ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕ
Χριστιάννα Στυλιανίδου
Παραπομπή της Ελλάδας στο ΔΕΕ για τα θαλάσσια χωροταξικά σχέδια- παράβαση: INFR(2021)2226
21 • 12 • 2023

Τον Δεκέμβριο του 2023 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει την Ελλάδα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης επειδή δεν έχει καταρτίσει ούτε κοινοποιήσει τα θαλάσσια χωροταξικά της σχέδια, όπως απαιτεί η οδηγία (ΕΕ) 2014/89.

Α. Κάθε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οφείλει να εφαρμόζει την ενωσιακή νομοθεσία και να προβαίνει στις κατάλληλες προς εκπλήρωση του σκοπού αυτού ενέργειες. Αρμόδιο όργανο για τον εντοπισμό πιθανών παραβιάσεων του Δικαίου της ΕΕ είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

Τον Δεκέμβριο του 2023 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει την Ελλάδα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης επειδή δεν διασφάλισε την ορθή εφαρμογή της ως άνω οδηγίας, μη έχοντας ακόμη καταρτίσει και κοινοποιήσει τα θαλάσσια χωροταξικά της σχέδια. Σημειώνεται πως για τη συγκεκριμένη υπόθεση είχε αποφασιστεί η αποστολή προειδοποιητικής επιστολής τον Δεκέμβριο του 2021 και αιτιολογημένης γνώμης τον Απρίλιο του 2023.

Πληροφορίες για τη συγκεκριμένη διαδικασία και τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως προς την υπό κρίση παράβαση μπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, συμπληρώνοντας στο πεδίο «αριθμός παράβασης»: INFR(2021)2226. 

Πληροφορίες σχετικά με την υπόθεση ενώπιον του Δικαστηρίου (Επιτροπή κατά Ελλάδας, C-128/24) μπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Πού εντοπίζεται το πρόβλημα με το Κράτος Δικαίου;

Η εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου αποτελεί υποχρέωση των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αν εντοπισθούν πιθανές παραβιάσεις του Δικαίου της ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δύναται να προχωρήσει σε μία σειρά ενεργειών κατά του συγκεκριμένου κράτους μέλους, ούτως ώστε να διασφαλιστεί η ορθή και πλήρης εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου, εκκινώντας διαδικασία επί παραβάσει σύμφωνα με τα άρθρα 258 και 260 της ΣΛΕΕ.

Τον Δεκέμβριο του 2023 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει την Ελλάδα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς μη έχοντας καταρτίσει ή κοινοποιήσει τα θαλάσσια χωροταξικά της σχέδια δεν διασφάλισε την ορθή εφαρμογή της οδηγίας (ΕΕ)2014/89 για τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό. 

Χριστιάννα Στυλιανίδου
Περισσοτερα
Αν έχεις εντοπίσει παραβίαση του Κράτους Δικαίου, κάνε κι εσύ αναφορά!
ΕΠΩΝΥΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΜΕΣΩ ΦΟΡΜΑΣ ΣΤΟ GOVWATCH
ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ GLOBALEAKS
Υποστήριξε το έργο του govwatch
ΚΑΝΕ ΔΩΡΕΑ