ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕ
Χριστιάννα Στυλιανίδου
Παράλειψη καθορισμού φορέα σωστής νοοτροπίας-παράβαση: INFR(2020)2027
08 • 07 • 2021

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο διαδικασίας επί παραβάσει απέστειλε προς την Ελλάδα αιτιολογημένη γνώμη, καθώς δεν έχει συμμορφωθεί πλήρως με τις απαιτήσεις του κανονισμού 376/2014 για την αναφορά, την ανάλυση και την παρακολούθηση περιστατικών στην πολιτική αεροπορία, παραλείποντας να  καθορίσει φορέα σωστής νοοτροπίας.

1. Κάθε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οφείλει να εφαρμόζει το ενωσιακό δίκαιο και να προβαίνει στις κατάλληλες προς εκπλήρωση του σκοπού αυτού ενέργειες. Αρμόδιο όργανο για τον εντοπισμό πιθανών παραβιάσεων του Δικαίου της ΕΕ είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

 Παρά την ως άνω υποχρέωση, η Ελλάδα έχει παραλείψει να ορίσει «φορέα σωστής νοοτροπίας» [αριθμός παράβασης: INFR(2020)2027]. Για τον λόγο αυτό, όπως αναφέρεται στη “Δέσμη παραβάσεων Ιουνίου: κυριότερες αποφάσεις/9-6-2021”, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε στη χώρα αιτιολογημένη γνώμη, καλώντας την να εφαρμόσει πλήρως τη «σωστή νοοτροπία» στον τομέα των αερομεταφορών.

Πού εντοπίζεται το πρόβλημα με το Κράτος Δικαίου;

Η εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου αποτελεί υποχρέωση των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν εντοπισθούν πιθανές παραβιάσεις του Δικαίου της ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δύναται να προχωρήσει σε μία σειρά ενεργειών κατά του συγκεκριμένου κράτους μέλους, ούτως ώστε να διασφαλιστεί η ορθή και πλήρης εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου, εκκινώντας διαδικασία επί παραβάσει σύμφωνα με τα άρθρα 258 και 260 της ΣΛΕΕ. 

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε αιτιολογημένη γνώμη προς την Ελλάδα καθώς η χώρα δεν έχει συμμορφωθεί πλήρως με τις απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΕ) 376/2014. Ειδικότερα, η χώρα δεν έχει ορίσει «φορέα σωστής νοοτροπίας», παρά την ύπαρξη της αντίστοιχης υποχρέωσης των κρατών μελών κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 16 του ως άνω κανονισμού.

Χριστιάννα Στυλιανίδου
Περισσοτερα
Αν έχεις εντοπίσει παραβίαση του Κράτους Δικαίου, κάνε κι εσύ αναφορά!
ΕΠΩΝΥΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΜΕΣΩ ΦΟΡΜΑΣ ΣΤΟ GOVWATCH
ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ GLOBALEAKS
Υποστήριξε το έργο του govwatch
ΚΑΝΕ ΔΩΡΕΑ