ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕ
ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Νεφέλη Λάππα 15 • 11 • 2022

Μη κοινοποίηση των μέτρων μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/262 για τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης: INFR(2022)0063

Νεφέλη Λάππα
Μη κοινοποίηση των μέτρων μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/262 για τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης: INFR(2022)0063
15 • 11 • 2022

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο διαδικασίας επί παραβάσει απέστειλε εντός του 2022 αρχικά προειδοποιητική επιστολή και λίγο αργότερα αιτιολογημένη γνώμη προς την Ελλάδα, λόγω της παράλειψης της χώρας να ενημερώσει την Επιτροπή για τα μέτρα που έλαβε ώστε να μεταφέρει στο εθνικό δίκαιο την Οδηγία (ΕΕ) 2020/262 για τη θέσπιση του γενικού καθεστώτος των ειδικών φόρων κατανάλωσης.

Κάθε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οφείλει να εφαρμόζει την ενωσιακή νομοθεσία και να προβαίνει στις κατάλληλες προς εκπλήρωση του σκοπού αυτού ενέργειες. Αρμόδιο όργανο για τον εντοπισμό πιθανών παραβιάσεων του Δικαίου της ΕΕ είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στην περίπτωση που κάποιο κράτος μέλος δεν εφαρμόζει το ενωσιακό δίκαιο και έχει παραβεί κάποια από τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στις Συνθήκες της ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει τη δυνατότητα να κινήσει επίσημη διαδικασία επί παραβάσει κατά τα αναφερόμενα στα άρθρα 258 και 260 της ΣΛΕΕ (βλ. σχετικά με τη διαδικασία επί παραβάσει εδώ).

Το πρόβλημα, ωστόσο, δεν φαίνεται να λύθηκε και κατά συνέπεια η Επιτροπή προχώρησε σε περαιτέρω ενέργειες εντός του 2022. Όπως αναφέρεται στη «Δέσμη παραβάσεων Ιουλίου: κυριότερες αποφάσεις/15-7-2022», η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε αιτιολογημένη γνώμη (“Reasoned opinion”), καλώντας την Ελλάδα να συμμορφωθεί  με την υποχρέωση μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο των κανόνων της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/262 και να ενημερώσει την Επιτροπή. [αριθμός παράβασης: INFR(2022)0063]. 

Που εντοπίζεται το πρόβλημα με το Κράτος Δικαίου;

Η εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου αποτελεί υποχρέωση των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αν εντοπισθούν πιθανές παραβιάσεις του Δικαίου της ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δύναται να προχωρήσει σε μία σειρά ενεργειών κατά του συγκεκριμένου κράτους μέλους, ούτως ώστε να διασφαλιστεί η ορθή και πλήρης εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου, εκκινώντας διαδικασία επί παραβάσει σύμφωνα με τα άρθρα 258 και 260 της ΣΛΕΕ.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε αρχικά προειδοποιητική επιστολή και εν συνεχεία αιτιολογημένη γνώμη προς την Ελλάδα, καλώντας την να συμμορφωθεί με τις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/262. Και τούτο διότι η Ελλάδα ανήκει στις χώρες που δεν έχουν ενημερώσει την Επιτροπή για τα μέτρα που έλαβαν ώστε να εναρμονίσουν το εθνικό τους δίκαιο με τους κανόνες του Ενωσιακού Δικαίου αναφορικά με την επιβολή των ειδικών φόρων κατανάλωσης.

Νεφέλη Λάππα
Περισσοτερα
Αν έχεις εντοπίσει παραβίαση του Κράτους Δικαίου, κάνε κι εσύ αναφορά!
ΕΠΩΝΥΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΜΕΣΩ ΦΟΡΜΑΣ ΣΤΟ GOVWATCH
ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ GLOBALEAKS
Υποστήριξε το έργο του govwatch
ΚΑΝΕ ΔΩΡΕΑ