ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕ
ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Χριστιάννα Στυλιανίδου 15 • 12 • 2021

Παράλειψη της Ελλάδας να καταρτίσει και να αποστείλει αντίγραφα θαλάσσιου χωροταξικού σχεδίου-παράβαση: INFR(2021)2226

Χριστιάννα Στυλιανίδου
Παράλειψη της Ελλάδας να καταρτίσει και να αποστείλει αντίγραφα θαλάσσιου χωροταξικού σχεδίου-παράβαση: INFR(2021)2226
15 • 12 • 2021

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο διαδικασίας επί παραβάσει απέστειλε κατ’ άρθρο 258 της ΣΛΕΕ προειδοποιητική επιστολή προς την Ελλάδα, λόγω της παράλειψης της χώρας να καταρτίσει και να αποστείλει θαλάσσιο χωροταξικό σχέδιο, καλώντας την να συμμορφωθεί με τις διατάξεις της οδηγίας 2014/89/ΕΕ.

1. Κάθε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οφείλει να εφαρμόζει το ενωσιακό δίκαιο και να προβαίνει στις κατάλληλες προς εκπλήρωση του σκοπού αυτού ενέργειες. Αρμόδιο όργανο για τον εντοπισμό πιθανών παραβιάσεων του Δικαίου της ΕΕ είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

Στην περίπτωση που κάποιο κράτος μέλος δεν εφαρμόζει το ενωσιακό δίκαιο και έχει παραβεί κάποια από τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στις Συνθήκες της ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει τη δυνατότητα να κινήσει επίσημη διαδικασία επί παραβάσει κατά τα αναφερόμενα στα άρθρα 258 και 260 της ΣΛΕΕ (βλ. σχετικά με τη διαδικασία επί παραβάσει εδώ). 

Όπως αναφέρεται στην “Δέσμη παραβάσεων Δεκεμβρίου: κυριότερες αποφάσεις/2-12-2021” η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή (“Letter of formal notice”) στην Ελλάδα, καλώντας την να καταρτίσει θαλάσσιο χωροταξικό σχέδιο και να διασφαλίσει την ορθή εφαρμογή της ανωτέρω αναφερόμενης οδηγίας [αριθμός παράβασης: INFR(2021)2226]. Το γεγονός ότι η Ελλάδα δεν έχει καταρτίσει θαλάσσιο χωροταξικό σχέδιο (ενώ ταυτόχρονα η Επιτροπή δεν έχει λάβει ενδείξεις από τη χώρα περί ρεαλιστικού χρονοδιαγράμματος και διαδικασίας που θα οδηγούσε στην έγκριση των θαλάσσιων χωροταξικών σχεδίων πριν από το τέλος του 2021), αποτελεί μία παράλειψη της χώρας. Η παράλειψη αυτή παραβιάζει τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει η χώρα στο πλαίσιο της ως άνω οδηγίας και ως εκ τούτου η Ευρωπαϊκή  Επιτροπή έκρινε ότι υπάρχει παραβίαση του Ενωσιακού Δικαίου.

Πού εντοπίζεται το πρόβλημα με το Κράτος Δικαίου;

Η εφαρμογή του Ενωσιακού Δικαίου αποτελεί υποχρέωση των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν εντοπισθούν πιθανές παραβιάσεις του Δικαίου της ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δύναται να προχωρήσει σε μία σειρά ενεργειών κατά του συγκεκριμένου κράτους μέλους, ούτως ώστε να διασφαλιστεί η ορθή και πλήρης εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου, εκκινώντας διαδικασία επί παραβάσει σύμφωνα με τα άρθρα 258 και 260 της ΣΛΕΕ. 

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή, καλώντας την Ελλάδα να συμμορφωθεί με τις διατάξεις της οδηγίας 2014/89/ΕΕ (περί θεσπίσεως πλαισίου για τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό).

Η παράλειψη της χώρας να καταρτίσει και να αποστείλει αντίγραφα θαλάσσιου χωροταξικού σχεδίου, αποτελεί παραβίαση των υποχρεώσεων που έχει αναλάβει στο πλαίσιο υλοποίησης των διατάξεων της ως άνω οδηγίας και ως εκ τούτου συνιστά παραβίαση του Ενωσιακού Δικαίου.

Χριστιάννα Στυλιανίδου
Περισσοτερα
Αν έχεις εντοπίσει παραβίαση του Κράτους Δικαίου, κάνε κι εσύ αναφορά!
ΕΠΩΝΥΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΜΕΣΩ ΦΟΡΜΑΣ ΣΤΟ GOVWATCH
ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ GLOBALEAKS
Υποστήριξε το έργο του govwatch
ΚΑΝΕ ΔΩΡΕΑ