ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕ
Άννα Κανελλοπούλου
Μη συμμόρφωση της ελληνικής νομοθεσίας με την οδηγία (ΕΕ)2019/1160 παράβαση – INFR(2021)0408
11 • 11 • 2022

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο της διαδικασίας επί παραβάσει κατά το άρθρο 258 της ΣΛΕΕ απέστειλε αιτιολογημένη γνώμη προς την Ελλάδα, διαπιστώνοντας ότι το ελληνικό κράτος δεν έχει κοινοποιήσει τα μέτρα μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο της οδηγίας (ΕΕ)2019/1160 για τη διασυνοριακή διανομή οργανισμών συλλογικών επενδύσεων.

Κάθε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οφείλει να εφαρμόζει το ενωσιακό δίκαιο και να προβαίνει στις κατάλληλες προς εκπλήρωση του σκοπού αυτού ενέργειες. Αρμόδιο όργανο για τον εντοπισμό πιθανών παραβιάσεων του Δικαίου της ΕΕ είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στην περίπτωση που κάποιο κράτος μέλος δεν εφαρμόζει το ενωσιακό δίκαιο και έχει παραβεί κάποια από τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στις Συνθήκες της ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει τη δυνατότητα να κινήσει επίσημη διαδικασία επί παραβάσει κατά τα αναφερόμενα  στα άρθρα 258 και 260 της ΣΛΕΕ (βλ. σχετικά με τη διαδικασία επί παραβάσει εδώ).

Όπως αναφέρεται στην «Δέσμη παραβάσεων Απριλίου: κυριότερες αποφάσεις», συγκεκριμένα στην Ελλάδα απευθύνεται η επιστολή με αριθμό παραβίασης INFR(2021)0408 η προθεσμία για τη μεταφορά των εν λόγω κανόνων στο εθνικό δίκαιο έληξε στις 2 Αυγούστου 2021. 

Η Ελλάδα έχει προθεσμία δύο μηνών να απαντήσει ικανοποιητικά στα επιχειρήματα της Επιτροπής. Διαφορετικά η Επιτροπή μπορεί να παραπέμψει την Ελλάδα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Που εντοπίζεται το πρόβλημα με το Κράτος Δικαίου;

Η εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου αποτελεί υποχρέωση των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αν εντοπιστούν πιθανές παραβιάσεις του Δικαίου της ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δύναται να προχωρήσει σε μία σειρά ενεργειών κατά του συγκεκριμένου κράτους μέλους, ούτως ώστε να διασφαλιστεί η ορθή και πλήρης εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου, εκκινώντας διαδικασία επί παραβάσει σύμφωνα με τα άρθρα 258 και 260 της ΣΛΕΕ. 

Στη συγκεκριμένη περίπτωση η Επιτροπή προβαίνει σε αποστολή αιτιολογημένης γνώμης επειδή το ελληνικό κράτος δεν έχει κοινοποιήσει τα μέτρα μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο της οδηγίας (ΕΕ)2019/1160 για τη διασυνοριακή διανομή οργανισμών συλλογικών επενδύσεων.

Η Ελλάδα οφείλει να απαντήσει στην Επιτροπή εντός δύο μηνών.

Άννα Κανελλοπούλου
Περισσοτερα
Αν έχεις εντοπίσει παραβίαση του Κράτους Δικαίου, κάνε κι εσύ αναφορά!
ΕΠΩΝΥΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΜΕΣΩ ΦΟΡΜΑΣ ΣΤΟ GOVWATCH
ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ GLOBALEAKS
Υποστήριξε το έργο του govwatch
ΚΑΝΕ ΔΩΡΕΑ