθε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οφείλει να εφαρμόζει το ενωσιακό δίκαιο και να προβαίνει στις κατάλληλες προς εκπλήρωση του σκοπού αυτού ενέργειες. Αρμόδιο όργανο για τον εντοπισμό πιθανών παραβιάσεων του Δικαίου της ΕΕ είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στην περίπτωση που κάποιο κράτος μέλος δεν εφαρμόζει το ενωσιακό δίκαιο και έχει παραβεί κάποια από τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στις Συνθήκες της ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει τη δυνατότητα να κινήσει επίσημη διαδικασία επί παραβάσει κατά τα αναφερόμενα  στα άρθρα 258 και 260 της ΣΛΕΕ (βλ. σχετικά με τη διαδικασία επί παραβάσει εδώ).

Που εντοπίζεται το πρόβλημα με το κράτος δικαίου;

Η εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου αποτελεί υποχρέωση των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν εντοπιστούν πιθανές παραβιάσεις του Δικαίου της ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δύναται να προχωρήσει σε μία σειρά ενεργειών κατά του συγκεκριμένου κράτους μέλους, ούτως ώστε να διασφαλιστεί η ορθή και πλήρης εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου, εκκινώντας διαδικασία επί παραβάσει σύμφωνα με τα άρθρα 258 και 260 της ΣΛΕΕ.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση η Επιτροπή προχώρησε σε αποστολή αιτιολογημένης γνώμης λόγω αποτυχίας της Ελλάδας να μεταφέρει στο εθνικό δίκαιο τους κανόνες για την καταπολέμηση της απάτης και της πλαστογραφίας μέσων πληρωμής πλην των μετρητών.

Η Ελλάδα οφείλει να απαντήσει στα επιχειρήματα της Επιτροπής και να λάβει τα αναγκαία μέτρα εντός δύο μηνών. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει το κράτος στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άννα Κανελλοπούλου
Περισσοτερα
Αν έχεις εντοπίσει παραβίαση του Κράτους Δικαίου, κάνε κι εσύ αναφορά!
ΕΠΩΝΥΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΜΕΣΩ ΦΟΡΜΑΣ ΣΤΟ GOVWATCH
ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ GLOBALEAKS
Υποστήριξε το έργο του govwatch
ΚΑΝΕ ΔΩΡΕΑ