ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕ
Χριστιάννα Στυλιανίδου
Απαγόρευση εξέτασης δημοσίων υπαλλήλων σε δίκες με διάδικο το Ελληνικό Δημόσιο
24 • 06 • 2021

Παράνομη και αντισυνταγματική η πρόβλεψη που περιέχεται σε έγγραφο του Γραφείου Νομικού Συμβούλου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ) στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, με την οποία διακηρύσσεται η επιβολή ποινικών και πειθαρχικών κυρώσεων κατά δημοσίων υπαλλήλων που καταθέτουν σε δίκες που είναι διάδικος το Ελληνικό Δημόσιο στην περίπτωση που δεν υποστηρίζουν τους ισχυρισμούς του τελευταίου.

Με το υπ’ αριθμ. 441-ΛΠ820/01-06-2021 έγγραφο του Γραφείου Νομικού Συμβούλου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ) στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, ζητείται από τους Προϊσταμένους όλων των Υπηρεσιών του Υπουργείου να ενημερώσουν τους υπαλλήλους τους σχετικά με το ότι «προς διασφάλιση των συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου, … η ένορκη κατάθεση υπέρ των αντιδίκων και εις βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, σε δίκες με διάδικο το Ελληνικό Δημόσιο, συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα και ποινικό αδίκημα, καθώς και ότι η ένορκη κατάθεση υπαλλήλων των Υπηρεσιών του Υπουργείου είναι δυνατή μόνο προς επίρρωση των ισχυρισμών του Ελληνικού Δημοσίου, κατόπιν έγγραφου αιτήματος του Γραφείου μας και κατόπιν συνεννόησης με τον αρμόδιο χειριστή της υπόθεσης». 

Η γνωστοποίηση του περιεχομένου του ως άνω εγγράφου, πυροδότησε μία σειρά αντιδράσεων (βλ. μεταξύ άλλων την από 3-6-2021 ανακοίνωση της ΑΔΕΔΥ, το από 3-6-2021 άρθρο στην ιστοσελίδα press publica, το από 3-6-2021 άρθρο της Εφημερίδας των Συντακτών, το από 7-6-2021 άρθρο της Αυγής   και το από 3-6-2021 άρθρο στην ιστοσελίδα libre), καθώς θεωρήθηκε ότι με αυτόν τον τρόπο παραβιάζεται το κράτος δικαίου και το άρθρο 25 του Συντάγματος. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η Επιστολή των Προέδρων της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας η γενική απαγόρευση μαρτυρίας υπονομεύει το δικαίωμα δικαστικής προστασίας, ζημιώνοντας τους πολίτες και βλάπτει το Δίκαιο, την Αλήθεια και την Δικαιοσύνη. Επίσης, όπως επισημαίνει τόσο η ανακοίνωση της Ελληνικής Ένωσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου όσο και ο Γ. Τασόπουλος (Καθηγητής στο ΕΚΠΑ και δικηγόρος) με την “εγκύκλιο” αυτή παραβιάζεται αφενός το νομικό καθεστώς του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (άρθρο 100Α Σ. και το άρθρ. 37 του ν. 3086/2002 για το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους,) και αφετέρου παρερμηνεύεται και διαστρεβλώνεται το περιεχόμενο του άρθρου 22 παρ. 2 του ν. 3086/2002 με την υποχρέωση για κατάθεση να μετατρέπεται ξαφνικά σε υποχρέωση για κατάθεση μόνο των συμφερόντων του δημοσίου. Σημειώνεται σε αυτό το σημείο, ότι τον Σεπτέμβριο του 2021, ψηφίστηκε ο ν. 4831/2021 (Οργανισμός ΝΣΚ), και τα ως άνω αντικείμενα ρυθμίζονται πλέον από αυτόν τον νόμο με παρόμοιο σχετικά τρόπο (βλ. άρθρα 26 και 28 του ν. 4831/2021 και αντίστοιχα τα άρθρα 37 και 22 του ν. 3086/2002). 

Γενικότερα, επισημάνθηκαν και θέματα που αφορούν: 

– την υποχρέωση των δημοσίων υπαλλήλων να τηρούν το Σύνταγμα και τους νόμους/την αρχή της νομιμότητας (άρθρα 24 και 25 Υπαλληλικού Κώδικα), 

– την ελευθερία της έκφρασης των δημοσίων υπαλλήλων (άρθρο 45 του Υπαλληλικού Κώδικα), 

– το καθήκον αμεροληψίας και αντικειμενικότητας που οφείλουν να τηρούν οι δημόσιοι υπάλληλοι κατά την άσκηση των καθηκόντων τους (άρθρα 29 παρ. 3 και 103 παρ. 1 Συντάγματος). 

– τις υποχρεώσεις που βαραίνουν τους μάρτυρες στο πλαίσιο των δικαστικών διαδικασιών και ιδιαίτερα το καθήκον μαρτυρίας και το καθήκον αληθείας (όπως τα καθήκοντα αυτά προβλέπονται μεταξύ άλλων στα άρθρα 209, 219 και 231 Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, 408 Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, 182 και 184 Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας κοκ),

– γενικότερα το δικαίωμα για παροχή δικαστικής προστασίας (άρθρο 20 παρ. 1 του Συντάγματος), ιδίως ως προς το σκέλος της δυνατότητας συμμετοχής με την ιδιότητα του μάρτυρα στην απονομή της δικαιοσύνης (λαμβάνοντας υπόψη και το γεγονός ότι το δικαίωμα μαρτυρικής κατάθεσης βρίσκει απώτερο θεμέλιο στην παρ. 3 του άρθρου 26 του Συντάγματος)

– το γεγονός ότι η δημοσιότητα, η διαφάνεια, η χρηστή διοίκηση και η προστατευόμενη εμπιστοσύνη αποτελούν τον κανόνα, ενώ το απόρρητο και η εμπιστευτικότητα  είναι η εξαίρεση (άρθρο 26 παρ. 1 Υπαλληλικού Κώδικα) και συνεπώς η απαγόρευση μαρτυρίας πρέπει να επιβάλλεται για λόγους δημοσίου συμφέροντος ή εχεμύθειας σε συγκεκριμένες περιπτώσεις και όχι να είναι γενική και απόλυτη.

– την παραβίαση γενικών αρχών του διοικητικού δικαίου που επιβάλλουν στη διοίκηση τη δημοσιότητα και τη διαφάνεια, τη χρηστή διοίκηση και την προστατευόμενη εμπιστοσύνη, την ισότητα κοκ. 

 

Οι εν λόγω αντιδράσεις/διευκρινήσεις, ωστόσο, δεν φαίνεται να ‘’ανατρέπουν’’ τους προβληματισμούς που προκύπτουν για το περιεχόμενο του υπ’ αριθμ. 441-ΛΠ820/2021/01-06-2021 εγγράφου, και δεν μπορούν παρά να θεωρηθούν ως μία (εκ των υστέρων) προσπάθεια δικαιολόγησης μίας αδικαιολόγητης και παράνομης ρύθμισης.

Πού εντοπίζεται το πρόβλημα με το Κράτος Δικαίου;

Σε ένα κράτος δικαίου, τα Δικαστήρια είναι αυτά που καλούνται να αποφασίσουν ποια είναι τελικά η αλήθεια στις υποθέσεις που έχουν ενώπιόν τους. Η αλήθεια αυτή δεν μπορεί εύκολα να ανευρεθεί αν δεν υποστηρίζεται από μαρτυρίες ανθρώπων που έχουν ζήσει τα υπό εξέταση περιστατικά. Οι μάρτυρες που καλούνται να καταθέσουν στα δικαστήρια, ακόμα και αν είναι δημόσιοι υπάλληλοι, δεν μπορούν παρά να δεσμεύονται από το καθήκον της αλήθειας. 

Η απειλή για επιβολή κυρώσεων στην περίπτωση που δημόσιοι υπάλληλοι καταθέτουν ενώπιον των Δικαστηρίων γεγονότα που δεν υποστηρίζουν τους ισχυρισμούς του Δημοσίου και γενικότερα η επιβολή περιορισμών στο περιεχόμενο που μπορεί μία κατάθεση να έχει, είναι παράνομη και αντισυνταγματική και έρχεται σε αντίθεση με ένα πλήθος διατάξεων και αρχών, όπως αυτές εξειδικεύονται στην κύρια ανάλυση.

Χριστιάννα Στυλιανίδου
Περισσοτερα
Αν έχεις εντοπίσει παραβίαση του Κράτους Δικαίου, κάνε κι εσύ αναφορά!
ΕΠΩΝΥΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΜΕΣΩ ΦΟΡΜΑΣ ΣΤΟ GOVWATCH
ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ GLOBALEAKS
Υποστήριξε το έργο του govwatch
ΚΑΝΕ ΔΩΡΕΑ